Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

02.12.2014 09:57 Вторник
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 56 от 28.11.2014 г.

Буряад хэлэн - буряад зоной түшэг

Автор: Светлана ХАХАНСАКОВА, аймагай гэгээрэлэй Управлениин методист

Орлигой дунда hургуулиин актова заал соо хүн зон олон. Хүүгэд олоороо сугларанхай, багшанар, түрэлхид hуурияа эзэлэнхэй. Буряад hайхан дуунууд зэдэлнэ, тайзан урматай гоеор шэмэглэгдэнхэй. Энэ ямар ушараар актова заал соо зон сугларhан байбаб гэхэдэ, Орлигой hургуулида буряад хэлэнэй hайндэрнүүдтэ зорюулагдаhан hарын түгэсхэлэй баярай үдэшэ үнгэрхэеэ байба. 

Энэ hургуулиин буряад хэлэ бэшэгэй эрхим, дүршэл ехэтэй багшанар Мария Николаевна Самбялова  Октябрина Жаргаловна Ошорова хоер гое буряад хубсаhаа үмдэнхэй баярай үдэшые нээбэ.  Энэ үдэшын айлшад аймагай депутадуудай дарга Мүнхэ-Жаргал Николаевич Ошоров, социальна хүгжэлтын талаар комитедэй даргын орлогшо Зоя Сергеевна Самаева, Орлигой хүгжэмэй hургуулиин багша Сэсэгма Доржиевна Бугалова, энэ мүрнүүдые бэшэгшэ тайзан дээрэ уригдажа, баярай үгэнүүдые хэлээд, элдэб мүрысөөндэ хабаадажа шалгарhан шабинарта гартань грамотануудые барюулаа. Орлигой hургуулиин багшанар жэлын жэлдэ үнгэргэгдэдэг буряад хэлэнэй hайндэртэ зорюулагдаhан олон тоото мероприятинуудаа эрхимээр ябуулдаг заншалтай юм. Энэшье жэлдэ баhа эрхимээр hонирхол татаха олон мероприятинуудые хээ. Жэшээнь, Орлиг тосхоной али олон организаци бүхэндэ ябажа, элитэ буряад поэдүүдэй, Ахын шүлэг бэшээшэ зоной гоё-гоё шүлэгүүдые шэхэнэй шэмэг, сэдьхэлэй баяр болгон hайханаар hурагшад уншаа. «Хоер одон» гэhэн эжы үхибүүтэйгээ дуу гүйсэдхэхэ мүрысөөүнгэргөө. Эндэ Т.Ж. Дамшаева басагатайгаа гран-при абаhан байна, энэ баярай үдэшэ дээрэ олоной hайшаалда хүртэбэ. Шүлэг уншажа, түрүү hуури эзэлhэн үхибүүд, «Хоер одон» гэhэн  мүрысөөндэ шалгарhан буряад хэлэнэй эрхим багша М.Н. Самбялова басагатайгаа, мал эмнэгшэ Д.С-Д. Бальжинимаева хүбүүтэйгээ энэ найр hайхан шүлэг, дуугаараа шэмэглэбэд.

Эхэ буряад хэлэн дээрээ зоной хөөрэлдэжэ, ирагуу дуугаа дуулажа, буряад хатараа хатаржа, шүлэгөө хэлэжэ байхые хаража, шагнажа hуухада, урматай гое байнал даа. Саашадаа үри хүүгэд-  най хэлэеэ мартангүй, Аха нютагайнгаа хэлэн дээрэ hайханаар хөөрэлдэжэ ябахань болтогой!

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.