Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

13.01.2015 09:32 Вторник
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Сонин

Автор: Бавуудоржын Баярмаа

Эбхээд хэхэдэ сониной хуудаhан

Энгэрэй хармаан соо багтадаг бэлэй,

Дэлгээд уншахада сониной хуудаhанда

Дэлхэйн бүмбэрсэг хүн арадтайгаа

Дээрэнь багтаад байдаг бэлэй.

Таhалаад хаяхада сониной хуухдаhан

Талаар дүүрэн болодоггүй байгаад,

Табан түбые, тэнгис далайе

Түүхэтэйнь багтаагаад байдаг бэлэй.

Уншажа мэдээд зарим нэгыень

Ухаандаа абаад үлөөдэг бэлэй,

Хэрэгтэй хэсэгынь хайшалжа абаад,

Хадагалжа саашань табидаг бэлэй

Галаа түлихэдээ сониной хуудаhые

Гаргажа ерээд носоодог бэлэй.

Газаа гарахадаашье сониной хуудаhые

Гартаа баряад гарадаг бэлэй.

Сонин бүгдэдэ хүртээстэй,

Сонин шэнэдээ hонихон

Сонин дээрэhээ бүгэдые дуулахаш

Сонин уншаад, ухаа нэмэхэ.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.