Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

27.01.2015 11:19 Вторник
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Орлиг түбэй паркын намтар

Автор: А. ДЫРЖИНОВА, «Аха» газетэ 102-хи номер, 2000 оной сентябриин 12

Орлиг түбтэ Агууехэ Илалтын 20 жэлэй ойдо зорюулагдаhан Парк эгээн түрүүн 1964-65 онуудаар барилгаа эхилhэн байна. 

Энэ ехэ шиидхэбэри тэрэ үедэ исполкомой даргаар, секретаряар хүдэлжэ байhан Даша Дашеевич Ошоров Евдокия Жамсаевна Пронтеева хоер үүсхэл гаргажа хүтэлбэрилжэ, хүсэндэнь оруулhан байна. 1967-68 онуудаар оройдоол 300-400-гаад модо лесхоз асаржа hуулгаhан юм. Мододой дунда хуhаншье, хушашье, хасууришье асарагдаhан байhан. Тиихэдэ Осохеева Ханда Сындеевна, Сыренова Сыпил Жалсараевна хоер морин тэргээр уhа зөөжэ уhалдаг байгаа.
Теэд паркаяа хүреэлхэдээ миин модоор хүреэлhэн хадань, ямаан юумэн орожо, намаа набшаhыень эдижэ, олон модод хатажа хосорhон гээд хэлсэдэг. Саашадаа хүреэ харшыень шэнээр заhажа барихадаа 50 гаран модо асаржа, жэл ошохо бүри hуулгадаг болоо. Эдэ модонуудые аймагай зургаануудай хүдэлмэрилэгшэд hуулгадаг байгаа.
1970 гаран онуудаар республикын бүлэг скульпторнууд ерэжэ, сэрэгшын хүшөө цементээр асарhан хэб соогоо шудхаhан юм. Урид хүшөөниинь баруун байлдаанай газар тээшэ, суг дайлалдаhан нүхэдөө хүлеэhэн удха оруулан табигдаhан байгаа. hүүл шэнээндэ Агууехэ Илалтын 50 жэлэй ойтой хамта Гэсэр Богдо хаан гэhэн үльгэрэй 1000 жэлдэ зорюулагдаhан найрта хүшөөгөө зүүн тээшэнь эрьюулхэ ямар удха оруулhаниинь ойлгосо үгы. Баhал хүреэ харшань шэнэлэгдээд, модон бартаа хэгдэhэн байгаа.
Урданиинь Юрий Аракшеевич Халзутхаев Сомоной дарга байхадаа Советскэ үйлсэдэ ажаhуудаг зургаан пенсионернүүдтэ паркые хаража, сэбэрлэжэ, арилгажа, ногооень сабшажа абажа байхыень даадхаhан байна. Тэрээнhээ хойшо мүнөөшье ехэл анхаралтайгаар паркаяа хаража, сэбэрлэжэ байhаар.
Байгша ондо, угталгын гурбан ехэ найрай бэлдэлгэдэ, паркынгаа хүреэ харшые шэнэлхэдээ, модон бартаанайнь орондо гэшхүүр хэжэ, түмэр бартаа хэhэн. Энэ ехэ ажал аймагай гулваа В.Р. Монголов, ветерануудай зүблэлэй толгойлогшо Н.Х. Мандагаев ба Ц.С. Галсановай хүтэлбэри доро МБН гэжэ үмсын эмхиин хүдэлмэрилэгшэд бүхы ажалыень бүтээhэн юм. Тии- хэдэ сэрэгшын хүшөөгэй хоер тээhээнь үргэн гранит плита дээрэ Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнда унаhан Ахын аймагай сэрэгшэ хүбүүдэй нэрэнүүдые hиилээд бэшүүлhэн байна. Хүшөөдөө ошодог харгын хоер тээhээ хүн зоной hууха hандали хэгдэhэн юм.
Теэд найр наадан үнгэрбэшье, манай зон түб паркадаа нарин нягтаар хандажа огто шаданагүй. Жэшээлбэл, Майн 9-нэй hүүлээр 10 hандалиин нэгыень залуушуул архидаад, сэрэгшын хүшөөгэй саана абаашажа хаяhан байгаа. Тэрэ hандали Орлигой дунда hургуулиин эгээл аха заха хүндэтэй багша Александра Шарлаевна 9-хи классай хоер hурагшадта хэлэжэ, гэдэргэнь hууридань асаржа табиhан байна. Тиихэдэ хүдөө ажаhуугшад мори юумэеэ оруулжа табихаа hанадаг, харин паркда дүтэ hуудаг пенсионер Мария Даниловна огто хоридог, арсадаг юм. Энэнь ехэ зүбтэй гэжэ hанагдана. Тэрэл Советскэ үйлсэдэ ажаhуудаг пенсионер теэбии Дари Раднаевна баhал паркые ходо сэбэрлэжэ, хаража байдаг тула, өөрын hанал бодол хэлээ. Юуб гэхэдэ шэнээр хэгдэhэн түмэр бартааниинь хүреэ харшаhаань намтар, доро байhанhаань, үхэр мал алхаад орошоно гэнэ. Хэрбэеэ тэрэ бартааниинь хүреэтэеэ адли тэгшэ байбал ехэ амар байха байгаа гэжэ хэлэнэ. Энэ тушаа комхозой, Орлигой захиргаан анхарал табиха бэлэй гээд найдагдана. Мүнөө дээрээ байхада Орлигой түбэй парк соо 900 гаран модон ургажа hууна. Саашадаа Орлигойнгоо ори гансахан паркдаа, булта нарин нягтаар хандажа, анхаран, hиилэгдэhэн нэрэнүүдые дайрангүй, аршалжа байял гэжэ хандаха байнаб.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.