Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

06.11.2014 12:10 Четверг
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 51 от 31.10.2014 г.

Түрэл Буряад ороноо дуулан түүрээн магтанаб

Автор: Светлана ХАХАНСАКОВА
аймагай эрдэм гэгээрэлэй методист

Октябриин 21-нэй үдэртэ аймагай эрдэм гэгээрэлэй Управлени Орлигой соелой байшан соо М.Б. Хубриковай «Антология бурятской детской песни» гэhэн ном презентаци хэжэ, hурагшадтай болон ехэшье зонтой танилсуулангаа, шүлэг уран уншалгаар дунда болон эхин hургуулиин hурагшадай хоорондо аймагай мүрысөө үнгэргэhэн байна. Номой презентаци  тухай газетын хуудаhанда бэшээ hэмди.

Энэ мүрысөөндэ 23 хабаадагшад түрэл Буряад орон, аглаг үндэр Аха тухай шүлэг уранаар уншаба. Шүлэг уранаар уншалгын мүрысөөн эхин шатын, дунда, ахамад шатын hурагшадай хоорондо hургуули бүхэндэ үнгэрөө, түрүү  hуури эзэлэгшэд аймагай мүрысөөндэ хабаадаhан байха юм.

Эхин шатын hурагшадай дунда  профессор Соном Гомбоевич Дугаровай нэрэмжэтэ Бурэнголой  дунда hургуулиин 1-дэхи классай hурагша  Шарастепанов Тунгэлэг Цыден-Жаб Жимбиевэй  «Эхэ нютаг тухай» гэhэн шүлэг, Саяанай дунда hургуулиин 3 классай hурагша Намсалма Мунконова Арсалан Жамбалоной «Элинсэгэйм нангин тоонто» гэhэн шүлэг   уншажа, 1-дэхи hуури хубаан абабад. Орлигой дунда hургуулиин 1 «а» классай hурагшад Сергей Дугаров өөрын зохеоhон «Өөрлиг», Бадмаев Ринчин Л. Тапхаевай «Аха нютаг» гэhэн шүлэгүүдые уншажа,  2-дохи hуури эзэлбэд. Сорогой hургуули-интернадай 4-дэхи ангиин шаби Саханов Александр М. Чойбоновой «Буряад хэлэмнай»  гэhэн шүлэг уншаад,  3-дахи hуурида гараа.

Дунда шатын hурагшадай  шүлэг уран уншалгаар  мүрысөөндэ профессор Соном Гомбоевич Дугаровай нэрэмжэтэ Бурэнголой  дунда hургуулиин 6-дахи классай hурагша  Шарастепанов Чимит Дондок Улзытуевай  «Уулын сууряан» гэhэн шүлэг, Орлигой  дунда hургуулиин 5-дахи «б» классай hурагша  Ошоров Даши Соел Сандаковой «Аха» гэhэн шүлэг  уншажа шалгарбад. Саяанай дунда hургуулиин 7-дохи классай hурагша Сосора Сайбанова Гунгаа Чимитовэй «Байгалай эрьедэ» гэhэн шүлэг, Орлигой  дунда hургуулиин 5-дахи «а» классай hурагша  Самбялова Эржена Ш-Н.Хандаковой «Олдошогүй нютагни» гэhэн шүлэг  уншажа, 2-дохи hуури эзэлбэд. Орлигой  дунда hургуулиин 5-дахи «б» классай hурагша Гергенова Чимита Соел Сандаковой «Магтаал дүүрэн Буряадни» гэhэн шүлэг, Сорогой hургуули-интернадай 7-дохи ангиин шаби Дарима Дугарова Хоца Намсараевай «Манай нютаг»  гэhэн шүлэг уншаад, бэшэнhээ илгаржа, 3-дахи hуурида гараа.

Ахамад шатын шабинарай дунда Орлигой дунда hургуулиин 10-дахи «а»  классай hурагша  Будалия Бардунаева Дари Ивановагай «Аха» гэhэн шүлэг гоеор уншажа, 1-дэхи hуури эзэлбэ. 2-дохи hуури Саяанай дунда hургуулиин 11-дэхи классай hурагша Люба Будаева, Сорогой hургуули-интернадай 10 — дахи ангиин шаби Гергенов Владислав хубаагаа. 3 — дахи hуурида Орлигой  дунда hургуулиин 10 — дахи «а»  классай hурагшад Гергенова Диана  Шорноева Суржана хоёр гарабад.

Υхибүүд бэрхэ бэлэдхэлтэй гэжэ хэлэлтэй. Эндэ багшын, түрэлхидэй ба хабаадагшын  ажал, оролдолго ехэ юм ааб даа. Энэ найрай айлшан, Россиин, Буряад Республикын соёл болбосоролой габьяата ажалшан Михаил Бадмаевич Хубриков энэ  мүрысөөнэй жюриин ахалагша байhан юм. Шүлэг уран уншалгаар   аймагай мүрысөөе Михаил Бадмаевич хаража, ехэтэ hайшаагаа. «Шанга бэлэдхэлтэй хүүгэд эндэ хабаадаба. Бэрхэ бэлэдхэлтэй хабаадагшатайгаар иимэ конкурс олон бэшэ аймагуудта үнгэрнэ. Танай хүүгэд республиканска конкурсдо арга бэшэ хабаадаха еhотой гэжэ hананаб», — гэбэ.

Энэ мүрысөөе Сорогой hургуули-интернадай 10-дахи классай шаби Гергенов Владислав, Саяанай дунда hургуулиин эхин ангиин шаби  Галсанова Валерия гое дуунуудаа раа шэмэглээ. Бурэнголой дунда hургуулиин 8-дахи классай шабинар  ёохороо  хормойгоо  намил-зуулан хатараа. Соелой байшангай залуу дуушад Бадма Дармахеев, Цырен Будаев хонгёо hайханаар дуулабад.

Буряад хэлэеэ манай  ахын  за-луушуул мартангүй, өөрынгөө уян, баян, зөөлэн хэлээрээ эшэнгүй хөөрэлдэжэ ябахань болтогой! Түрэлхид, хүгшэн эжы абанар   хүүгэдтэеэ, аша гушанартаяа ходо буряад хэлэн дээрээ зугаалжа, еhо заншалаа хэлэжэ, буряад арадайнгаа аман, уран зохеол хүүгэдтээ хара багаhаа уншажа  номой санда ябажа, үхибүүдээ ном уншаха дуратайгаар хүмүүжүүлхэ  хадаа манай гол зорилго болоно.

Манай Аха нютагай залуушуул хаанашье ябахадаа, буряад нютаг хэлэн дээрээ шүлэгшье уншаад, дуугаашье дуулаад, хатараашье хатараад, бэшэ буряадуудтаа жэшээ болон ябаг лэ!

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.