Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

14.09.2018 10:27 Пятница
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

АЖАЛША БЭРХЭ БҮЛЭ

Автор: Октябрина ДАШЕЕВА

Сорог тосхонhоо 12 модоной зайда Үрөө гэжэ hуурин оршодог. Энэ hууринда эбтэй эетэй ахадүүнэр Булад, Бата ба Владимирай гэр бүлэнэр ажаhуудаг. Мүнөөдэр би Раиса Владимировна ба Булад Хорлуевич Дондоковтон тухай таанартаа дуулгахам.

Эдэ нүхэдэймнай үмсын фермерэй ажахы асари ехэ: hүрэг адууд, морид, олон бодо (хайнаг, hарлаг, калмык, монгол) малтай, хонитой.

Буладай эжы Хорлу Сыреновна бүхы наhаараа түрэл колхоздоо хамтын хүдөө ажал хэлсэжэ, мүн лэ өөрынгөө буусада ходо олон үхэр мал баридаг байгаа.

Эжын тээли Булад хүбүүниинь сэрэгэй албанhаа бусажа, аймаг соогоо суута дууша, малшан ябаhан Шараев Владимир Сыденовичын алишье талаараа тэгшэ Рая гэжэ басагантайнь хуби заяагаа ниилүүлжэ, эхэ эсэгынгээ тоонто газар hэргээн бодхоогоо.

Эжынгээ тэжээжэ байhан мал үсхэбэрилжэ, өөрынгөө хүсэ шадалаар адуу малаа олон болгожо эхилээ.

Адуу мал бариха гээшэ хүнгэн бэшэ ажал. Үри хүүгэдээ үргэжэ, амаа тоhодохо гэбэл жэлэй дүрбэн сагта забда сүлөөгүй, «унаhан малгайгаа абангүй» хүдэлхэ хэрэгтэй. Ехэ зүрхэтэй, ажалша бэрхэ байха болоно. Зүрхэгүй, «улайха уушхагүй» болбол, ажалнай бүтэхэгүй гэжэ малшаднай мэдэрнэ.

Энэ эрхим ажалдань гүрэнэй дэмжэлтэ, hарлагуудтань дотаци ехэхэн нэмэлтэ боложо үгэдэг байгаа. «Тэрэ мүнгэн зөөрёор ажахыдаа хэрэгтэй трактор, тармуур абаа hэмди. Мүнөө дотаци үгтэхэеэ болижо, муушаг байна», – гэжэ Булад Хорлуевич хэлэнэ.

Мүнөө өөрынгөө хүсэ шадалаар оролдожо, үхэр малайнгаа мяха, тоhо сүсэгыгөө худалдаад лэ hуунабди.

Аймагаймнай центртэ хүдөө ажахын яармагта Дондоковтоной гэр бүлэ мяха, тоhо, аарса, загаhа, ой тайгын жэмэсуудые асаржа худалдадаг. Мүншье мяханай зүйлнүүдые – бууза, пельмени, шудхаhан шуhа, харма гэжэ байгаад, ехэ оролдосотойгоор, гоёор хэhэн эдеэнуудые элбэгээр худалдадаг. Хүн зон hайшаан абажа, «дууhаа гү, үшөө асарха гү?» гэжэ hурагшалжа байдаг.

«Мүнөө жэл ургаса ногоон hайн байжа, болохоор, үбhэ 30-аад сомоо абаабди, тиимэhээ шэмэрүүн хүйтэн үбэлшье аймшагтай бэшэ. Гансал шоно жэлэй дүрбэн сагта үхэр мал дайлажа, тодхор хэнэ. Тиимэhээ нэгэ жэгдэ морин дээрээ үхэр малаа зай забдагүй харууhалжа, аршалнабди», – гэжэ Булад Хорлуевич хөөрэнэ.

Булад Рая хоёр гурбан hайхан үринэртэй. Эхэ эсэгэдээ адли ажалша бэрхэ Ринчин хүбүүниинь Настя нүхэртэеэ 3 хүүгэдые үргэжэ, эхэ эсэгэдээ туhалжа мал дээрээ байдаг. Баирма 1 басагатай, мүнөө жэл hургуулида орохонь гэжэ бэлэдхэл хэжэ байна. Батор гэртээ туhална.

Рая ба Булад Дондоковтоной бүлые адуу малыень Ахымнай 13 хайрхад, Гомбо сахюусамнай хододоо харалсажа байг лэ гэжэ хүсөөд, ажалдатнай үшөө үндэр амжалта, гэр бүлын жаргал, урдаа табиhан зорилгонуудтнай дүүрэн түгэс бүтэхэнь болтогой гэжэ үреэнэбди.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.