Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

05.11.2014 10:22 Среда
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 51 от 31.10.2014 г.

«Наранай туяа» - Ахада

Автор: Светлана ХАХАНСАКОВА
аймагай эрдэм гэгээрэлэй методист

Намарай hаруул, баян тарган сагта эдиршүүлэй дунда, hургуулида hурадаг hурагшадай дунда регион хоорондохи эстрадна дуунуудые гүйсэдхэхэ «Наранай туяа» гэhэн мүрысөөн үнгэргэгдэдэг. Жэл бүри олон хабаадагшатайгаар болодог мүрысөөндэ энэ жэлдэ 49 үхибүүд дуунуудаа гоеор хангюурдаба.

 

Заал соо  зон олон. Тайзан дээрэ гое hайхан буряад хубсаhатай хүбүүд басагад шэхэнэй шэмэг, сээжын баяр болгон, ирагуу зохидоор ород, буряад дуунуудые зэдэлүүлнэд. Энэ эстрадна дуу гүйсэдхэлгын мүрысөөн Росси гүрэн соо дурадхагдаhан «2014 он — Соел болбосоролой жэл»  болон «Буряад хэлэнэй үдэр» гэhэн hайндэрнүүдтэ зорюулагдаhан байна. Энэ мүрысөөнэй эрилтын еhоор 3 номинацида (гансаараа, хошооhоороо, олоороо дуу гүйсэдхэхэ) хабаадагшад дуу дуулаха  еhотой байгаа.  Гансаараа дуу дуулаха номинацида багашуул сооhоо (7-9 наhатай) Орлигой дунда hургуулиин Ринчинова Аяна зоной, жюриин дура буляажа, Улаан-Υдэ, Буряад ороной ниислэл хото ошожо, республика соогоо багашуулай дунда Аха дайдаhаань мүрысэхэнь. 2-дохи hууриие Сонопова Настя (Сорог), Цыбикова Арюна  (Орлиг) хубааба. 3-дахи hуури Дармахеева Алина, Галсанова Валерия (Саяан) эзэлээ.

10-13 наhатай хүүгэдэй хоорондо хабаадагшад олон байгаа, жюридэ эдэ бэлигтэй багашуулые сэгнэжэ, али нэгыень илгажа түрүү hуурида гаргахань хүндэ байгаал даа. Тиигэбэшье мүрысөөн хадань энэ мероприятиин дүн иимэ байба. 1-дэхи hуури Орлигой дунда hургуулиин 5-дахи классай hурагша Эржена Самбялова эзэлбэ, Эржэна Улаан-Υдэдэ ошожо мүрысэхэ. 2-дохи hууриие бэлигтэй ургажа ябаа улаан бургааhад, Гергенова Виктория (Орлиг), Цыренов Булат (Сорог) хубаагаа.

3-дахи hуурида Бамбагаева Сарана (Саяан) эзэлээ. 3-дахи наhанай категорида, 10-hаа 13-тай болотор наhатай зоной дунда ирагуу зөөлэн, булагай уhандал бурьялжа гараhан хонгео хоолойтой Пастыкова Наташа (Орлиг) 1-дэхи  hуури абажа, респуб лика соогоо өөрынгөө бэлиг таалааниие харуулха. 2-дохи, 3-дахи hууринуудые Сырендоржиева Ринчима (Саяан) Цыремпилун Бэлигма (Орлиг) хоер эзэлээ.

Хошооhоороо дуулаха номинацида  хабаадагшад үсөөн байба. Баторова Надежда Мунконова Ирина  (Хужар) хоер гоёор дуулажа,  бултанай дура буляагаа. Орлигой дунда hургуулиин Дамбаева Намжилма, Арзухаева Саша баhал олоной дунда илгараа.

14-17 наhатай хүүгэдэй хоорондо Сорогой Ирина, Алена Пронтеевтэн 1-дэхи hуури эзэлбэ. Орлигой Цыбикова Сэлмэг, Бакшаханова Арюна 2-дохи hуурида гараа. Бадмаева Эржена Гармаева Руслина хоер hайхан хоолойгоороо зониие баярлуулаа. «Вокальный ансамбль» гэhэн номинацида багашуулай дунда хабаадагшад үгы байба. 10-13 наhатай хүүгэдэй хоорондо гансал Сорог нютагhаа квартет, 14-17 наhатай хүүгэдэй дунда Орлигой хүгжэмэй hургуули квинтет 3-дахи hуури эзэлhэн байна. Энэ номинацида хабаадагшад бэлэдхэл hула байhан тулань жюри али нэгэ hуури дуушадта дурадхаагүй. Түрүү hуури эзэлhэн зондо грамота болон мүнгэн урмашуулга абаhан байна. Байгаа хабаадагша зон урмашуулгын дипломдо хүртөө. Түрүү hуури эзэлhэн бэлигтэйшүүлэй Улаан-үдэ хотодо октябриин 30-31-дэ болохо конкурсдо аргагүй ехэ амжалта хүсэе.

Хабаадагшад олон, баран hайхан хубсаhатай. Хаража шагнажа hуухада гое байгаал даа. Манай Аха нютагай зон түрэл нютагаа шэнги гое юумэндэ дуратай, хүүгэдээ сагтаа тааруулан, гоеор, еhо заншалаа сахин хубсалуулhан байна. Хүүгэдэйнгээ түлөө ехэ оролдолго гаргана.

Жэл бүри эмхидхэгдэдэг энэ мүрысөөн шэнэ-шэнэ нэрэ бэлигтэйшүүлые элирүүлжэ байг лэ!

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.