Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

09.10.2014 11:49 Четверг
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 46 от 03.10.2014 г.

Үбгэд, хүгшэдтөө зорюулнаб

Автор: Бавуудоржын Баярмаа

Ум hайн амгалан байжа тэгшэ дүүрэн hуугты!

Түрэжэ Монголдо үндыhэн, танай Ахын басаган, бусажа нютагтаа ерэhэн Бавуудоржын Баярмаа үндэр наhатайшуулай үдэрөөр үнэн зүрхэнhөө Ахын наhатайшуулаа амаршална 

Бууралтаhан үhэнэйнгээ тоогоор

Буян хэжэ ябаhан,

Бүхыhэн нюрганайнгаа хүсөөр

Бултанда туhалжа ябаhан,

             Залуудаа тэдэш үндэрнүүд

              Шадалтай, сэбэрхэнүүд ябаhан,

              Эсэгэ ороноо хамгаалалсажа

              Эрэлхэг, зоригтойнууд ябаhан юм.

Ахын үндэр хаданууд шэнги

Мүнхэ байха бэшэ даа,

Алтан наран шэнги

Хододоо игааха бэшэ даа.

              үндэр наhыень хүндэлжэ,

              Уулзаха бүридөө мэндэшэлэе.

              үнэн сэхэ зангыень бодожо,

              Ушарха бүридөө дохие.

Хэлэhэн дулаан үгыень

Хододоо hанажа ябая,

Хүнэй hайхан сэдьхэлыень

Хүндэлжэ хайрлажа ябая.

              үбэлэй хүйтэн сагта

              үхэр малаа хаража,

              Хорохо даарахые мартан,

              Хүнэйл түлөө ябаhан юм.

hаншагаа сагаан болотор

hанаагаа ехээр зобоон,

Хатуу сагай үнгэрхэдэ

Хани нүхэдөө мартаагүй.

Наhатай буурал үбгэд,

Наартай буурал хүгшэд

Хүнэйл адляар жаахан

Хүүгэд залуу ябаhан юм.

              hарьдагай сагаан саhан шэнги

              Хододоо ялалзан байха бэшэ даа,

              Мүнгэн hара шэнги

              Мүнхэ гэрэлтэхэ бэшэ даа.

Харгын саана ябаа hааш,

Хүрэжэ ошоод мэндэшэлэе.

Хэhэн габьяаень хүндэлжэ,

Халуун гарыень бария.

              Хараагаад зандажа байгаашье hаа,

              Хүлисэжэ тэсээд байя.

              үндэр наhаяа үгыт даа гэжэ

              үреэл хэлэжэ байя.

үндэр наhатайшуулай үдэрөөр

үнэн зүрхэнhөө амаршалая.

Ахамад наhатайшуулай үдэрөөр

Амаршалжа мэндыетнай мэдэе.

              Ухаан hанаатнай арюухан

              Ута наhа наhалаарайт.

              Урма зоригтой сарюухан

              Удаан жаргажа hуугаарайт.

үбшэн зоболондо дайрагдангүй,

үндэр наhа наhалаарайт.

үри, аша, зээнэрээ

үргэлжэ баясуулжа ябаарайт.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.