Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

19.11.2014 16:45 Среда
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

ТҮҮХЫМНАЙ НЭГЭ ХУУДАҺАН – КОМСОМОЛОЙ 90 ЖЭЛ

Автор: Ахын аймагай захиргаанай хэблэлэй албан

Буряадай комсомолой байгуулагдаһаар 90 жэлэй ойдо зорюулагдаһан баярай үдэшэ үнгэрһэн долоон хоногой эсэстэ аймагай соёлой байшан соо боложо үнгэрѳѳ. Энэ хэмжээ ябуулгада уригдаһан манай нютагай хэдэн үеын комсомолшуудһаа, һургуулиин шабинарһаа гадна, Ахын аймагай толгойлогшо Баяр Балданов, Буряад Республикын Арадай Хуралай депутат Баяр Цыренов, аймагай захиргаанай хүтэлбэрилэгшын орлогшо Людмила Наханцакова, Ахын коммунистнуудай ударидагша Лидия Гомбоева болон бусад хабаадалсаа.

Эндэ сугларһан зондо хандажа, аймагай толгойлогшо Баяр Балданов үгэ хэлэхэдээ, ойн баяраар бултые хани халуунаар амаршалаад, иигэжэ тодорхойлбо: «Манай гүрэнэй, Буряад ороноймнайшье түүхэдэ энэ ойн баяр ехэ шухала үдэр гэжэ тэмдэглэхэ хэрэгтэй. Эндэ һуужа байһан аха захатамнай комсомол гэһэн үгэтэй залуугайнгаа үе заатагүй холбожо, үнгэрһэн сагай эсэшэгүй ехэ зохёохы, үйлэдбэрилхы ажалаа, эрэлхэг зоригоо Эхэ оронойнгоо, түрэл нютагайнгаа урагшаа дабшан хүгжэхэ хэрэгтэ зоюулһанаа бодон-бодон ябадаг гээшэ бэзэ.

Буряадай комсомолой 90 жэлэй ойдо зорюулагдаһан хэмжээ ябуулгануудые аймаг дотороо бэлдэхэ, үндэр хэмжээндэ үнгэргэхэ зорилготойгоор байгша оной дүрбэдэхи һарын 24-дэ Ахын аймагай захиргаанай 52-дохи дугаарай захиралаар тусхай эмхидхэлэй хороон байгуулагдаһан юм.

Тиигэжэ, хабартаа, зундаашье хэдэн олон хэмжээ ябуулганууд Ахадамнай аймагай захиргаанай хүтэлбэри доро эмхидхэгдээ. Тэдээндэ эрдэм һуралсалай, соёл болбосоролой эмхи зургаанууд, архивна албан болон бусад, үндэр наһатайшуул, ветеранууд, залуушуулшье эдэбхитэйгээр хабаадалсаа.

Хэдэн үеын түлѳѳлэгшэдэй уулзалганууд аймагай түбтэ, дунда һурагуулинууд соо үнгэргэдѳѳ. Тэдээн дээрэ комсомолой ветеранууд һургуулиин шабинарта залуу наһанайнгаа ажал хүдэлмэри, ажабайдал тухайгаа, комсомол гээшэ ямар эмхи байһан гээшэб, тэрэнэй түүхэ болон туйлалтанууд тухай дэлгэрэнгыгээр хѳѳрэжэ үгѳѳ. Хүдѳѳ нютагуудтамнай баһал иимэ уулзалганууд үнгэргэгдэһэн байха юм».

Манай нютагай хэдэн үе ахаархинай ажабайдалайнь болон ажалайнь намтар комсомолтой нягта холбоотой. Тэрэмнай үнэхѳѳрѳѳ ажабайдалай сэгнэшэгүй ехэ сэнтэй һургуули болоһониинь дамжаггүй.

- 90 жэлэй туршада комсомолшуудай хэһэн ажал хэрэг бултанда мэдээжэ. Саг ондоо болоо, засаг һэлгэлдээ гээд, урид байһан түүхэеэ огтолон таһа мартаха, арсаха ябадалые би буруу гэжэ тоолодогби. Ямаршье үе сагта, ямаршье засагта, алиншье намай Уласые ударидаха үедэ ѳѳрын онсо илгаанууд бии, асари ехэ амжалтануудшье, алдуу эндүүшье ушардаг – гээд, Баяр Балданов хэлэһэн байна.

Энэ баярай үдэшэдэ аймагай Һуралсалай хэлтэсэй даргын орлогшо Андрей Гомбоев Буряадай комсомолой түүхэ тухай дэлгэрэнгы элидхэл хээ. Тэрэнэй удаа Ахын аймагай архивна албанай таһагай дарга Энгельсина Жужаева ехэ һонирхолтой, түүхын дансанууд дээрэ баримталагдаһан элидхэл соогоо хадата Аха нютагта комсомолой яажа бии болоһон, хүгжэһэн тухай хѳѳрэбэ.

Удаань Ахын аймагай хүндэтэ эрхэтэн Андрей Цыренович Галсанов, Ородой Холбооной юрэнхы эрдэмэй хүндэтэ хүдэлмэрилэгшэ, Буряадай габьяата багша Лидия Шагжеевна Гомбоева, ВЛКСМ-эй Ахын райкомой нэгэдэхи секретаряар 1983-1986 онуудта ажаллаһан Николай Хандакович Папаев, Орлигой дунда һургуулиин ахамад пионервожата ябаһан Любовь Егоровна Ходоева гэгшэд үгэ хэлэжэ, үнгэрһэн жэлнүүдээ, үетэн нүхэдѳѳ, ажал хэрэгээ, амжалтануудаа дурдаба.

Улаан-Үдэһѳѳ бууһан айлшан – Буряад Республикын Арадай Хуралай депутат, Буряадай комсомолой рескомой нэгэдэхи секретарь Баяр Цыренов үгэ хэлэжэ, һайндэрѳѳр бултаниие амаршалжа, энэ үдэшые эмхидхэгшэдтэ баяр хүргэһэн байха юм.

Комсомолой ветерануудта амаршалгын бэшэгүүдые гарай багахан бэлэгтэйгээр аймагай толгойлогшо барюулаа. Дурасхаалай медальнуудта, хүндэлэлэй бэшэгүүдтэ хэдэн хүниие коммунистнууд хүртээбэ. Тэрэнэй һүүлдэ ойн баярта зорюулагдаһан концерт наада аймагай соёлшод, тосхонуудһаа ерэһэн ветеранууд, һургуулинуудай зарим багшанар болон шабинар хаһа шадал соогоо харуулба.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.