Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

24.08.2015 09:38 Понедельник
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 36 от 21.08.2015 г.

Түрүүшын багшамнай

Автор: О. ДАШЕЕВА ба танай олон тоото шабинар

Он жэлнүүд hубарилдаhаар ошожол байна. Хүгшэржэл байнабди. Жара наhа хүрэхэдөө, хүнэй наhан «жаран гүрөөhэнүүд хада руу гүйhэн» мэтэ түргөөр үнгэрнэ. 

Саг жэлэй эрьюулгэ соогуур, үе сагайнгаа хатуу зөөлэниие дабаhаар, жаран наhаяа алхабаб. Мүнөө гэдэргээ эрьен харахадаа, үнгэрэн ошоhон жэлнүүд, суг хүдэлhэн үетэн нүхэд, бэе дээрээ үзэжэ гараhан ушар ябадалнууд ойндом эрьен ерэнэ.

Мүнөөдэр эрхим хүндэтэ эжы, түрүүшымни багша Марфа Хазановна Хамгушкеева тухай дурсалга дурадханаб.

 

Намтарайнь эхин хуудаhанууд

 Марфа Хазановна Хамгушкеева Эрхүүгэй областиин Оhын (Оса) аймагай Бэлшэр hууринда Хазан Хамарханович ба Татьяна Хихеевна Хамгушкеевтэнэй гэр бүлэдэ дүрбэдэхи отхон үхибүүниинь боложо, 1936 ондо түрэhэн юм. «Данай үедэ, 1943 ондо Бэлшэрэй эхин hургуулиин нэгэдэхи класста ороходомни, минии түрүүшын багша эрдэмтэн, этнограф М.Н. Хангаловай басаган Софья Матвеевна Хангалова байhан юм. 1954 ондо арбан класс дүүргээд, Республиканска дунда hургуулиин 11-хи педагогическа класста hурааб. Тэрэ үе сагта багшанар ехэ дуталдадаг, тиимэhээ түргэн hургалгын курс дүүргээд байхадам, Ахын аймаг эльгээбэ.

Ахада Мондоhоо самолет ниидэхэ, 9 үдэр сагай уларилай заhархые хүлеэгээ бэлэйбди. Намтай суг Орлигой дунда hургуулида хүдэлхэеэ Горький хотодо педагогическа институт дүүргэhэн Вячеслав Алексеевич Кривушкин — физик, Алевтина Владимировна Бербасова — математик, медигууд — Невзоров, Г.Ф. Орлова ерээ hэн.

Ахада ерээд, Бурэнголой эхин hургуулида З.И. Архинчееватай хүдэлжэ байтарни, Орлигой хүүгэдэй сэсэрлигые даагшаар гүрэн томилбо. Хоер жэл хүдэлөөд байтарни, Бурэнголой эхин hургуули даагшаар hөөргэмни эльгээбэд.

Хоёрдохи багшамни Соскинов Николай Михайлович. Нүхэрынь Семенова Татьяна Табинаевна интернадта хүүгэдые хүмүүжүүлэгшээр хүдэлөө. Интернадта Улаан Аха ба Улаан Шулуутын үхибүүд байха. Эгээ түрүүшын шабинарни Николай Будаев, Александр Папаев, Елена Нуртаева, Янжима Мунконова ба бусад болоно. Табинова Ямбу Дондиповна — тогоошон (повар) үхибүүдтэ шүлэ, зутараан сай шанадаг, хилээмэ баридаг hэн. Колхозууд мяха, тоhоор, талхаар хангадаг байгаа. 1957-1958 онуудта гүрэн үхибүүдтэ мүнгэ hомолжо, эдеэллэхэнь ондоо болоо. Техническэ хүдэлмэришэн (уборщица) Папаева Ешин Ендоновна ехэ бэрхэ эхэнэр байгша hэн. hургуулиингаа пеэшэнүүдые түлихэ, ой сооhоо 200 куб метр түлеэ сараар зоохэ, мориндоо үбhэ бэлдэгшэ hэн, — гэжэ мүнөө Марфа Хазановна хөөрэнэ. — hүүлээрнь арбан нэгэн жэлэй туршада Балагтын эхин hургуулида бэрхэ багшанар Абушеева (Мунконова) Анна Дамбиевна, Кырмыгенова Ханда Аюровна, Аюшеева Людмила Дашеевнатай хүдэлөөб».

Марфа Хазановна 1973 онhоо 1991 он болотор, саашадаа наhанайнгаа амаралтада гараад, үшөө табан жэл соо Орлигой hургуулида хүдэлhэн байха юм.

 

Гэр бүлэ, үри хүүгэд

Марфа Хазановна Аха нютагай Владимир Лопсонович нүхэртэеэ гэр байдалаа байгуулжа, яhала айлай дээдын айл байhан юм. Владимир Лопсонович наhан соогоо ямар ажал хээгүйб даа: Орлигой комхозой, сомоной даргаар, Госстрахта, ПМТС-тэшье хүдэлөө.

Владимир Лопсонович гэр бүлэдөө мээхэй, энхэргэн, найдамтай эзэн, эсэгэ байгаа. Хоюулан найман хүүгэдые хүнэй зэргэ хүнүүд болгожо табяа. Yхибүүдынь бидэнэй нюдэн дээрэ үндыhэн хүл дээрээ гараhан юм. Анатолий Ивалгын гидромелиоративна техникум дүүргэhэн, олон хүүгэд, ашанартай. Татьяна Москвада Ленинэй нэрэмжэтэ педагогическа институт дүүргээ, физик. Мүнөө Түнхэнэй аймагай эрдэм гэгээрэлэй таhагай даргын орлогшо. Антонида БГСХА дүүргээд, Улаан-Yдэдэ «Надежда» гэhэн СПК-да хүдэлнэ. Алла кооперативна техникум дүүргээ, гэр бүлэтэеэ Улаан Ахада ажаhуудаг. Алина — Благовещенскдэ медицинын институт дүүргээд, түбэй эмшэлгын газарта ахамад врачаар хүдэлнэ. Андрей — фермер. Аюна лаборантаар эмшэлгын газарта хүдэлнэ. Дамба — охотовед.

Мүнөө Марфа Хазановна хорин нэгэн ашанар ба арбан хөөрхэн гушанартай хүгшэн эжы болонхой. Yри хүүгэдтээ, аша зээнэртээ туhатай зандаа ажаhууна.

hуралсалай шэнэ жэлээр хани халуунаар амаршалаад, саашадаа ная хүрэжэ налайжа, үшөө олон жэлнүүд соо бурхантай, буянтай hуухыетнай юрөөгөөд, доро дохинобди, хүндэтэ багшамнай!

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.