Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

12.08.2021 17:14 Четверг
Категории (2):
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Манай бэрээхэйнүүд

Автор: Октябрина Дашеева (үргэлжэлынь хожом гараха)

Аглаг үндэр Аха нютагтамнай хэр угhаа хойшо холын айлшад харгыгаа алдаагүй бэлэй. Юундэб гэхэдэ, үндэр хадата нютаг хүнэй зүрхэ сэдьхэл татадаг…

Мүнөө сагай байдалаар хараа болбол шэнэ мэргэжэлтэд, эрдэмтэд ерэжэл байдаг. Олон эмшэнэр, багшанар, бэшэшье мэргэжэлтэд ерэжэ, хүдэлжэ, инаг дураяа золгожо, айл бүлэ зохеожо үлэhэн байдаг.

70-аад, 80-аад онуудые хараад үзэе.

Бугалова (Втюрина) Любовь Владимировна аяар Горьково можын Бор гэжэ хотодо 8 жэлэй hургуули дүүргээд, Буряад ороноймнай Сэлэнгын медучилищиин диплом 1969 ондо абаhан байна. Любовь Владимировна тэрэ сагаа hанажа, иигэжэ хөөрэнэ: «Орлик тосхондо агаарай онгосоор 5 суг hураhан басагад ерээ hэмди. Ажал хүдэлмэри ехэ хүндөөр hанагдаа бэлэй: зайн гал үгы, үдэшын 12 саг болотор дизель хүдэлөөд унтаршаха, hүни хүнэй үбдэбэл, нүхэн харанхыда гарай заахан фонарь гү, али керосинова лампаяа баряад ошохо саг бологшо hэн. Буряад хэлэ мэдэхэгүй дээрэhээ санитаркаяа дахуулхаш. Yшөө хажуугаарнь дизентери үбшэн hүжэрэнхэй. Ажалай журам шанга хадань лэ бүхы хүндэ хүшэрые дабажа гарадаг байгаабди гэжэ мүнөө hанагдана. Хүндөөр үбшэлhэн хүе Хэрэн абаашахаш, тиигээд сагай уларилай муудаа hаа недели соо, хаа яа hараар погодо hайжархыень хүлеэдэг байгаабди.

1970 ондо Ахын хүбүүндэ хадамда гаража, 7 үринэрые бэлэглээб. Мүнөө 17 ашатайб» — гэжэ урихан шарайтай Любовь Владимировна хөөрэнэ. Буряад республикын элүүр хамгаалгын габьяата хүдэлмэришэн, ажалай ветеран Любовь Владимировна залуу наhандаа ганса ажал, гэр бүлэ гээд hуугаагүй, ниитын ажалда ехэ эдэбхитэйгээр хабаададаг байгаа гэжэ мэдэбэбди. Ажал дээрээ комсомолой секретарь, аймгүйсэдкомдо женсоведэй гэшүүн ябаа». Лучшая медицинская сестра» гэжэ нэрэ зэргэдэ нэгэтэ бэшэ хүртэhэн байха юм.

Гомбоева (Цыденжапова) Дарима Дугаровна Шэтэ можын Петровск-Забайкальскын аймагай Усть Обор гэжэ hууринhаа уг гарбалтай. Дарима Дугаровна 1975 ондо нютагтаа медучилище дүүргээд, Ахада хүдэлхэеэ ерээ. Тэрэ холын байдалые иигэжэ зураглана: «Саг сагтаа, сахилза хүхэдөө» гэжэ арадай мэргэн сэсэн үгэнүүд удха шанараа мүнөөшье алдаагүй.

Хатуухан лэ саг байгаа байна даа. Дежурна сестрагаар хүдэлдэг hэмби. Орлик тосхон соогоо ямаршье сагта: халуун, хүйтэншье байг, хуурай, нойтоншье байг, үдэр hүнишье байг-вызов болоходо ябагаар урагшаа тэгүүлдэг hэмди. Мүнѳө сагта хүн зон олон болонхой, олон бэрхэ эмшэд, машинашье олон болонхой.

Яhала бэрхэ зоноор хүдэлжэ дүй дүршэлтэй болооб. Акушерээр нилээд удаан соо хүдэлөөб, hүүлэй үедэ, 1990 онhоо медстатистаар хүдэлhэн байнаб».

Нюдэндэ дулаан, урихан шарайтай Дарима басаган Ахын бэрээхэй боложо, хани нүхэр Володитоёо 5 үхибүүдые үргэжэ, хүмүүжүүлжэ хүн болгожо табяа. 12 аша зээнэртэй.

Россиин Федерациин элүүр хамгаалгын отличник, Буряад уласай элүүр хамгаалгын габьяата хүдэлмэрилэгшэ Дарима Дугаровна мүнөө Улаан Үдэ хотодо хүдэлнэ.

Захаамин нютагhаа уг гарбалтай Бартаева (Цыбикова) Ежанцо Дулмаевна Улаан-Yдын медучилище 1976 ондо дүүргэжэ байхадаа Аха нютагай хүбүүнтэй танилсажа, айл бүлэ боложо түбхинэжэ, 3 hайхан үринэрые нүхэртөө бэлэглэжэ, олон аша зээнэртэй болонхой байдаг. 2 ашанарынь алтан медаляар hургуулияа дүүргэжэ, теэбии, таабайгаа нилээн баярлуулhан байха. Ольга ашань Эрхүү хотын мединститут баhа улаан дипломоор дүүргэбэ.

Бүхы наhаараа нэгэ газартаа Орлигой поликлиникада фельдшерээр, ахалагша фельдшерээр хүдэлөө.

«hайн hанаатай, hайхан сэдьхэлтэй, бэшэг, үүсхэл ехэтэй хадаа «Буряад республикын габьяата хүдэлмэришэн», «Ажалай ветеран» гэhэн үндэр нэрэ солотой» — гэжэ «Здравохранение в лицах» гэжэ Буряад республикын элүүр хамгаалгын министерствын гаргаhан ном соо бэшээтэй.

Галсанова (Захожева) Мария Ивановна Бэшүүрэй аймагай Бичура гэжэ тосхондо түрөө. Сэлэнгын медучилище 1971 ондо дүүргэжэ ерэхэдэнь, гүрэн түрэ Сэнсын фельдшерскэ пунктые даагшаар эльгээгээ. Энэ сагаа hанан, Мария Ивановна иигэжэ нэгэ хэды үгөөр хэлэнэ: «Шаснурта минии хүдэлхөө ерэхэдэ эхин hургуули байгаа, үдэшэндөө кино гарадаг байгаа. Хүн зониие үзэхэеэ холын фермэ, отара, гүүртэнүүд дээгүүр мореор, ябагаар ябадаг hэмди. hая ерээд байхадам, гүлмэр залуу намханда ажалаараа, хэрэгээрээ туhалhан хүнүүдтэ — Нина Ихиритовна Хамаганова, Вера Эрдынеевна Сиродова багшанарта, тэрэ сагта колхозой дарга байhан Борис Данхуевич Сыреновэй наhанайнь нүхэр Роза Ринчиновнада, Цырендоржиева (Хандакова) Ханда Хободоевнада ехэ баяртай байдагби».

4 жэл соо хүдэлөөд, Орлигто инфекционно таhагта сестрагаар хүдэлжэ байтарнь, Саяанай фельдшерскэ пунктые даагшаар томилоо. Жэлэй ошохо бүри Мария Ивановнагай шадал дадабари ехэ боложо, Саяанай пункт ходо hайн тоодо ябадаг байгаа. Буряад арадай элүүр хамгаалгын габьяата хүдэлмэрилэгшэ, ажалай ветеран, олон үхибүүдэй эжы, хөөрхэн заахан 9 аша, зээнэрэй теэбии, Николай нүхэртэеэ аша гушанараа харалсажа, үргэлсэжэ амгалан тайбан ажаhууна.

Дабаева Анна Бахаевна Ангарск хотын медучилище 1983 ондо дүүргээд хүдэлжэ байтараа, нүхэрынь Аха нютагтаа үндэр тушаалтай болоходонь, Орлигой больницада 8 жэлэй туршада уушханай үбшэ аргалгын таhагта хүдэлөө. 1998 онhоо зүрхэнэй кардиограмма гаргадаг болонхой.

Журам шангатай, харюусалга ехэтэй, ажалша, медсестрагай бүхы дадал шадабарииень абаhан Анна Бахаевна Ахынгаа зоной дунда хүндэ ехэтэй. Бэрхэ эжы, олон аша зээнэртэй теэбэй. Ажалынь гүрэн дээгүүр сэгнэжэ, Буряад республикын, Россиин Федерациин элүүр хамгаалгын Министерствын Баярай бэшэгүүдээр, Хүндэлэлэй грамотануудаар урмашуулагдаhан байха юм.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.