Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

02.12.2021 17:05 Четверг
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

ХУБИ ЗАЯАНАЙ ОШОН

Автор: Оюндари Дыржинова

Орьёл үндэр хайрхануудтай, үдхэн хүбшэ тайгатай Аха нютагай дэбисхэрые хүн зоной эзэлжэ, hуурижажа захалhанhаа абаад, Аха Алайр хоёрой хоорондо нягта холбоо барисаан тогтоhон гэхэ. Саг сагтаа Ахын зон Алайр руу нүүдэлөөр ябаhаншье ба Алайрhаа Аха руу зөөжэ ерэhэншье байна.

Хоридохи зуун жэлэй Агууехэ Октябриин социалис хубисхалай hүүлдэ манай нютаг руу Николай Михайлович Варвара Николаевна Зиминтэн ерэжэ Аха нютагай эгээ саадахи захада оршодог Бүрэн-Голой оёорто нютагжан hуурижажа эхилhэн түүхэтэй юм. Ахада нүүжэ ерээд, бүхы наhаараа нютагай хүгжэлтэдэ сэгнэшэгүй хубитаяа оруулhан гээд хэлэлтэй. Юрэдөө Николай Михайлович Зимин ехэ сэсэн, хурдан ухаан бодолтой хүн байhан. Сагтаа энээ руу ябахадаа, нютагай байгаали ехэ hайхашааhан ба хүн зонииень дулаа хараhан байгаа. Тиигэжэ Бүрэн-Голдо ойн харуулшанаар томилогдоод хүдэлжэ эхилhэн.

Шулуутай-Талада баригдаhан түрүүшын hургуули Николай Михайловичын hанамжа байhан байна. Мүнөө hанаад үзэхэдэ, Николай Михайлович Бүрэн-Голой ургажа ябаhан үхибүүдтэ ба нютагай зондо эхин hургуули барюулжа, гэгээрэл -hуралсалай эхи табиhан байна гэжэ хэлэхээр. Зиминтэнэй гурбан үхибүүдынь Бүрэн-Голдо түрэhэн гэхэ. Тиихэдэ Мунконов Хайдабай hамган наhа бараhан, эжыгүй үлэhэн Сэмжэд басага үргэжэ, дүрбэдэхинь болгоhон юм. Варвара Николаевнагай ибии Хайдабай түрэhэн дүтын ахадүү байhан гэдэг.

Энэ түүхэтэ сагай байдалые нюдөөрөө хараhан, мэдэрhэн ба Зиминтэниие hайн таниха байhан, нютагаймнай элитэ журналист Бал-Доржо Гомбоевич Дугаров «Мундаргата нютаг» гэhэн ном соогоо тон тодоор бэшэhэн байна. Энэ hанамжыень дурадханаб.

— Николай Николаевич эндэхи ой тайгын эзэн боложо, ойн харуулшан байхадаа, Бүрэн-Голдо эхин hургуули бария гэhэн нангин үүсхэл гаргаhан байха юм. Хүн зоной дунда hургуули заабол хэрэгтэй гэжэ ойлгуулха. Энээн тухай зоноор хөөрэлдэжэ зүбшөө, хүн зонhоо мүнгэ суглуулжа, барилгашадта түлэхэ арга бэдэрээ. Барилга хэжэ шадаха урашуулые баhа бэдэрээ ааб даа. Николай Михайлович Алайртаа дахин ошожо, тэндэhээ уран дархашуулые, барилгашадые хэлсэжэ асараа hэн. 1924 ондо Шулуутай-Талада минии бага наhанhаа танил, хони хурьгадаа бэлшээдэг заахан соорхойн альган соо, хүн зоной ябадаг харгын тэгэндэ барилгын модоной хойно хойноhоонь hубарин зөөгдэхэдэнь, намда баярай тэмдэг ерэhэндэл үзэгдөө бэлэй. Тэрэ тойрон ой модон элбэг. Нютагай барилгашад томо томо сарнуудые хүтэлжэ ябаад, бүдүүн нойтон бревнонуудые зүдхүүлбэ. Шарга, тэргын шииганаан, hүхэ, хүреэгэй тажаганаан холо ойроор нэрьебэ. Хюрөөшэд хамаг хүсэеэ, хүлhөө адхажа хюрөөдэбэ. Булан сабшаха, шадамар бэрхээр хоноожо тааруулха хүнүүдшье олдоо. 1930 ондо эндэхи эхин hургуулиин үүдэн сэлигдэжэ, багашуулай зориг бадаруулаа бэлэй. Одоол үхибүүдшье баярлаа, тогложо, собхоролдожо ябажа hургуулидаа ерэгшэ hэмди.

Түрүүшын хэшээл, түрүүшын үзэглэл, түрүүшын дэбтэр, карандаш, хэдэн номууд... Үхибүүдшье тэдээнээ яаха аргагүй hонирхожо, түрүүшээр үзэглэл соо байhан элдэб олон үнгэтэ зурагуудыень хаража, анхаралаа сүлөөгүйгөөр шэртэхэ, hонирхохонь тэрэ.

Һургуулиин хамаг ажалые Зиминтэн хэхэ, үхибүүдые эдеэлүүлхэ, баанида оруулха хубсаhа хунарынь доло шолбо угааха, байрыень арилгаха, сэбэрлэхэ, зарим үхибүүд шууяха, нэрьехэ, hургуулиhаа тэрьелээд, гэртээ ябашаhан байха, элдэбын юумэ болодог hэн даа. Зариман даабаринуудаа хээгүй аад, наадажа ябаха. Нүгөөдүүлынь толгойгоо хүдэлгэнгүй номоо шагааха. Тиимэл үхибүүд хамаг даабаринуудаа жэншэдгүй дүүргэжэ, бэшэндээ жэшээ харуулдаг hэн. Энээнhээ гадна, Зимин өөрөө hургуулиин харуулшан байхынгаа хажуугаар, hургуулиингаа газаагуур хартаабха, хапууста, морхооб, мангир ургуулжа, hурагшадайнгаа столоводо үгэлсэхэ, юушье олоо hаа, тэдээнтэйгээ хубаалдаха, тэдээндэ туhалхал гэжэ сэдьхэлээрээ дулаа харадаг бэлэй. Гэр бүлэдөө хоёр басаган, нэгэ хүбүүтэй hэн. Варвара hамганиинь айхабтар ажалша, бэрхэ, энэ талаар хэнэйшье тэсэхээр бэшэ. Сүлөө сагтаа Варвара загаhа ургаар бариха, тэрэ сагта загаhа бариха юун зэр зэбсэг байхань бэ, хамаг зэбсэгынь — урга, ниидхэ, муухан хилмаа. Хилмаада шүүрэдэhэн загаhан алдуураад, гэдэргээ ябашахадань, Варвара хүгшэн хуhанай үндэhөөр бүтээhэн эблигхэн модон гааhатай, мохоорхоёо хирэ-хирэ болоод лэ бааюулха, утааень амтатайгаар hорохо, гэдэргэнь оншотойгоор үлеэхэ, хажуудань hууhан хүн утаандань хахаадшье абамаар. Загаhан гээшэнь хилмаадань үрдилдэжэ байжа хойно хойноhоо аhалдаха, одоо ёhоор наашалха, томо хадаран, зэбэнүүдые татаад лэ гаргаха, талаан дайралдабал, тула загаhанай хүбүүншье хажуудань ерээд, хилмааень угзаран татасагааха. Томо таршаа хээд, хилмаагаа шэлээ hаань, юун зугаа байхаб? Варвара хүгшэнэй ургаяа баряад уhан тээшэ ошоходонь, хүбүүд хойноhоонь дахадаг hэмди. Хорхойнуудые түүжэ үгэхэдэмнай, хүгшэн маниие хооhон байлгахагүй, манайда ороод сайлаад, дулаасаад гара гэжэ хэлэхэ. Уhан сооhоо гаргаhан загаhыень тэбдэжэ ябаад, суглуулжа мүнэhэлхэбди. Хүгшөөдэй загаhанай хаана, ямар газарта байдагые, ямар сагта тэдэнэй байдагые, олоороо суглардагые заатагүй мэдэhэн, тэрэл эрье дээрээ нэгэ дороо hуужа абаад лэ загаhануудые татажал hуугша hэн. Теэд хүбүүдтэ загаhан зуухагүй. Ядахын тэндэ хүбүүд хүгшэнэй хажууда ерээд, хилмаа, хорхойгоо хайшан гээд тааруулнааб гэжэ хараhаншье hаа, hажаажа, адли болгоодшье хилмаадаад туршаха, угайдхадаа жэжэ ялаалзайшье хүбүүдэй хилмаа татахагүйнь гайхыш. Варвара хүбүүдые уян зөөлэн сэдьхэлhээ хайрлахадаа, өөрынгөө загаhанhаа хубаалдагша hэн.

Варварын абари заншал яаха аргагүй тэгшэ, ямаршье хүн болог, ороhон, гараhан хүнүүдые хүндэлхэ, хөөрэлдэхэ hайхан заншалаараа хүндэтэй ябаа гэе. Үдэшэндөө Николай Михайлович гүльмэнүүдые табижа хонуулаад, үглөөгүүр үргэхэдэнь, дааха соонь загаhан ороод байгша бэлэй даа. Тэрэ үедэ загаhан гээшэ яhала элбэг, зүрхэтэй хүн загаhаар дутахагүй саг hэн.

Варвара хүгшэн ханхинама сарюун хоолойтой, дуулан забдаа hаа, Алайрайнгаа урдын дуунуудые ханхинуулха, дууша хүн түрэ хуримда уригдаха, ёhо заншал hайнаар мэдэхэ байhан юм.

Минии мэдэхэhээ Н.М. Зимин үндэр мори унаhан аад, өөрөөшье нюргаар үндэршэг, хүрин шарайтай хүн айл бүхэндэ орожо, хүн бүхэндэ хандажа, галай аюулhаа ой тайгаяа hэргылэн хамгаалха, өөрынгөө дуран соо модо унагаажа болохогүй, хэрэглэhэн модондоо заатагүй билет абажа, түлеэшье бэлдэхэ ёhотой гэжэ тэрэ захиха. Саарhагүйгөөр унагааhан модонойнгоо түлөө яла түлэхэ баатай гэхэ мэтээр ойлгуулха байhан. Илангаяа хабар, зунай hарануудта түймэрэй болоо hаа, тэрээниие түргэхэн ойн харуулшанда дуулгаха гээшэ хүн бүхэнэй уялга байгаа. Тэрэ үедэ манай нютагай ой тайгашье журамтай байhан байгаа. Манай эхин hургуулида дүшөөд гаран үхибүүд хэр угhаа hурадаг.

1924 ондо эхин hургуулиин баригдажа байха үедэ Николай Михайлович Соскинов гэжэ залуу багша ерэхэдэнь, hургуулиин үхибүүд үрдилдэн ошожо угтаа гэхэ.

Байн байhаар эндэхи зоной hуудал байдалтай, ажал хэрэгүүдтэйнь танилсажа, тэдэнтэй яhала харилсаатай боложо эхилэгдээ. Үхибүүдээ бултыень hургуулида ябуулха тухай, нэгыеньшье гэртээ барижа, хэшээлhээнь хожомдуулжа болохогүй тухай ойлгууламжын хүдэлмэри яhала ябуулаа.

Зиминтэн Лена басаганайнгаа эхин hургуули дүүргэхэдэнь Өөрлиг нүүжэ ерэhэн. Елена Николаевна Өөрлигой hургуулида hураад, Улаан-Үдэ ошожо бухгалтерай курс дүүргэhэн. Ажалайнь намтар аймагай худалдаа найманай бүлгэмдэ наймаашанаар эхилнэ, hүүлээрнь бухгалтераар хүдэлөө.

1943 ондо Дугаров Лопсон Гомбоевич дайн байлдаанай — Сталинградай эгээл шанга гал дүлэн соогуур тулалдажа ябатараа хүндөөр шархатаад, гэртээ бусажа ерэhэн. Тиигээд Елена Николаевнатай гэр бүлэ болоо. Елена Николаевна ехэ абари зангаар тон hайн, хүндэмүүшэ, хүн бүхэндэ адли тэгшэ хандадаг, зугаатай нугаатай, ехэ бэрхэ эхэнэр байhан. Варвара ибиинь бүхы юумэндэ hургаhан байгаа: хубсаhа хунар оёхо, эдеэ хоол шанаха, бэлдэхэ, элдэб янзын ургамал ургуулха, hуулгаха гэжэ байгаад. Нютаг соогоо ехэ хүндэтэй, дээдын бэрхэ айл боложо түбхинэhэн гэхэ.

Лопсон Гомбоевич арбан наhатайhаань эсэгэеэ дахажа, агналгын оньhо ехэ бэрхээр шудалжа, мэргэн буудалгаараа ямаршье ангуушадhаа дутуугүй буудаха ёhотой ангуушан болоhон байгаа. Эсэгэнь, Гомбо-Жаб Дугарович Успажинов, ехэ мэргэн ангуушан байhан. Аха заха хүбүүгээ агнууриин ёhо гуримда hургаhан, заажа үгэhэн байгаа. Бал-Доржо Гомбоевич Лопсон ахай тухайгаа бэшэхэдээ: — Лопсон Гомбоевич юрэдөө залуу наhандаа ехэ ульгам, барилдааша, шатар нааданда тон бэрхэ байгаа, үшөө hэер шаахадаа тон шанга. Арьяатан баабгайда агнадаг, баабгайе холоhоо буудахагүй, таба — арбан метр дүтэлжэ ерэхэлээрнь, тулган тооной буудажа унагааха байгаа. Би заримдаа дахалдаадшье үзэhэн хүм. Гүрөөhэнэй гүйдэл дунда гар дээрэhээнь буудаhаар унагааха.

Лопсон Гомбоевич ажалша бэрхэ хүн байhан. Ахадүүнэрынь hанахадаа, ахаймнай бага наhанhаань хатуу сагай хүшэрые бэе дээрээ үзэhэн юм гэжэ хэлэдэг. Эсэгэмнай 1934 ондо «арадай дайсан» гэжэ худалаар хардагдаад хашалган сүлэлгэндэ абаашагдажа ами наhаа алдаhан, тиигэжэ үншэржэ, эхын аха заха хүбүүн хадаа гэрэйнгээ бүхы мал ажал өөр дээрээ тохожо абаад, зургаан дүүнүүдээ үргэлсөө, хэдышье «арадай дайсан» гэжэ тамгатай, хүндэ байдалда байбашье золго hайтай, тон хошонложо зугаалха, хүндэмүүшэ, hайхан сэдьхэлтэй, олон нүхэдтэй hэн гэдэг. Тиихэдэ эсэгыень ибии Шойжод теэбэйнь байжа ехэ сэдьхэлэй дэмжэлгээр туhаламжа үгэдэг байhан.

Лопсон Гомбоевич дайнай hүүлээр колхозой даргаар, тоо баримтын ажалшанаар, hүүлдэнь ахалагша бухгалтераар, аймагай потребсоюзай, лесхозой даргаар, харгы замай ноёор, госстрахай ахамад бухгалтераар, финансын г.м. аймагай зургаануудта хүдэлhэн намтартай. Сүлөө, забhар саг гарахада сагаагаа унаад, хоёр томо лайка үүлтэрэй нохойнуудаа дахуулаад, түргэн агнууридаа ябашаха зантай байhан. Мүнөө сагта тиимэ томо лайка үүлтэрэй нохой үгы гэдэг. Намар бүхэндэ бугайн дуунда аргагүй ошохо. Газаагаа гурба-дүрбэн сагаа баридаг байгаа. Тэдэнээ гансашье агналгадаа хэрэглэхэ бэшэ ба бүхы газаахи гэрэйнгээ ажал хэхэ гэжэ байгаад. Юрэдөө 1960-аад он болотор Аха нютагта айл бүхэн сагаатай байhан. Юундэб гэхэдэ, сагаан дээрэ hуугаад агналгада ябахада хада уулаар тон хүнгэнөөр гэшхэлхэ, эсэхэ сусахые мэдэхэгүй ба хурдан, hонор шанартай байhан гэхэ. Анхандаа аймагай хүдөө ажахынууд булта сагаануудые тон олоор үсхэбэрилдэг байгаа. Ехэ шүрбэhэлиг хүшэтэй хадань ашаа зөөдэг, асардаг, хүлhөөр барюулаад мүнгөө олодог байhан. Бэшэ гэрэй адуун hүрэгтэ орходоо манай орёо хүйтэн уларилда, ехэ саhанда хамаагүй ябаад, эдеэ хоолоо олоод лэ байха. Сагаанай мяхан ехэ шанар hайтай, арhыень элдээд дэгэл, үмдэн юумэ ба уута, мүнэhэ оёхо, hорhоорнь тохом хэхэ, годhоорнь гутал, хубсар оёхо, эбэрыень эм дом болгохо, гэрэй гоёолто гү, али хутагын эшэ, заазуур, үе мүсөө маажаха хэрэгсэлнүүдтэ хэрэглэдэг байгаа. Мяхаарнь шүлэ бусалгаад уухада, бэе тамирта ехэ тэнхээ, хүшэ оруулдаг. Тон хэрэгтэй гүрөөhэн амитан байhан гэжэ хэлэлтэй.

Лопсон Гомбоевич Елена Николаевна Дугаровтан табан тархай үхибүүдые түрэжэ, үндылгөө. Үхибүүдээ тон бэрхээр hургаhан. Булта ажалша, бэрхэ, ухаатай сэсэн, ехэ дулаан ошоной дүхэриг соо, хайр дуранай охин соо ехэ болгоhон. Харин Елена Николаевна 1968 ондо тон залуугаар наhанhаань хахасаа юм. Тиигэжэ байтар, нэгэ хэды жэл болоод Лопсон Гомбоевич баhал наhа бараhан юм. Ибиингээ наhа барахада Людмила, Наталья хоёр басагадынь оюутад байгаа, харин Савелий, Сергей, Баир гурбан хүбүүдынь hургуулиин шабинар байhан.

Саашань, Лопсон Гомбоевич Елена Николаевна Дугаровтанай хоёрдохи үхиниинь болохо Наталья Лопсоновнагай наhанайнь намтар хөөрэхэ хүсэлэнтэйб.

Наталья Лопсоновна Дармахеева (Дугарова)

1948 оной сентябриин 10-да Өөрлиг hууринда түрэhэн намтартай. Бага балшар наhаниинь эгээл дайнай hүүлдэхи хүндэ хүшэр сагта тохёолдоhон. Тэрэ үедэ Коммунис партиин талаар гүрэн түрын засаг баряашад бүхы hалбаринуудые, зоной ажабайдал hайжаруулха, арадай хамтын ажахы бодхоохо гэhэн ехэ түсэб табидаг, тэрэнээ арга эрхэгүй сагай болзор соонь дүүргэхэ гэhэн хүн бүхэнэй уялга байhан гэжэ түүхэ гэршэлдэг. Лопсон Гомбоевич эсэгэнь «Улаан-Аха» гэжэ хамтын ажахын даргаар хүдэлдэг байгаа. Ажахын ажал дутаха hэн гү, үхибүүдэйнь зааханууд байхад, Елена Николаевнагай ибии Варвара еэбэй Николай таабай хоёр ехэ туhаламжа үгэдэг байhан гэхэ. Николай таабайень нютагай зон «hиндохон» гэжэ нэрлэдэг байгаа. Үнэн дээрээ «Преловский» гэжэ обогтой байhан юм гээд хэлэдэг, харин архивай данса соо «Зилкин» гэжэ бэшээтэй байха юм. Тэрээгээр болбол «Зимин» гэхэдээ, «Зима» мүрэнэй нэрээр «Зимин» болоhон гээд Наталья Лопсоновна хэлэдэг. Мүнөө болоhон хойно, хэнhээ hурахабши даа.

Наталья Лопсоновна түрүүшынхиеэ hургуулиин богоhо алхахадаа, үнөөхил Шулуутай Талада байhан эхин hургуулиин шаби боложо ороhон. Тиихэдэ Соскинов Николай Михайлович дайнай hүүлдэ дахин, хоёрдохиёо, энэл hургуулидаа ерэжэ багшалhан гэхэ. Наhанайнь нүхэр Татьяна Табинаевна баhа багшалаа. Һүүлдэ Өөрлиг hуурин нүүжэ ерээд Өөрлигой эхин класста hурахадань, Шарханова Татьяна Шойнхоровна багша заагаа. Ехэ классуудтань залуу багшанар: Александра Шарлаевна Аюшеева (хими), Евдокия Алексеевна Мункоева (биологи), Зоя Будаевна Галсанова (ород хэлэ, бэшэг), Мария Пурбуевна Галсанова (физика), Евгения Доржиевна Цыремпилун (буряад хэлэ, бэшэг), Даря Дашеевна Мунконова классай даагша байгаа. Физкультурын талаар залуу басаган Нина Борисовна Сантуева багша ехэ hонирхолтойгоор хэшээлээ үнгэргэдэг: теннис, гимнастика, янза бүриин снаряд хэрэглэжэ байгаад, хүнгэн гүйдэлэй атлетикэ гэхэ мэтэ hурагшадай анхарал татаха байhан юм гэнэ. Петр Дашеевич Марзаев тэрэ үеэр hургуулиин хүтэлбэрилэгшээр хүдэлөө. Өөрлигой дунда hургуули 1966 ондо 10-хи класс дүүргэhэн. Тиихэдэ hургуули 10-хи, 11-хи хоёр классайхид дүүргэhэн байгаа. Һүүлээрнь Буряадай гүрэнэй багшанарай дээдэ hургуулида орожо, хими-биологиин багшын мэргэжэлэй факультет 1971 ондо дүүргээд, нютагаа бусажа, багшын ажалай зам эхилhэн намтартай.

Наталья Лопсоновна hургуулияа дүүргээд, ехэтэ физкультурын багша болохоо hанадаг байгааб гэдэг. Юундэб гэхэдэ багаhаань абаад ехэ түргэн түймэр ябадалтай, гүйхэ харайха, hүрэхэдөө тон шуран хурдан ябасатай, hургуулиин дэргэдэ үнгэргэдэг бүхы аяншалга, хизаар ороной шэнжэлэлгэдэ, тамирай мүрысөөнүүдтэ гү, али хада уулаар ташаха ябадалда ехэ дуратай байгааб гэжэ хөөрэдэг. Тиигээд энэ hанааниинь хүсэндөө хүсэхэгүй байhан. Юуб гэхэдэ, ибииниинь дүүнүүдэй хаража ябахаш, ондоо мэргэжэл шэлэ гээд, огто хориhон гэхэ. Илангаяа, 1965 ондо Өөрлигой hургуулиин багшанарай эмхидхэhэн ябаган аяншалгада арбан нэгэн үхибүүдhээ бүридэhэн Өөрлиг — Барун-Холба — Зүүн-Холба — Самарта— Мон — Хойто-Гол — Нилова Пустынь — Хэрэн, саашаа машинаар Слюдянка — Улаан-Үдэ хүрэтэр хабаадан, түүхэдэ ороhон болоно. Энэ аяншалга физкультурын багша Саханов Иван Лопсонович ба hургуулиин интернат даагша Бильтагуров Василий Аракшинович гэгшэд хүтэлбэрилөө. Энэ команда республикын 13-хи турследто хабаадажа, хоёрдохи hуури эзэлэн, Өөрлигойнгоо hургуули суурхуулhан түүхэтэй.

Наталья Лопсоновнагай оюутан байха үедэнь хайрата ибиинь, Бадма теэбэйнь наhа баража ехэ осол гашуудал ушарhан. Багшын ажалда ороод хүдэлжэ байхадынь, 1972 ондо оройдоол нэгэ хэды hара талатай хойно хойноhоонь хайрата эсэгэнь, эгээл түшэлгэнь байhан hанаха hарбайха Варвара теэбэйнь бурханай болошоно. Ехэл хүшэрхэн байдал тохёолдоhон гэхэ. Юундэб гэхэдэ Савелий, Сергей, Баяр дүүнэрөө үндылгэхэ, hургаха, хүл дээрэнь табижа, наhанай харгыда гаргаха гэжэ байгаад үүргэ абаhан. Люда эгэшэнь Буряадай гүрэнэй Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ театрай артист мэргэжэлтэй хадаа, тон сүлөөгүй ажалтай байhан ба өөрөө гэр бүлэ болоhон байгаа.

Тиигэжэ бүхы наhаараа Орлигой дунда hургуулида географиин мэргэжэлэй багша үгыдэ, географиин, биологиин багшаар ажаллаhан юм. Яhала дүй дүршэлтэйгөөр дүшэ гаран жэл хүдэлөө. Багшын ажалда хүдэлжэ эхилхэдээ сугтаа хүдэлhэн: Сиродова В.Э., Матвеев А.З, Мунконова Д.Д, Аюшеева А.Ш., Мункоева Е.А., Истомина М.И., Мандагаева С.Ж., Патархеева Г.П., Галсанова М.П., Содномова В.Б. ба бэшэ олон тоото багшанарта ехэ баярые хүргэжэ, сэдьхэлдээ дулаанаар hанан ябадаг. Тиихэдэ өөрынь үетэн залуу багшанар Токуренова Г.Г., Хамаганова Е.Д. хоёр сэсэн үгөөрөө туhаламжа хүргэжэ, хүндэ сагай ушар тохёолдоходо ходо туhатай байhандань ехэ баяр баясхалантай ябадаг. Багшын ажал хүнгэн бэшэ ха юм даа. Хажуугаарнь гансашье hургуулиин дэргэдэ бэшэ, харин аймаг, республика дотор үнгэргэдэг хэмжээ ябуулгануудта, мүрысөөнүүдтэ эдэбхитэйгээр хабаададаг ба мүнөөшье хабаадаhаар. Юрэн, Наталья Лопсоновна ехэ хүнгэн, хурдан, тамирта дуратай хадаа волейбол, теннис, урилдаан гэхэ мэтэ мүрысөөнүүдтэ аргагүй хабаададаг зантай, гэхэтэй хамта ехэтэ даруу номгон, ая дааhан, нэгэтэшье өөдэрхэжэ ябадаггүй, үнэн сэхэ hанаатай абари зантай юм. Суг хүдэлжэ байhан багшанарай зүгhөө хүндэлэлдэ хүртэжэ, ехэ хүндэтэй, хүгтэй ябадаг, hургаhан олон тоото шабинарынь багшаяа ходо хүндэлжэ байдаг.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.