Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

02.04.2014 14:24 Среда
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 8 от 28.03.2014 г.

Ахымнай үндэр наhатайшуул

Автор: Манай корр.
Ошорова Сэдэб Аюровна 1927 ондо Түнхэнэй аймагай Хойтогол hууринда түрөө (Данса соонь 1930 оной гэжэ бэшээтэй). Дайнай эхилхэдэ, 5-хи класс дүүргээд байгаа.

Дайнай үенүүдтэ Хойтоголдо «Молотов» колхоздо хонишоноор, склад даагшаар, учётчигоор 1-хи ба 2-хи бригадада хүдэлөө.
1946 ондо эжытэеэ Аха нютагта нүүжэ ерээ. hургуулида hуража,7 класс дүүргээ. 1949 онhоо Ахын АК ВКП-да секретарь-машинисткаар, hүүлдэнь типографида пенсидээ гаратараа хүдэлөө. Бальжинима нүхэртэеэ олон хүүгэдые үргөө. Мүнөө Сэдэб Аюровна Даша хүбүүнэйдээ байдаг.

* * *
Марзаев Хама-Цырен Ошорович 1928 ондо Хурга hууринда түрөө. Ажалайнь намтар 1944 онhоо эхилнэ. 16 наhатай Хама-Цырен Кировэй нэрэмжэтэ колхоздо адуушанаар хүдэлнэ. 1945 онhоо 1952 он болотор Улаан Армида алба хээ. hүүлээрнь ПУЖКХ-да олон жэл соо, 1963 он болотор хүдэлөө. 1963 онhоо 1989 он болотор наhанайнгаа амаралтада гаратараа хэлхеэ холбооной таhагта монтёороор хүдэлөө. Мүнөө ажалай ветеран, олон хүүгэдэй эсэгэ, хүгшэн аба, 86 наhатай Хама-Цырен Ошорович Виталий хүбүүнэйдээ ашанарайнгаа дүхэриг соо ажаhууна.

* * *
Ошорова Ольга Дашеевна 1933 оной 9-хи майда түрөө. 1947 онhоо 1953 он болотор Дулма эгэшэтэеэ үхэр харалсаа. 1953 онhоо «Коминтерн» колхоздо hаалишанаар хүдэлhэн юм. Наhанайнгаа амаралтада гаратараа, «Октябриин 50 жэлэй ойн» колхоздо наhанайнгаа хани нүхэр Гасаран Ошоровичтэй үхэр мал хараhан байха юм. Ольга Дашеевна, Гасаран Ошорович гурбан хүбүүдые, хоер басагадые хүмүүжүүлжэ табяа. Мүнөө эдэ нүхэднай Сорог нютагтаа амгалан тайбан ажаhуудаг.

* * *
Пежемская (Первушина)) Вера Филипповна 1929 оной сентябриин 30-да Кабанскын аймагай Большая Речка hууринда түрөө. 1938 ондо Хойто-Байгалай аймагай Нижнеангарск хотын hургуулида ороо. 1945 ондо кооперативна техникумдэ hуража, товаровед мэргэжэлтэй болоод, аяар холо Хабаровскын хизаарай Охотско аймагай Ульбей hууринда рыбпотребсоюзда хүдэлхэеэ эльгээгдээ.
1953 ондо Ахын райподо ерэжэ, товароведээр 15 жэлэй туршада хүдэлөө. hүүлээрнь райоОНО-до, комхоздо кассираар бухгалтераар хүдэлөө.
1970 ондо Госбанкда касса даагшаар хүдэлөө . 1979 ондо наhанайнгаа амаралтада гараад, 9 жэлэй туршада Союзпечатьда хүдэлөө. Мүнөө ажалай ветеран, 84 наhатай Вера Филипповна Красноярск хотодо хүүгэдээрээ ажаhууна.

* * *
Нимаева Чимитцу Цыбиковна Мухар-Шэбэрэй аймагай Галтай нютагта 1934 ондо түрөө. Улаан-Удэдэ педучилище дүүргээд, Сэнсын эхин hургуулида, hүүлээрнь Бурэнголой эхин hургуулида хүдэлөө. Орлигой дунда hургуулида үни удаан амжалтатайгаар хүдэлжэ, наhанайнгаа амаралтада 1989 ондо гараад, үшөө үни удаан хүдэлhэн байха юм.
«Арадай гэгээрэлэй эрхим», ажалай ветеран Чимитцу Цыбиковна Татьяна басаганайдаа байдаг.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.