Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

25.11.2015 12:09 Среда
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 49 от 20.11.2015 г.

Уянгата дуунууд зэдэлээ …

Автор: Т.Ш. ПРОНТЕЕВА, ажалай ветеран

Мэнэ hаяхан Аха нютагтамнай Нонна Зоригто хоерой хүтэлбэри доро ажалладаг коллектив ерэжэ, гоё hайхан дуу, хатар наадаяа бэлэглэбэ. Уhан буряад хэлэн дээрэ ямар гоё дуунууд зэдэлнэб.

Залуушуул олон байна, хатар наадаяа, шадалаа харуулаа. Ямар олон гоё хубсаhатай артистнар сценэ дээрэ гаранаб. Зоригто эсэгэ шэнгеэр хандажа, энэрхы зөөлэнөөр хүбүүд, басагадаа дахуулжа ябаха заншалтай, тэрэнь ехэ hайшаалтай байна. Зоригто Нонна хоёрто доро дохижо, элүүр энхэ, хододоо залуу зөөлэн зандаа ябаг гэжэ юрөөнэб. Үшөө хоёр залуу дуушадые магтаха дурамни хүрэнэ. Манай нютагай hайхан хөөрхэн басаган Валентина Наханцакова ород, буряад, монгол дуунуудые дуулажа, ехэ альга ташалганда хүртэбэ. Зоригто «Би Ахада түрүүшынхиеэ «бис — браво» гэхыень дуулабаб» – гэнэ бэлэй.

Ивалгын залуу сэбэр хүбүүн Ц-Е. Бимбаев ехэ бэрхэ дуушан боложо ябана, тэрэ хүбүүнэй дуулахада, зал доhолжо байха шэнги болоно. Валентина гоё хонгёо дуунуудаа зэдэлүүлжэ, Аха нютагаа суурхуулжа, нэрлүүлжэ ябаг даа. Нэгэл сагта энэ залуушуулнай үндэр нэрэ зэргэдэ хүртэhэн байха. Валентинын эхэ эсэгэдэ баяр баясхалан хүргэхэ дуран хүрэнэ. Анна, Аюша, hайнтэ даа, иимэ гоё талаантатай басага үргэжэ табяат. Энэ залуу хүбүүд, басагад габьяата артистнарай хүтэлбэри доро ябажа, илалта туйлахал байха. «Басагад хүбүүд сугларжа, барандаа хүхюутэй наадая» – гэhэндэл адли байна. Энэ коллективтэ hайн hайхан харгытай, ажалдаа амжалтатай ябахыень хүсэнэб. Зоригто Нонна хоёр олон хүбүүд басагадтай, ехэ эбтэй эетэй айл шэнги болоно. «Үшөө дахин ерэхэбди» – гэжэ Зоригто найдуулба. Тон hайхан хубсаhадынь харахада гоё байна. Хүн бүхэндэ өөрын поезд байдаг. «Урагшаа, минии поезд» – гээд, бултандаа ябаг лэ.   

Иимэ гоё концерт-наада харуулhандань, түрэл буряад хэлэеэ дээрэ тогтоожо ябаhандань, бүхы артистнарта hайн hайханиие хүсэнэб.  

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.