Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

  • Всего материалов:
    349
  • Самый ранний:
    08.10.2012
  • Самый поздний:
    28.04.2023
22.10.2021

АГУУЕХЭ ДАЙНАЙ ЭХЕЭР ТΎРЭҺЭН YНДЭР НАhАТАН

Мүнөө жэл 80 наhанайнгаа дабаан дээрэ ябаhан үндэр наhатайшуул хоридохи зуун жэлэй эгээл хүндэ хүшэр сагта түрэhэн «Дайнай үеын үхибүүд» болоно. Энэ ехэ дайн дажар хэдэн гүрэнүүдэй зондо уйдхар гашуудал, зоболон асарhан гээд мэдэнэбди. Эгээ энэ үедэ түрэhэн үхибүүд үншэн үрөөhэнэй уй гашуудал амсажа, даараха үлдэхые, хүйтэ нойтониие бэе дээрээ үзэhэн, үлэн хооhониие мэдэрhэн гээшэ. Эдэ зоной үхибүүн наhандаа үзэhэн хаhа бүхы наhан соогоо мартагдашагүйгөөр, үсэгэлдэр болоhон үйлэ шэнги hанаан соонь бүхөөр хадуун үлэнхэйнүүд гэхэдэ алдуу болохогүй.
22.10.2021

Ажалша хүнүүд-манай баялиг

Минии эгээ дуратай хаhа Аха нютагтамни маряаhаар ерэбэ. Намарай саг Ахада хаа яа эртээр, хаа яа жэл орой ерэдэг. Юундэ, юунэйнь түлөө би алтан шара намарта дуратайбиб? Намарнай шэг шарайгаа хубилган, өөрынгөө hайхан зүhэ будаг, шэрэеэ дэлгэнэ.
22.10.2021

Эхэ эсэгынгээ заншал алдангүй…

Хүн бүхэндэ өөрын түрэһэн, түрүүшынхиеэ нара хараһан, түрүүшын алхамуудые хэжэ наһанайнгаа харгыда гараһан нэгэ зохидхон булахан байдаг. Эреэн маряан тала дайда, модон гэрнүүд. шубуудай аялга дуунууд, зоргоороо аашалhан һалхин — энэ манай түрэһэн орон. Юундэб гэхэдэ, энэ наһанаймнай зүрхэн соо үлэһэн манай дуратай тосхон. Бага тосхонойнгоо үдэр бүри ехэ, гоё боложо байһан сагта бидэнэр адли хүгжэнэбди. Сэсэглэн һалбаржа байһан нютагаймнай гоёлто — хүнүүд. Эдэ хүнүүдээр бидэ үдэртөө дэлгүүр соо, үйлсэдэ уулзанабди.Эдэмнай hайн hанаатай, даруу зантай, алдар сууда дадаагүй ажалша, малша Ахымнай зонууд. Тиигэбэ яабашье, ехэхэн амжалта туйлажа шадаһан бэрхэ зонууд олон.
08.10.2021

О коллеге — с любовью…

Учителем с большой буквы стал для нас Алексей Пурбоевич Папаев, кандидат географических наук, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МАОУ «Орликская СОШ», учитель географии, педагог высшей категории, «Почетный работник общего образования Российской Федерации».
08.10.2021

ТүРүүШЫН САГААНУУД (ОРО)

Байгал далай шадар Россиин бүхы дэбисхэр дээрэ «Газар эдлэлгэ тухай засаг түрын бодолой нэгэдэмэл үйлэ хэрэгэй түсэб» гэhэн үйлэ хэрэгэй түсэбэй хэмжээнэй талаар 1993 ондо Тофаларhаа оронуудые (сагаануудые) худалдажа абаха грант манай Ахын аймагта үгтэhэн юм.
08.10.2021

«…Саяамни, Саяамни, түби дээгүүр эрьелдээшэ түгдэрхэй бишыхан хубишни гээшэб!…»

Хаан уулын зүүн талын хормойдо, Ногоон Дара Эхын мэлмы доро, уужам сэлгеэн Сэнсын талые уруудажа ябаха харгыда сарьдаг уулын нэрэ зүүhэн Саяан тосхон харагдадаг. Анхан түрүүн энэ hууриниие Владимир Лопсонович Арданов даргын хүсэ хүдэлмэреэр үндэрлэн бодхоогдоhон түүхэтэй юм.
08.10.2021

Сойоты — коренные жители священных гор

Одним из коренных жителей горной Оки является сойот Бадма Хорлуевич Дондоков С 2006 по 2019 годы Бадма Хорлуевич работал в должности старшего аналитика по работе с коренным малочисленным народом Севера (сойот) Управления делами администрации муниципального образования «Окинский район». Именно здесь он приобрел солидный опыт работы в исполнительных органах власти и стал инициативным, умелым организатором и опытным специалистом.
17.09.2021

Верный сын земли Окинской

Шорноев Сергей Борисович (11.02.1968 — 05.04.2019)Более двух лет его нет с нами. Но память о нем в душе земляков и коллег жива. Сергей родился в многодетной семье Бориса Ошоровича и Любови Михайловны в селе Орлик Окинского района Бурятской АССР. В родном селе в 1985 году Сергей окончил среднюю школу.
17.09.2021

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ

Мы всегда восхищаемся теми людьми, которые в течение долгих лет были и остаются надеждой и опорой друг для друга, и верны своей первой любви. Есть такие пары и у нас в Оке. На днях в кругу родных, друзей, детей, внуков, правнуков справили «Золотую свадьбу» Галсан Сономович и Цыпилма Жамьяновна Хайдаковы.
10.09.2021

УГ ИЗАГУУРАА МАРТАНГүЙ...

«Саг сагтаа, сахилза хүхэдөө» — гэhэн арадай аман үгэ ямаршье үйлын хубилалтада тон таарадаг гэжэ би hанадагби. Тиимэhээ, мүнөөнэй сагай эрилтэ урданай сагта орходоо онсо илгаатай болоо гээд тэмдэглэхээр. Сагай ошохо бүри hүбэлгэн түргэн ухаан бодолтой хүнүүд түрэхэдөө, хүн бүхэнэйнь ухаан өөрын онсо харасатай байжа, зоной ажабайдал соо улам хубилалта оруулна ха юм даа. Нэрлэбэл: агаарай утаhаар интернет, онлайн, офлайн г.м. аргаар бүхы cаарhан ажал хүдэлмэри бүтээгдэдэг болонхой. Байhаар рободууд бүтээгдэжэ, бүхы хүндэ ажалнууд ганса рободуудаар хэгдэхэ болохо гээд уридшалан хэлэгдэдэг. Тиигэжэшье байжа болохо...
20.08.2021

Огород-кормилец

Август — время сбора урожая, когда любители огородов, дачники пожинают плоды своего труда, начавшегося ранней весной. Мы любим с грядок редис, редьку, укроп, салат, кабачки, огурцы и помидоры. Несомненно, в наше время наш сад нам очень здорово помогает. Он дает много овощей и фруктов, чтобы мы были с витаминами круглый год.
12.08.2021

Манай бэрээхэйнүүд

Аглаг үндэр Аха нютагтамнай хэр угhаа хойшо холын айлшад харгыгаа алдаагүй бэлэй. Юундэб гэхэдэ, үндэр хадата нютаг хүнэй зүрхэ сэдьхэл татадаг…