Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

31.10.2014 09:46 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 49 от 24.10.2014 г.

Эрхим диктант -2014

Автор: О.Ж. ОШОРОВА,
Орлигой дунда hургуулиин буряад хэлэ бэшэгэй ба уран зохёолой багша

Октябриин 15-да Орлигой дунда hургуули соо түрэлхидэй дунда  «Эрхим диктант -2014» гэhэн мүрысөөн үнгэрбэ. Энэ ямар зорилготойгоор  үнгэрөөб гэхэдэ, арадайнгаа түүхэ, аман зохеолойнь баялиг, еhо заншал, соел болбосорол-эдэ бүгэдэндэ түшэглэн буряад үндэhэ яhатанай гүнзэгы мэдэрэл бүридхэл, ниитын болон ажахын хэрэгтэ түрэлхи хэлэеэ хэрэглэжэ ябаха, тиихэдэ өөрынгөө эрдэм мэдэсые, дүй дүршэлые шалгаха гэhэн эрилтэнүүд табигдаhан байна. 

Диктант бэшэлгэ хадаа хүнэй анхарал дээшэлүүлдэг, hанал бодол зүбөөр эмхидхэдэг, өөhэдыгөө шалгаха дүршэлтэй болгодог.

hургуулияа дүүргэhээр 20-ёод, 30-аад  жэл соо  ручка баряагүйб  гэhэн түрэлхид партын саагуур, заахан hурагшадhаа өөрэгүй, шаг шуяа табин hуурияа эзэлэн hуубад. hара үдэрөө бэшэжэ, ойлгогдоогүй үгэнүүд дээрэ тайлбариин ажал үнгэргэжэ, 112 үгэhөө бүридэhэн «Минии нүхэд» гэжэ нэрэтэй (тоогой нэрэ дабталгын) диктантаяа бэшэжэ эхилбэбди. Энэ мүрысөөндэ 20 хүн хабаадаа, эдээн сооhоо 1 эрэгтэй хүн Анатолий Цыбикмидович Аюров (ГБУЗ Окинская ЦРБ) хубитаяа оруулhандань бидэ ехэ урматайбди. Нүгөө жэл үнгэргэгдэхэ мүрысөөндэ  бүhэтэйшүүл олон байха бэзэ гэжэ найдагдана. 30 минутын хоорондо ажалаа бэшэжэ дүүргэбэбди. Түрэлхиднай үшөө нэгэ дахин бэшэhэн ажалаа уншажа, зариманиинь ехэ hанаа зобоhон янзатай хэр зэргэ, ямараар бэшэбэ гээшэбибди гэhэн асуудалда абтагдан тушаана, нүгөө зариманиинь нюдэндөө галтайханууд  өөрыгөө шалгаhандаа баяртайбди гэлдэhээр хүдэлмэриёо столой захада табинад.  Бэшэhэн ажалнуудыень шалгажа иимэ дүнгүүдые гаргаабди.

I – дэхи hуурида (2 хүн): Ертанова Сэсэгма Александровна (5-дахи «а»  кл.  түрэлхин) — классай хүтэлбэрилэгшэ: Осохеева Ж.С. ба  Ринчинова Валентина Донитовна  (1-дэхи «б» классай түрэлхин) классай хүтэлбэрилэгшэ: Цыбикова Л.П.

II – дохи hуурида (5 хүн): Доржиева Надежда Владимировна (2-дохи «а» классай  түрэлхин) — кл. хүтэлбэрилэгшэ: Арзухаева Т.М., Торпинкеева Феодосья Кимовна (2-дохи «а» классай  түрэлхин) — кл. хүт. Арзухаева Т.М., Галсанова Ольга Борисовна (5-дахи «а» классай  түрэлхин)-кл. хүт. Осохеева Ж.С., Машаева Татьяна Александровна (5-дахи «б» классай  түрэлхин) — кл. хүт. Зандеева Р.А., Цыбикова Лариса Петровна (11-дэхи «а» классай  түрэлхин) — кл. хүт.Осохеева С.А.

III-дахи hуурида (3 хүн) Хандакова Соелма Балдановна (1-дэхи «б» классай  түрэлхин) — классай хүт.Цыбикова Л.П., Дондокова Татьяна Халзановна (2-дохи «в» классай  түрэлхин) — кл. хүт: Цыбденова М.Г., Нарсанова Оюна Батаевна (7-дохи «а» классай  түрэлхин) — кл. хүт. Цыремпилун Ю.Д.

 

 Хүндэтэ түрэлхид!

 

Алтан шаргал наранай элшэ доро

Амгалан дэлхэйн хүрьhэн дээрэ

Арад зондоо хүндэтэй,

Аша гушанараар баян,

Ажал хүдэлмэридөө амжалтатай,

Аза талаантай, арюун жаргалтай

Амар мэндэ hуугыт даа!

 

Саашадаа  улам эршэтэйгээр, үшөөшье үрэ дүн ехэтэйгээр бэшэхыетнай үнэн зүрхэнhөөнь хүсэнэбди!

 

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.