Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

26.11.2014 09:05 Среда
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 54 от 21.11.2014 г.

Бодожо үзэ

1. Нэгэ хүн лодкоор шоно, ямаан, хапууса гурбые уhа хүндэлэн гаргаха болобо ха. Лодко соонь арайхан гэжэ нэгэ хүн, хажуудань шоно гү, али ямаан, үгышье hаа, хапууса багтаха байба.

Шоно ямаан хоёроо орхёод, хапуусаяа гаргаха гэхэдэнь, уhа гараад ерэтэрнь, шононь ямаагаа эдижэрхихэ байба. Хэрбээ ямаан хапууса хоёроо орхёод шоноёо гаргаха гэхэдэнь, ямааниинь хапуусаяа эдижэрхихэ байба.

Хүнэй байхада хэниинь хэнээшье эдихэгүй ушартай. Хайшан гэжэ тэдэ гурбаниие нэгэ аргаар уhа гаргаха ёhотой болоноб?

2. а) Тон тамаржа шадахагүй гурбан эрэшүүлдэ уhа гаталан гараха шухала хэрэгтэй болобо ха. Харан гэhээнь хоёр бишыхан хүбүүд жаахан лодко дээрэ hуугаад, загаhа хахуулидажа ябабад. Хүбүүдэй эдэ хүнүүдтэ хэды туhалха дуратай байбашье hаань, лодконь нэгэл, оройл нэгэ эрэ нэгэ хүбүүн хоёрыешье даахагүй лодко байбал даа. Теэд уданшьегүй тэрэ гурбан эрэшүүл нүгөө эрьедэнь гараад, лодкохонииень хүбүүдтэ бусааhан байна.

Хайшан гээд тэдэ энээхэн лодкоор уhанай нүгөө эрьедэнь гараа гээшэб?

Харюунууд:

1. Эхин түрүүн шоно хапууса хоёроо орхёод, ямаагаа абаад нүгөө эрьеынь гараха.

2. Ямаагаа орхёод, hөөргөө ерэхэ. Ерэхэдээ, хапуусаяа абаха.

3. Хапуусаяа орхёод, яамаагаа абаад, уhаяа гараха.

4. Бусажа ерэхэдээ, ямаагаа орхёод, шоноёо абаад уhаяа гараха.

5. Нүгөө эрьедэ шоно хапууса хоёр болобо, бэеэ бэеэ эдихэ бэшэ гүб даа.

6. Дахин ерэхэдээ ямаагаа абаад гараха. Тиигэжэ булта бэе бэеэ эдингүй нүгөө эрьеынь гараха юм.

7. Тоо бодоhондол адлирхуугаар hөөргэ руугаа гаража байгаад, тэрэ гурбан эрэшүүлые үхибүүд нүгөө эрьедэнь гаргаhан лэ байха.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.