Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

11.08.2015 09:44 Вторник
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Киногой Володянууд

Автор: Владимир ХАМАГАНОВ

Табяад, жараад, далаад, наяад онуудаар хүдэлhэн киномеханигууд Володянууд ёhотойл геройнууд даа. 

Юундэ тиихэдэ киномеханигууд хуу Володя нэрэтэй байhан юм, ехэ hонирхолтой юм. Тэрэ үедэ кино гээшэмнай сэнтэй хүндэтэй байгаал даа. Хүдөө hууhан малшад арбаад, хорёод модо талатай газарhаа ажалаа хуу хэжэ дуудаад, киногоо харахаяа ерэхэ байгаа. Ямар зүрхэтэй байгааб даа, хэды хүйтэншье hаа, шаргаа хүллөөд, зарим нэгэниинь эмээл морёор ерэгшэ hэн. Сорогой киномеханик Пронтеев Владимир Шагжеевич Хурга — Сорог — Боксон гээд гаргаха байгаа.

Орлигой киномеханигууд: Хандаков Владимир Жапович, Гунгаев Владимир Бадмаевич; Мальчин, Балагта, Харhан: Богроев Владимир С-Х., үшөө конюх гээд байгаа, Хамаганов Владимир Г-Ж. Шарза, Шаснур, Андаган, Хүтэл, Булнай, Пионерь-лагерь «Саяны» — иимэ олон точка дээрэ гаргаха байгаа. Захаров Владимир П., Балданов Владимир Д. Хужар, Алаг-Шулуун, Нюрган гээд гаргаха байгаа. Борбуев Владимир Самбялович — ремонтно мастер, яhала бэрхэ мастер байhан юм, аппаратура, усилитель мотороо табан хурганаа зангаар хуу мэдэхэ, нэгэ тиигэжэ кино hаатуулжа үзөөгүй. Ябадалнай яhала шанга байгаа. Улан-Аха, Сэнсэ, Шарза, Сорог, Боксон, Хурга, Мальчин, Балагта, Харhан гээд ябаха байгаа. Ямар зүрхэтэй шанга хүн ябааб даа мүнөө hанахадамни. Владимир Самбялович бидэ хоёр Новосибирскдэ hуража байгаабди, 1959-дэхи ондо Владимир Самбялович  дуудаад ерээ, бинь 3 hара hуража байтарни, Сэрэгэй албанда абажархёо. Гурбан жэл сэрэгэй албанда ябааб, 1962-1963 онуудта Иркутскдэ 9 hара hуража дуудааб. 39 жэл киномеханигаар хүдэлөөб. 3 жэл сэрэгэй албан. Хамта дээрээ 40 гаран жэл болонол даа. Тэрэ үедэ харгы замай талаар Владимир Шагжеевичдэ ехэ гоё байгаа, үдэр hүнигүй Буркопсоюзай машинанууд ябаха байгаа. Хаа яа киногоо hэлгэхэдээ будкэеэ газаа уулзашабал, нүхэрни дулаан кабина сооhоо халуудашаhан гаража ерэхэл даа, тиихэдэнь намда иигэжэ машинанууд тушаалдаха бэлэй гэжэ hанагша hэм. Эдэ сугтаа хүдэлжэ ябаhан хүбүүднай олониинь үгы, хайшан гэхэбши даа.

Бидэ мүнөө үлөөд ябаhан Володянууд наhандаа хүрэтэрөө, аша гушануудтаа туhаа үгэжэ ябаял даа. 

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.