Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

06.10.2014 13:38 Понедельник
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 45 от 29.09.2014 г.

Баниин нэгэ үдэр

Автор: Бавуудоржын Баярмаа

Ниитын бэеэ угааха газартамнай

Нэгэ иимэрхүүл даа.

Эрэшүүлэй үдэртэ

Үглөө юhэндэ неэрэхыень

Уридшалан ерээд хүлеэжэ hуудаг.

Иван таабайhаа захалаад,

Эртүүр банидаа ерэнэ,

Хирэ дагаа угаахаяа

Холо гэнгүйгөөр ябанад.

hонин шэнэеэ хөөрэлдэжэ,

Хүн зоноо hаналсан,

Арад зоноо магтан

Ажабайдалаа зугаалдана.

Мэлс таабай мэндэнгүйгөөр

Абарга бэеэ шударна.

Баабгайда диилдээгүй болохоор

Баатар байнгүй яаха юм.

Буряад, ород хэлэн дээр

Бултандаа шууян зугаалдана,

Баруун, зүүн, хойто гээд

Бүхы Орлигоо дурдана.

Игорь, Володя, Булад гээд

Эртэлэн ерээд, угаалдана.

Зоригтой залуу ябаhанаа

Зугаалдажа хөөрэлдэжэ, энеэлдэнэ.

Дайнай ветеран таабайнууд,

Дахалдажа ороод гарана,

Эртэнэй танил нүхэдөө

Эрьежэ дурсан хөөрэнэ.

Мүнөөл зон үсөөн гэжэ

Мэдэхэ адляар эмшэнүүд

Ажал дээрэhэнь зариманиинь

Амаржа ерээд, угаалдана.

Обогынь юм гү, али нэрэнь юм гү,

Ойлгожо заримыень ядахаш.

Алексей, Семен, Ардан гэдэгтэл

Адли нэрэтэйшүүл олон даа

Байра хүртэлсэхэгүй байбал,

Байгаадшье хамаагүй угаалдахаар.

Ута үндэр залуушуул

Урилдажа ерээд, ороно.

Баяртай, Жаргалтай, Зоригтойгоо

Бултандаа арюулаад гарана

Бага наhанhаа захалаад,

Баранииень хамаад ярилдана.

Жаахан хүбүүд эсэгэтэйгээ

Зада угаалдаад гүйлдэнэ.

hургуулиин hурагшад ороод,

Хурдан гээшээр угаалдана.

Боря, Коля, Костянууд

Велигээрээ харайлдаад ерэнэ.

Бүрэнхы болохын урид

Бушуу түргэн гарана.

Дасанай лама хубарагууд

Зүндөө ерээд угаалдана,

Үгын дулаан hайханаар

Үреэл хэлээд гарана.

Оройтожо ерэhэн зариман

Өөрөөл дагаа угаагаад,

Хааха хугасаа болоо гээд,

Хөөгдэжэ намнуулаад гарана.

Даша, Валера, Намсарай

Долоон хоногтоо ерэнэ.

Дараа дахин ерэхэеэ,

Дамжуулжа хэлээд гарана.

Якут, буряад, монгол гээд

Ябуулай хүнүүд ороод,

Ахынтнай уhан зөөлэхэн гэжэ,

Аятайханаар хэлээд ябана.

Хубааригүй үдэртэ хэдэниинь

Хулгайгаар ороод гарана.

Алтан часыгаа мартаhанаа

Айгаад ерэжэ абанагүй.

Үдэрэй хубааритай сагаар

Үнэнөө хэлээд орожо байгыт,

Арилгаад ябаhанай hүүлээр

Дахяад бү орооройгты.

Пехотка, мыло, футболка, майка

Хахад жэлээр үлгөөтэй байна,

Хаяжа мартаhан юумэеэ

hүүлээрнь ерэхэдээ, абажа байгыт.

Бэеэ угааха газараа

Арюун сэбэрээр байлгаял,

Бултандаа нэгэн hанаатайгаар

Ахын зонууд ябаял.     

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.