Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

05.09.2016 11:05 Понедельник
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 38 от 02.09.2016 г.

Далаша таабай

Автор: О. Балданова

Шагдар бөөгэй ехэ басаган, баабайн эжы Хорлу гэжэ нэрэтэй байhан юм. Шагдарай үшөө нэгэ басаган Бүдеэhээнь Жанчип Бадма юун түрэhэн байна. Бадма теэбииhээ Лопсон, Соном, Доржо хүбүүд олон басагадаараа. Минии баабай, Жанчип, Бадма юун ахадүү басагадай үхибүүд болоно.

Минии hанахада Жанчип абгайе ехэ юумэ мэдэхэ, бөө угтай hэн тула али болохо арга хэрэглэхэ байгаа. Дайнай үеэр хүн олон зон олоор ерэжэ, илангаяа эхэнэрнүүд, хониной дала дүргөөд, таабайда үзүүлдэг hэн. Галдаhан далаяа hайнаар хаража, хаража ерээд өөрын тобшолол хэдэг бэлэй. Мүнөө ямар ябанаб, саашадаа ямар ябахаб, hайн амиды мэндэ ябахын тулада юу хэхэдэ hайн байхаб г.м. хэлэжэ үгэдэг бэлэй.

Сэдэб бэрьенэй наhа бараhан хойно зун бүри Баруун жалгын ойрохон майхан татаад, хубиингаа, колхозой үбhэ сабшажа, яhала туhа колхоздоо үзүүлээ. Сэдэб бэрьен саб сагаахан шарайтай, хурдан түргэн гэшхэдэлтэй эхэнэр hэн. 70-80 наhа хүрэжэ ябаад, нэгэшье таяг тулга гээшые мэдэхэгүй, ябахадань хойто хормойнь намилзан, гэшхэдэлыень бүришье гоё болгодог hэн. Жанчип Сэдэб хоёр хори гаран үхибүү түрэhэн, тэдэнэй орой хоёрынь мэндэ үлэhэн юм. Нима хүбүүн айл боложо, Дулма Дубжировнатайгаа олон үхибүүдые хүлынь дүрөөдэ, гарынь ганзагада хүргөө. Нима ахай залуугаар гэнтын аюулда орожо, наhа бараhан юм. Пүнсэг ахай мүнөөшье мэндэ ябаhаар. Хүрье басагандаа байрлажа, тэдэндээ ехэл туhатай таабай ябана. Даря Гундыновна Пүнсэг Жанчипович хоёр олон үхибүүдээ, аша зээнэрээ, эхэ эсэгэ, теэбии таабайнар байhан юм. Налайжа, хотойжо hуугшал даа, юу хэлэхэб.

Теэбии үни ходо диваажанай орондоороо. Пүнсэг Жанчипович 90 наhандаа дүтэлжэ ябана. Энэ зун Шаснуур, Саяан тосхонуудаар ябагдаа hэн. Ахатантаяа золгожо, сэдьхэлээ ханажа ерээб даа. Теэд яахаб даа. Ехэ наhан даранал даа. Сагай дүрбэн эрьюулгэ сахариг болоод үнгэрнэ, сарюун наhанайм эрьюулгэ дуулан хайлан үнгэрнэ. Бүхы наhаараа мал ажалда ябаhан ахатан хүндэшэг болоhон байба. Тиибэ яабашье, үри хүүгэдтээ, ашанар зээнэртээ тон туhатай хүн даа.

Үшөө нэгэ хэды жэл ябыш даа, Жанчип абгайн хүбүүн Пүнсэг ахаймни.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.