Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

12.03.2015 10:48 Четверг
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 9 от 06.03.2015 г.

Аба эжынгээ ашые харюулhайб

Автор: Бэлигма АРДАНОВА, Саяанай дунда hургуулиин 11-дэхи ангиин hурагша

Аба эжынгээ ашые харюулhайб

Эжы… Энээхэн гурбан үзэгэй

Эди шэдинь гайхалтай.

Алтанхан гурбан үзэгэй

Арюухан шэдинь гайхалтай.

              Эжымни энээхэн дэлхэй дээрэ

              Эгээл үнэтэй, сэнтэйхэн,

              Ажамидарал  үршөөhэн

              Амиды бурхамни.

Дайдын жаргалые үреэнэб,

Энхэ элүүрые хүсэнэб,

Доро дохин hүгэдэнэб,

Дуратайб тандаа, эжымни, — иимэ шүлэгөөр найруулгаяа эхилнэб.

Энэ дэлхэй дээрэ эгээл сэнтэй хүмни эжы гээшэ. Нялха нарай байхадаш, үбэлэй ута hүнинүүдтэ унтахаяа мартаад, үлгын дуу дуулаха. Yбдэхэдэш, hанаагаа зобожо, хайшан гээд hамааруулхаяа ойлгожо ядан мэгдэхэ. Гарыешни ганзагада, хүлыешни дүрөөдэ хүргөөд, басагамни хаана ябана ааб даа, дааранагүй гү, үлдэнэгүй гү гэжэ, унтажа ядан, нойроо сэлмэшөөд хэбтэхэ. Тиимэhээ эжымни намда ямар сэнтэйб гэжэ ойлгоhон ямаршье хүн өөрынгөө эжые эгээл сэнтэй hайхан гэжэ тоолодог. Бишье баhа тиигэдэгби.

Би хадаа Арданова Сымжид Зэгбэевнагай hанаха hарбайха үриниинь болоноб.   … Алтан дэлхэй дээрэ бурхантай буянтай басаганиинь боложо түрөөб. Yнэр баян Аха нютагтай, хонгор hайхан Саяан тосхонтой, уг гарбалаар баян түүхэтэй хүн гээшэб. Тиимэhээ намhаа жаргалтай хүн энэ дэлхэй дээрэ үгы ха гэжэ hананаб. Эжытэеэ хоюулан нүхэд басагад шэнги бүхы юумэеэ хөөрэлдэдэгбди. Али бүхы юумэ досоогоо багтааха дэлгэр баян сэдьхэлтэй, эльгэ нимгэнтэй, зулгы зохид зантай, олон үгэгүй, дангина хүүхэндэл мэтэ сэбэр шарайтай, халуун амтатай сайгаар угтадаг зантай. Иигэжэ энэ дэлхэй дээрэ иимэ hайхан эжытэй байhандаа баяртайб. Эжым намаяа үргэжэ, үндылгэжэ hуудаг. Хүн мүнхэ бэшэ даа. Тиимэ хадань эжыгээ hайханаар, гурбан зөөлэнөөр үргэжэ, хойнонь гараха гээшэ бултанаймнай нангин уялга болоно. Эжынгээ ашата буянгые хайшан гэжэ харюулхабиб гэжэ зүрхэ сэдьхэлдээ бодожо ябанаб.

Он жэлнүүд уhанай урасхал мэтэ түргэн үнгэрбэ гээшэ. Хүхижэ наадажа ябаха саг үнгэрөө. Арбан долоон наhаяа хүсэжэ, hургуулияа дүүргээд, ута замда гараха сагни болобо. Эжымни  урда үшөө ехэ үүргэ бии болобо гээшэ.

Yримни мэргэжэлтэй хүн болоhой гэhэн hанаан бүхы эжынэрэй сэдьхэлдэ ха юм. Тиимэhээ эжынгээ hанаhан hанал бодолыень дүүрэн хүсэлдүүлжэ, эрдэмтэй, бэшэгтэй хүн боложо, түрэл нютагтаа хэрэгтэй, хүндэтэй болохоёо оролдохоб. Эхынгээ ашые харюулжа шадахаб гэжэ hананаб.

«Эжыншни hүнтэй хамта үлгын дуунай шэмэ элүүр солбон тэнжэхэдэшни туhалаа», – гээд, арадай поэт Николай Дамдинов баhал тон зүб бэшээ. Тиимэhээ түрэhэн ганса эжыдээ элүүр энхые, сэсэн бодолтой, сэбэр байдалтай, баян хэшэгтэй, буян жаргалтай hуухыень үнэн зүрхэнhөөнь хүсэнэб.

Энхэ мүнхэхэн эжым гансахан!..

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.