Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

12.11.2014 08:53 Среда
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 52 от 07.11.2014 г.

Уянгата уншалгын үдэшэ

Автор: М.Н. САМБЯЛОВА
Орлигой дунда hургуулиин буряад хэлэ бэшэгэй ба уран зохёолой багша

Түрэл hайхан тоонтодомнай дулаан ута намар тогтошоод, халюун шаргал дайдаяа hэрюухэн hэбшээгээрээ  эльбэн байhандал hанагдана. Иимэ гое зэрэлгээтэ үдэрнүүдтэ манай Буряад орон дотор түрэл буряад хэлэнэймнай hайндэрнүүд болодог. Манайшье аха нютагта энэ hайндэрнүүд үргэнөөр тэмдэглэгдэжэ байна гээшэ. 

Манай Орлигой дунда hургуули соо 8 — дахи октябрьhаа  ноябриин 15 болотор олон тоото мүрысөөнүүд баярай үдэшэнүүд,  уулзалганууд г.м. үнгэргэгдэхөөр түсэблэгдэнхэй юм:

1. Зүб бэшэлгын (диктант) мүрысөөн — 5-11-дэхи классуудта (8.10-15.10);

2. Тест бэшэлгын мүрысөөн – 3-9-дэхи  ород классуудта (8.10-15.10);

3. Уран зохеолго (сочинени) бэшэлгын мүрысөөн – 8-11-дэхи кл. Жэшээтэ темэнь: «Түрэл  Аха нютагаа 75 жэлэй ойн баяраар амаршалнаб»  (15.10- 25.10);

4. Түрэлхидэй диктант бэшэлгын мүрысөөн -15.10.;

5. Уран уншалгын мүрысөөн «Түрэл нютагаа түүрээн  магтанаб» (14.10.);

6. Акци «Жэнхэни баян хэлэеэ үргэел!» (22.10.);

7. «Хоер мүшэд» гэhэн буряад дуунай мүрысөөн (23.10.);

8. Ролик-рекламын мүрысөөн. Темэ: Буряад хубсаhан, эдеэн, еhо заншал…  (24.10.)

9. Сэсэшүүлэй мүрысөөн «Юун? Хэзээ? Хаана?» (27.10.);

10. Аймагай конференци «Элинсэгэймнай алтан дугы» (28.10.);

11. Дүн гаргалгын баярай үдэшэ «үнэн зүрхэнhөө баяр хүргэнэбди!» (29.10.)

 Иигэжэ түсэблэгдэhэн гуримаар үдэр бүхэндэ мүрысөөнүүд hубарилдан үнгэржэ, хүлгөөтэй  хүгтэй байдал олон тоото шабинараймнай сэдьхэл эзэлнэ.

 Эдэ мүрысөөнууд сооhоо минии hанахада, эгээл ялас гэмэ бэлиг шадабариие харуулhан «Түрэл тоонтоео түүрээн магтая» гэhэн үдэшэ үнгэрөө. Эндэ түрэл тоонтоео магтаhан манай нютагай поэдүүдэй Б. Балдановай, С. Сандаковай, Д. Ивановагай, Ш-Н. Хандаковэй, В. Галсановай ба бэшэшье Буряад ороной мэдээжэ поэдүүдэй Аха нютаг тухай шүлэгүүд зэдэлээ. Класс бүхэнhөө 1-3 хүрэтэр hурагшад хабаадаха гэжэ хэлсэгдэhэн байгаа, теэд зарим классууднай нэгэшье хабаадалсаагүйнь ехэ харамтай байна. Тиигэбэшье бүхы уран уншагшаднай 40 гаран үхибүүд хабаадажа, еhотой нюдэнэй хужар, шэхэнэй шэмэг болоо гээшэ.  Уншагшад гое hайхан буряад хубсаhаа үмдөөд, уран үгэнүүдэй хүсөөр хүнэй зүрхэ сэдьхэл эзэлэн байхада, ямар ехэ баяр,  омогорхол сэдьхэлдэмнай түрүүлнэ гээшэб. Ямаршье артистhаа дутуу бэшэ, поэдэй геройн hанал бодол, мэдэрэл, сэдьхэлэй байдал харуулжа шадаха аргатай  уншагшад олон байгаа. Эдэ шабинарнай шүлэгүүдээ сээжэлдэхэдээ, өөhэдөө үшөөшье баян сэдьхэлтэй, hайхан hанаатай, урин абари зантай болоо бэзэ гэжэ hанахада,  досоо ехэ аятай болоно. Юундэб гэхэдэ, шүлэг гээшэмнай хүнэй сэдьхэлэй эгээл гүнзэгы нангин байдал харуулна ха юм. Саашадаа дахин иимэ мүрысөөндэмнай  олон шабинар хабаадаха бэзэ гэжэ найданабди. үшөө юу хэлэхэ байнаб гэхэдэ, өөрөө шүлэг зохеодог hурагшад тон үсөөн байна. Тиимэ тула бидэ, багшанар, энэ талаар hула ажал ябуулнабди гэжэ hананаб. Бэлэн шүлэгүүдые гоеор уншуулжа hургахаhаа гадна, өөрын hанал бодолтой, өөрын маягтай бэлиг шадабари hурагшадта хүмүүжүүлхэ хэрэгтэй. Мүнөө энэ шэнэ hуралсалай эрилтээр hурагшадай творческо тала hайнаар хүмүүжүүлхэ гэжэ хэлэгдэнэ. Тиихэдээ энэ талаараа ажалнай үшөө ехээр тобойн гаранал даа.

 hурагшадые хоер бүлэг болгон  жюриин гэшүүд эдэбхитэйгээр хүдэлөө. 1-4-дэхи классуудта ород хэлэ бэшэгэй багша Н.Ш. Очирова, англи хэлэнэй багша Р.А. Зандеева; 5-11-дэхи классуудта эхин hургуулиин багша Н. Б. Дамбаева, ород хэлэ бэшэгэй багша Ю.Д. Цыремпилун,  номой сангай  таhагые даагша В.Д. Бадмаева гэгшэд  ехэ  үнэн сэхэ зүбөөр, эрилтэ ехэтэйгээр сэгнэжэ, иимэ дүнгүүдые гаргаа:

I дэхи hуури — Бадмаев  Ринчин -1 «а» класс (Шагдурова А.П.), Ошоров Этигэл 1 «б» класс (Цыбикова Л.П.), Цыбиков Тимур 3 «б» кл. (Дамбаева Н.Б.), Дугаров Сергей 1 «а» кл. – өөрын зохеоhон шүлэг (Шагдурова А.П.), Самбялова Эржена 5 «а» кл. (Ошорова О.Ж.), Гергенова Чимита 5 «б» кл. (Зандеева Р.А.), Ошоров Даши 5 «б» кл. Зандеева Р.А.), Бардунаева Будалия 10 «а» кл. (Самаева Л.Н.), Гергенова Диана. 10 «б» кл. (Дырженова Е. З.), Шорноева Суржана. 11 «а» кл. (Осохеева С.А.);

II hуури –Сымбелов Аюр 2 «а» кл. (Арзухаева Т.М.), Гомбоев Баир 4 «а» кл. (Унжуева Б.Б.), Мунконов Амгалан 3 «б» кл. (Дамбаева Н.Б.), Гомбоева Софья 5 «а» кл (Осохеева Ж.С.), Тапхарова Валентина 5 «б» кл. (Зандеева Р.А.), Бартаева Бэлигма 6 «б» кл. (Самбялова М.Н.), Гергенова Александра 7 б (Цынгуева Д.З.), Дамбаева Баирма 9 «а» кл. (Ошорова О.Ж.)

III hуури – Наханцакова Светлана 2 «а» кл. (Арзухаева Т.М.), Аюров Андрей 2 «а» кл. (Арзухаева Т.М.), Иванова Анастасия 2 «в» кл. (Шагдурова  А.П.), Бутуханова Валерия 3 «б» кл. (Дамбаева Н.Б.), Номтоева Лилия 4 «б» кл. (Арзухаева Т.М.), Сыренов Николай 1 «а» кл. – өөрын зохеоhон шүлэг (Шагдурова А.П.), Огзонова Хэшэгма 5 «а» кл. (Осохеева Ж.С.), Самсонова Сарюна 6 «в» кл. (Ангархаева Э.Д.), Марзаев Батор  11 «б» кл. Мандагаева Г.А., Никифорова Аддислана 11 «а» кл. (Осохеева С.А.).

 

Буряад hайхан нютагаа

Бузарлангүй ябагты,

Буряад hайхан хэлэеэ

Мартангүй ябагты!

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.