Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

09.05.2015 14:13 Суббота
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Дахин бү үзэгдэг дайн

Автор: Бавуудоржын Баярмаа

Хайрата оронойнгоо түлөө

Халуун шуhаа адхаhан,

Бултанай жаргалай түлөө

Бүтэн амияа үгэhэн,

Эрьежэ нютагтаа ерээгүй

Эрэлхэг зоригтой сэрэгшэд.

Хори хүрөөгүй наhандаа

Хоротон дайсантай тулалдажа,

Залгаха үеэ үлөөгөөгүй,

Залуу жабхалантай хүбүүд

Бусажа гэртээ ерээгүй.

Бурханай болоhон эрэшүүл,

Эрэ боложо амжаагүй,

Эрбээхэй адли дэрбэгэр

Энхэргэн жаахан басагад

Тэбэрюулжэ эрхэлжэ үзөөгүй,

Түрхэмhөө холо ошоогүй,

Тэнэгхэн хөөрхэн  үхид

Тэрэл муухай дайнhаа

Тэрьелжэ ерэжэ шадаагүй юм.

Абадаа ерээгүй хүбүүд,

Амарагтаа ерээгүй залуушуул,

Хүбүүндээ ерээгүй эсэгэ,

Хүүгэдтээ ерээгүй эхэ -

Эдэ бүгэдэ дайнай ушараар

Эльгэниинь хэмхэржэ үлэhэн юм.

Үбгэд хүгшэд тэдэниие хүлеэн,

Үдэр  hүнигүй амарангүй хүдэлөө,

Үхэр малынь эзэеэ хүлеэн,

Үбэл нажаргүй таран бэлшээ,

Үри үхибүүдынь абаяа хүлеэн

Үлэн хооhон ябадаг болоо,

Үнэншэ ханинь нүхэрөө хүлеэн

Үншэн зүрхэндөө шаналжа ябаа.

Долоодохиие дүүргээгүй жаахан хүбүүдтэ

Даажа ядатарнь буу үргэлүүлээд,

Дайнай халуун гал руу

Дахин ерэхэгүйгээр эльгээhэн байна.

Түймэрэй ехэ галышье хараагүй,

Торбогор  багахан  басагадые

Таhарhан хүл, hанжаhан гарые

Тааруулжа эмнэхыень ябуулhан байна.

Ошохо газартаа хүрэнгүй заримань

Оhолдожо тэндэ  үлэhэн байна.

Обог нэрээшье хэлэхэ шадалгүй

Оршолон дэлхэйhээ орхигдоhон байна.

Хүрээ хашаа тэдэниие хүлеэн

                            хахаржа унан хосороо,

Хажуудань табиhан  hуудал hандаржа  үгы болоо.

Хани эжэлээ hамгадынь хадамда ошонгүй хүлеэгээ,

Хэбэл соо үлэhэн үринь томо

                                 болотороо хүлеэгээ

Ханада үлгөөтэй дэгэл тооhондо 

                          дарагдатараа хүлеэгээ.

Ерээ заримань нютагтаа -

Гэрынь үгы  байгаа,

Ерээ зариман гэртээ  -

Эжынь үгы байгаа.

Ерээ заримань абадаа -

Танилгүй hамараад байгаа,

Ерээ заримынь үхибүүдтээ -

Зугадажа гүйлдөөд байгаа.

Бүгэдые hалгаажа бутаргаhан

Бузар муухай дайн байгаа

Тэрэ сагта дэлхэй шуhаар урдажа байгаа,

Тэрэ сагта наран утаанда хахажа байгаа,

Тэрэ сагта эрэшүүл унтангүй

                                  дайлалдажа байгаа,

Тэрэ сагта хүнүүд амарангүй хүдэлжэ  байгаа.

Шубууд хүрэтэр тэрэ үедэ

Тэнгэридэ ниидэжэ шадаагүй,

Шулууд хүрэтэр тэрэ үедэ

Тэhэржэ, дэлбэржэ байгаа.

Дайнhаа ерэhэн хүбүүндээ

Дулаан дэгэл оёходонь,

Хамсы үргэжэ үмдэхэ гарынь үгы байба,

Хара муухай дайн гарыень абаад үлөө.

Ханияа ерэхые дуулаад,

Гуталынь гаргаад арилгаба,

Гоёлой гуталаа үмдэхэ хүлынь

                                                   үгы байба,

Хорото муухай дайн хүлыень таhалаад хаяа.

Хэды олон үхибүүдые эсэгэгүй үлөөгөөб,

Хэды олон басагадые эхэ үгы орхеоб.

Хэды олон хүнэй гарые абаад үлөөб,

Хэды олон хүнэй хүлые таhалаад хаяаб,

Хэды олон эсэгые хүбүүгүй хатаагааб,

Хэды олон эхые басагагүй

                                          бархируулааб,

Хэды олон хүнэй шуhаар  газар

                                                 умдалааб,

Хэды олон хүниие үншэн үрөөhэн                                                                 зобоогооб.

Тэнгэридэ наран ягаажа  байгаа

                                                    хододоо,

Дэлхэйдэ сэсэг ургажа байгаа  үргэлжэ.

Эсэгэ оромнай амгалан байгаа мүнхэдөө

Элүүр бүтэн эбтэй байя бултандаа.

Дорюун эрэшүүлээ дурдан дохиё мүнөөдэр

Дайн гээшые мартан үглөөдэрhөө

Дахин бү үзэгдэг гэжэ зальбаран

Дэлхэйн хүрьhэн доро үлөөе!!!!

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.