Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

08.07.2020 15:48 Среда
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Номой баялигай замые заагшад

Автор: О.Дашеева

Албан ёhоной мэдэгдэлээр Орлигой библиотекэ 1940 ондо Ахын аймагай бии болоходо нээгдээ гэдэг. Хʏн зониие бэшэгтэй болгохо гэжэ Улаан түрүүшын булангууд (Красная юрта) Ахада үшɵɵ урид, 1928 ондо бии болоо. Тэрэ холын сагта Улаан булангуудта нэгэ хүн фельдшерэй ба багшын ажал ябуулдаг байгаа. Ном hударта hургаха мүнгэ алтан ехэ багаар hомологдодог байhан дээрэhээ Улаан буланда арбаадхан лэ номууд байдаг байгаа. Ехэнхидээ тэндэ тэрэ сагта элбэг байhан элдэб үбшэнгүүдээр үбдэhэн зониие эмнэдэг, ойлгууламжын ажал ябуулдаг байhан.

Гансал дайнай hүүлдэ, 50-яад онуудаар, хото голhоо мэргэжэлтэд ерэжэ, Орлигой библиотекэ hайнаар хүдэлжэ эхилээ: уншалгын заал бии боложо, ном уншахаhаа гадуур зон олоороо сугларжа конференци, хɵɵрɵɵнүүдые, тематическа үдэшэнүүдые үнгэргэдэг болоо. Энэ бүхы ажал ябуулгада Омско библиотечнэ техникум дүүргэhэн Вера Алексеевна Саськое, Тамара Шагжеевна Пронтеевае, Зинаида Цырен-Базаровна Мунконовае, Ольга Жамсаевна Жамбаловае, Людмила Анциферовна Банеевае, Ольга Бандыновна Балдановае, поселенинүүдэй библиотекэрнүүдые Надежда Сыреновна Гомбоевае, Туяна Семеновна Гомбоевае, Надежда Антоновна Васильевае, Ася Ивановна Ивановае, Роза Бальжиевна Богроевае, Оюна Булатовна Хамагановае, Туяна Чингисовна Габановае дурдахаар. Олон жэлдэ хүдэлжэ, ɵɵрынгɵɵ хубита оруулhан, мүнɵɵ наhанайнгаа амаралтада гараад, ашанартаа туhатай, олон жэлэй туршада номой сан хүтэлбэрилhэн Базарова Цыпилма Булатовнада, Дёмина Мария Владимировнада, Балданова Соёлма Дашеевнада суг хүдэлhэн нүхэдынь баяраа мэдүүлнэ.Эгээл ёhотой баяр үхибүүдтэ хүүгэдэй номой сангай ажалшад асардаг. Эдэ зомнай хүүгэдтээ багшань, харуулшан (нянька), наада эмхидхэгшэнь – массовик-затейник болоно. Yни удаан соо хүүгэдээр хүдэлhэн Александра Ошоровна Гармаевае, Долгор Раднаевна Замбаловае, Людмила Алексеевна Гомбоевае тэмдэглэе. Мүнɵɵ баhа олон жэлдэ хүдэлжэ байhан Р.В. Галсанова, залуу библиотекарнууд А.В. Данцаранова, Б.Р. Дашижамсуева үхибүүдэй хүгжэлтэдэ ехэ нүлɵɵ үзүүлнэ.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.