Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

07.04.2016 13:46 Четверг
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

ПАМЯТИ ТАЛАНТЛИВОГО ЖУРНАЛИСТА

Вся творческая деятельность Клима Дашеевича была неразрывно, на протяжении многих лет, связана с газетой «Аха». Клима Дашеевича знают не только в родном Окинском районе, но и далеко за его пределами. Своим талантом, умением писать о социальных проблемах и о том, что волнует обычных окинцев, он заслужил авторитет не только в редакции газеты, где работал. С целью рассказать обо всем, объезжал весь район, умел находить общий язык с каждым.

Клим Дашеевич был, как это свойственно многим талантливым людям, болеющим за своё дело, за свой район, был не только журналистом, но и ярким публицистом, историком родного края. Многие его очерки и рассказы о горной Оке раскрывают для благодарных потомков историю родного края. Кроме того, он иллюстрировал их своими картинками, а рисовать он умел. Серия его картинок «Редкие животные и птицы Оки» выглядит так, как будто живые животные и птицы сошли на страницы бумаги. Предлагаем вниманию читателей его рисунки, а также статьи про «некабинетного» редактора, коим он являлся.

 От редакции

ЭГЭЭН үНИНЭЙ РЕДАКТОР

Буряад Республикада хэблэгдэдэг бүхы газетэнүүдые уншажа үрдихэгүйшье hаа, олонхииень иража hонирходог гээшэб. Аяар холын Ахын аймагай сонин нюдэндэ мүн лэ тородог. Тэрэнэй hүүлшын нюур зорюута харахаш. Тиимэл даа, «Ахамад редактор Клим Тулуев» гэhэн мүр аржыhан зандаа.

Клим Дашиевич Тулуев хадаа манай     республикада хэблэгдэдэг сонин бэшэгүүдэй эгээн үнинэй редактор гэhэн нэрэ зэргэдэ хүртэхэ эрхэтэй. Тэрээнhээ удаан газетын редактораар хэншье хүдэлнэгүй. Журналистаар бүхы наhан соогоо хүдэлжэ ябабашье, К. Тулуев гушаад жэлэй туршада редакторай харюусалгата тушаалда байhаар.

Клим Дашиевичай хиналта доро ганса газетэ бэшэ, харин редактор өөрөө типографиин, хэблэлэй бүхы асуудалнуудые шиидхэхэ уялгатай байгаа. Юуб гэхэдэ, республикын бусад районуудта хэрбэеэ өөрын типографинууд бэеэ даанги тусхай үйлэдбэри байжа, редакцида хамаагүй байдаг hаань, харин Ахын райондо редакци типографи хоёр нэгэдэмэл эмхитэйhэн. Тиимэhээ ахамад редактор хэблэлэй хара ажалай түлөө харюусаха, саарhа, шрифт гэхэ мэтэнүүдые бэдэржэ, өөрөө хото город ошохо баатай бэлэй.

Улаан-Yдэ ерээд, газетэеэ хэблүүлхэ саарhанай зарим хуби арай гэжэ олоод, яажа, ямар аргаар Орлик абаашаха гээшэб гэжэ hанаагаа зобожо ябаhан Клим Дашиевичые оло дахин золгоhон байнаб.

Самолёдой ниидэхэеэ болиhон хойно, харгын машина «агнадаг» бэлэй. Теэд, Аха ошохо сүлөө машина хаана байха hэм даа. Шрифтнүүдээ шэнэлүүлхэм гээд, туулган хүндэ хайрсагуудые, мүн лэ ахаяа абаашаха гэжэ оролдохо. Бусад районуудай редакторнууд бидэнэр тэрэниие хайралхаш. Юуб гэхэдэ, манай газетэнүүд тусхай типографинуудта хэблэгдэхэ, бидэ гансахан газеэтэеэ уншаад лэ hуухабди.

Москва, Новосибирск гэхэ мэтын ехэ городуудта ажалай хэрэгээр сугтаа ябахадаа, нүхэрнай ходол үнөөхил ажалайнгаа хэрэгүүдые шиидхэжэл ябаха. Хүлөөрөө бидэнэрhээ муушье hаа, маанадhаа хурдан лэ бэлэй.

Хото городуудаар үсөөн ябадаг хадаа, Клим Дашиевич бүхы юумэнүүдээр үлүүсэ hонирхохол даа. Мэдээжэ эрдэмтэн, уран зохеолшон гү, али гүрэнэй дээдэ тушаалтадтай уулзалгануудые үнгэргэхэдэнь, Тулуев угаа анхаралтайгаар шагнажа hууха, хурса асудалнуудые табижа, тэдэнэрые маргааха.

Илангаяа уран зурагаар hонирходог хүн юм.

Москвада байхадаа, Третьяковко, Пушкинай нэрэмжэтэ музей, Уран зурагай академиин выставкэ үдэр бүри ошохо. Уран зураашадай тусхай салон ошожо, hолонгын hүүлээр хэгдэhэн биирэнүүдые hайн шанартай тоhон шэрэнүүдые, палитра гэхэ мэтэнүүдые худалдажа абаад, Ахаяа бусадаг юм. өөрөө уран hайханаар зурадаг. Дэлхэйн искусствын түүхэ, мүнөөнэй урасхалые Клим Дашеевичhаа гүнзэгыгөөр мэдэхэ журналистнууд манай хоорондо үгы хэбэртэй. Түрэл нютагай үзэсхэлэн hайхан пейзаж, натюрморт олондо hайшаагдадаг. Тэрэшэлэн Клим Дашиевич хододоо фотоаппарадтай ябаха.

Зүгөөр гуурhанайнь шэди олон уншагшадые гайхуулдаг. Аха нютагай түүхые, тэндэхи зоной ажабайдалые тобойсо харуулжа шадахалдаа. Жэшээлхэдэ, графит абадаг руднигай эхи табигша француз Альберэй хуби заяан тухай зураглалые домог, тужа мэтэ уншахаш. Ахын элитэ хүнүүдэй дүрсэнүүдые очеркнууд соогоо К. Тулуев угаа бэлигтэйгээр зурагладаг.

К. Тулуев гэhэн нэрэ доро очерк, зураглалнууд ходол хэблэгдэжэ, Буряад ороноор тарадаг гээшэ. «Дүхэриг», «Бурятия» газетэнүүдтэ саг үргэлжэ элитэ журналистын бүтээлнүүд хэблэгдэжэл байна.

Николай Намсараев

«Буряад үнэн»,

«Аха» газета 2006 он

№10-11

С ЮБИЛЕЕМ, ШЕФ!

Начальство принято ругать. За глаза, конечно. Хвалить, петь ему дифирамбы, пусть заслуженные, равнозначно лести, угодничеству. Такова планида лидеров – нести свой крест через хулу и неблагодарность.

Сегодня нам, коллективу редакции, предстоит выполнить приятную, но весьма нелегкую миссию: поздравить редактора с юбилеем – 60-летием со дня рождения.

…Сразу же после рождения, умывшись ключевой водой, позавтракав материнским молоком и сделав пару затяжек из трубки мира, наш будущий шеф изрек: «О'кей, мне здесь нравится, я сейчас напишу информацию…»

Ну а если чуть серьезнее, то здесь, наверное «повинны» гены: папаша нашего редактора имел самое прямое касательство к нашей «районке» – её первый номер за 13 июля 1944 года подписан им, Даша Тулуевым.

Дальнейший путь Климента Дашиевича характерен для многих из тех, кто вырос в оттепельные 60-е. Школа, служба в армии, комсомол… Здесь на комсомоле, задержимся чуть дольше. Как бы не хаяли некоторые «перекрасившиеся» наше прошлое, как бы не ёрничали, с комсомолом связаны лучшие и светлые страницы целого поколения, представители которого сегодня у руля власти района, на производстве, учат детей, лечат людей.

К. Тулуев – первый секретарь райкома комсомола. Кроха, школьник, студент или солдат, спросите у старших, и вам расскажут – быль и легенды – о молодых и красивых парнях и девчатах, которые вместе со своим вожаком честно делили хлеб и пот, смех и слезы, исповедовали одну главную и трепетную религию – любовь к родному краю.

Быль и небыль, байки и легенды. Как правило, они, подобно нимбу над головой, ореолу вокруг святых, окружают незаурядных людей, личностей. Про нашего шефа их немало. Вот один эпизод.

В молодости К.Д. Тулуев «бродяжничал» с геологами, на равных – разведка, изыскания залежей, ну не знаю = золота, платины, кварцитов.., в недрах Саян. Однажды на тропе он столкнулся, нос к носу, с косолапым. История умалчивает (а К.Д. не любит об этом распространяться), сколько длился нервно-психологический раунд. Разрядил обстановку человек, сунувший под нос медведю коробку пороха с зажженным фитилем. Разумеется, на это ушли секунды, иначе не стал бы хозяин тайги преспокойно наблюдать за манипуляциями такого нахала. Ой-ей-ей, что было, что сталось тогда с симпатичной мордашкой мишки!

…В начале 70-х К.Д. Тулуев приходит в редакцию. Редактором. И здесь нам можно было бы поставить точку, сказавши почти по-есенински: «Остальное – в его газете, в его публикациях». Но журналистика, где его перо превращалось то в атакующий штык. Слова, то в кисть художника, живописующего красоты и величие окинских гор, то в набат тревоги за хрупкую и ранимую природу, то в щит радетеля за сохранение и возрождение наследия отцов, обычаев и традиций – это только одна из граней его деятельности.

Самое непосредственное участие принимал К.Д. Тулуев в разработке российско-американского проекта КЭУР (корпорация экологически устойчивого развития) по планированию землепользования в Окинском районе (в качестве его российского директора).

Свой весомый вклад внес Климент Дашиевич и в сойотский вопрос, вначале трудноразрешимый и бесперспективный.

На этом, проведя основные штрихи к портрету шефа, я, пожалуй, ограничусь. Ибо очень не хочется быть заподозренным в подхалимаже. Хотя многие знают, что я – ученик Климента Дашиевича, ученик дерзкий и строптивый. Один из старших товарищей как-то даже с упреком обронил: «Тэжээhэн буруу тэргэ эбдэхэ» – проявление неблагодарности то бишь. Это не так.

Всякое у нас бывало, и сближения, и дистанцирования, но все сводилось к некоторым расхождениям в позициях, взглядах. Но однажды, когда мир вокруг потерял для меня все краски, а на душе так паршиво, и слово «харакири» все заманчивее кружилось в голове,я пришел к своему учителю…

У одного небольшого, но гордого народа есть прекрасная традиция: молодой охотник, освоив ремесло отцов и науку выживания, вместо благодарственных излияний просит у своего учителя прощения за все мыслимые и немыслимые огорчения и обиды. Так и я: не обессудь, шеф, если что было не так.

В. Арабжаев

Газета «Аха»

от 30 апреля 2002 г.

ГОРЕЦ СО СВЯТОЙ ЗЕМЛИ

Недавно я узнала, что у нас в Бурятии есть святая земля. И мне особенно стало радостно оттого, что она в моём любимом районе – Окинском. В древних легендах и преданиях Оку называют по-тибетски «Дагшин» — дословно «святая, или чистая земля», подразумевая, что именно такое место на планете населяют боги.

И это не поэтический образ. До сих пор окинцы у себя в Саянах почитают тринадцать горных вершин, связанных с космосом, и молятся им.

Необычность Оки начинаешь ощущать, как только переедешь границу района, а по мере углубления в него это чувство укрепляется все сильнее. Я трижды бывала в Оке и всякий раз испытывала поразительное влияние горного края – «священной земли небожителей». Это я повторяю название маленькой, но очень красивой книги Клима Дашиевича Тулуева, изданной недавно. Во многом благодаря ему Ока стала для меня родной и понятной. Помню, как в сентябре 1989 года Союз журналистов Бурятии организовал в Окинском районе, куда попасть в то время можно было только на «кукурузнике», выездную летучку. И целую неделю с нами повсюду был редактор местной газеты «Аха» Клим Дашиевич Тулуев. Тихий, скромный, вроде бы даже незаметный и ….незаменимый.

Без него путешествие по Оке так и осталось бы прекрасным, но безмолвным видением. Ибо Клим Дашиевич знал свой родной край, пожалуй, как никто из окинцев. О чем бы его не спросили, он рассказывал так подробно и полно, обрисовывая предмет со всех сторон – исторической, географической, социальной, какой угодно, что мы только диву давались.

И откуда ему всё известно, то и дело спрашивала я. «Читать люблю, – стеснительно улыбался Клим Дашиевич, – со стариками беседовать».

Не меньше восхищали меня и тактичность, культура, терпеливая доброта нашего проводника. Потом, когда узнала его получше, решила для себя, таким он стал еще и потому, что вся жизнь его пронизана излучением гор. А их влияние на человека особое, как известно. Сокровенное.

В горах, в Орлике, райцентре Оки, Клим Дашиевич родился. А с четырнадцати лет горы для него, сироты, которого воспитывал брат на одиннадцать лет старше, стали рабочим местом. (К слову сказать, этого брата звали Авиахим. Были ещё в семье Эрнст, по имени немецкого революционера Тельмана, Марта – названная так в честь Международного женского дня; Клима, понятное дело, нарекли по имени Ворошилова, – такие «злободневные» имена своим братьям и сестрам давала самая старшая Клавдия, комсомолка и коммунистка).

Каждый год на летние каникулы Клим нанимался на геологосъемочную партию. С нею обходил всю Оку пешком. Забрался на все трехтысячники. У него был хороший учитель – геолог Владимир Ерхов; когда-то он служил в горно-егерских частях на Кавказе и здесь, в Саянах, всегда выбирал самые сложные маршруты, самые опасные подъемы. А ему, пацану, вспоминает Клим Дашиевич, только того и надо было: «Ногтем зацепишься на скалу и лезешь. Я, как ребенок, не понимал, что такое страх. На любую вершину – безо всякого!».

Но, как видно, до поры. Ему было 17 лет, и в маршруты они ходили вдвоем с Геннадием Малыгиным. Однажды при подъеме на вершину геолог на глазах у парня сорвался со скалы: порода оказалась рыхлой…

«Я кричал: Горы…Вы что сделали?!»

А потом, обмирая от горя, он волок на себе мертвое тело товарища до поселка.

После той трагедии Клим Тулуев еще лет пять, до того как призвали в 22 года в армию, ходил по горам. Но безоглядного детского доверия к ним уже не было. Теперь, прежде чем подняться на вершину, долго себя настраивал, уговаривал: «Ничего страшного нет. Ничего страшного…»

В армии его романтическая натура тоже дала себя знать. Будучи секретарем комсомольской организации батальона как-то устроил диспут «Что бы ты рассказал марсианам о Земле?». Об этом послал заметку в окружную газету ЗабВО «На боевом посту» и сделался её внештатным автором. Когда в 1967-м демобилизовывался, получил даже 70 рублей гонорара – деньги по тем временам немалые.

Отслужив, конечно же, вернулся в свою Оку. Был вторым, потом первым секретарем райкома комсомола. После себя, считает, оставил добрый след в виде районного Дома пионеров – его построили, по инициативе Клима Тулуева, на деньги молодежи всей республики: было тогда хорошее движение «Комсомол – сельской школе».

А в 1973-м его назначили редактором местной газеты «Аха». Стало быть, на будущий год исполняется тридцать лет, как Клим Дашиевич Тулуев её возглавляет. Кстати, окинская районка среди периодических изданий республики своеобразный рекордсмен: у нее больше всех подписчиков на душу населения… Недавно «Аха» перепрыгнула, по словам её редактора, из 19 века в 21-й – перешла с ручного набора на компьютерный.

А боль его осталась: сохранить Оку первозданной: «Очень боюсь, что начнут лезть в наш горный край, поганить его и, в конце концов, уничтожат всё, из чего складывается святость горной Оки – и её нетронутая природа, и своеобразный уклад жизни людей, и их строгая нравственность».

Опасения же у него более чем серьезные. Геологи нашли в самом сердце Оки, рядом с селом Хужир, богатое месторождение золота. Для расширения разведки планируется уже этим летом начать строить десять домов для работников экспедиции.

Местные жители в тревоге. Звонят Климу Дашиевичу, просят помощи. Обращаются к нему не только как к бессменному председателю районного общества охраны природы, которое он возглавляет на общественных началах уже двадцать лет. Люди признают его как бы за главного эколога Оки, за главного защитника её природы.

Жители Бурунгольского сомона,  центр которого в Хужире, хотят созвать сход, и Клим Дашиевич будет на нем выступать: «Я просто объясню, что произойдет, если там начнут прорубать штольню и взрывать золотоносную породу».

А что именно произойдет, — он знает лучше, чем кто-либо. Потому как почти шесть лет был директором российско-американского проекта устойчивого развития Оки, работа над которым, по его признанию, стала одним из самых значимых периодов личной жизни.

«Когда в 1998-м мы подвели итоги, я сам удивился, как много было сделано за эти годы, – рассказывает он. – Даже простое перечисление работ впечатляет. Во-первых, на основе пятнадцати различных карт была составлена компьютерная карта политики землепользования Окинского района. Археолог Дашибалов провел инвентаризацию памятников истории и культуры. В итоге дополнительно к ним было открыто еще десять новых.

В Тофаларии мы закупили 63 северных оленя и возродили у себя в районе оленеводство. Также создали в колхозе «50 лет Октября» яководческую ферму. Сейчас она преобразована в племенное хозяйство «Туяа».

К работе над Окинским проектом было привлечено более сорока ученых, специалистов, международных экспертов, в том числе из Америки».

Так вот есть среди тех пятнадцати карт и карта сейсмоопасных мест. На ней район Хужира, где собираются добывать золото, отмечен особо: он подвержен землетрясениям в … одиннадцать (!) баллов. Очень важна, я думаю, и такая подробность: именно недалеко от села Хужир к тысячелетию знаменитого эпоса был возведен храм Гэсэра.

«Я так и скажу людям: если начнутся буровые работы, может быть спровоцировано страшное землетрясение, – говорит Клим Дашиевич. – А что я ещё могу?».

Вовремя дать необходимую информацию – уже половина дела. Мудрецы во все времена внушали людям, что «все несчастья – от невежества». И Клим Дашиевич это понимает. Он по-прежнему верит, что «знания – сила», недаром долгие годы возглавлял районное общество «Знание» – и сам выступал много с лекциями, и немало их организовывал.

Дай Бог ему и его землякам отвести беду от святой земли. Пусть на это хватит сил и здоровья. Именно сегодня этого я желаю своему дорогому коллеге Климу Дашеевичу Тулуеву от всего сердца. В день его 60-летия.

Антонина Фадеева,

газета «Бурятия»

30 апреля 2002 года

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.