Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

06.10.2013 15:27 Воскресенье
Категории (2):
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 49 от 04.10.2013 г.

Багша тухай үгэ

Автор: Ольга Бартаева
hаяхан газетынгээ хуудаhануудта Сергей Жамсаевич Ангархаев тухай бэшээ hэмди. Мүнөөдэр наhатайшуулай үдэрөөр, мүн багшанарай hайндэртэ дашарамдуулан нэгэ хэды үгэ Вера Аюшеевна Сагалуева тухай хэлэхыемни зүбшөөгыт.

Вера Аюшеевна 1934 ондо Түнхэнэй аймагай Жэмhэг тосхондо түрэhэн юм. Эсэгэнь, Аюша Сыренович, наймаашанаар, мүншье олон зургаа эмхинүүдтэ хүтэлбэрилэгшээр хүдэлhэн. Эжынь, Ханда Шоёновна, бүхы наhан соогоо гэр байрынгаа ажал хээд ябаhан. «Оройдоо 6 наhатайдаа эжы абаhаань гээгдэжэ, Соня эгэшэтэеэ үлэhэн юмби. Хэдышье хүндэ хүшэр саг байгаашье hаа, теэбии таабай хоёрнай (абымнай эхэ эсэгэ) маанадаа эрдэм бэшэгтэй болгожо, хүл дээрэмнай бодхоожо, хүн болгожо табиhан юм» — гэжэ мүнөө Вера Аюшеевна энэрхы сэдьхэлэй дулаан үгэнүүдээр хүгшэн аба эжыгээ hанан хөөрэнэ.

Жэмhэгэй дунда hургуулиин 8-хи классай hүүлдэ Улаан-Үдын багшанарай училище дүүргээд, 10 жэлэй туршада түрэл hургуулидаа багшалаа. 1963 ондо Ахын аймагай Шаснур hууринда Соня эгэшэтэеэ хүдэлхэеэ ерэhэн байна. Софья Аюшеевнагай нүхэр Сыденов Владимир Нимаевич парторгоор хүдэлөө. Софья Аюшеевна 1-хи ба 3-хи классуудта, Вера Аюшеевна 2-хи ба 4-хи классуудта заадаг байгаа. Тэрэ холын жэлнүүдтэ аймагай hуурин бүхэндэ эхин hургуули байгаа. hурагшад 4-хи класс дүүргээд, тусхай шалгалта барижа, Орлигой дунда hургуулида hурадаг hэн. Жэл хүдэлөөд байтараа, наhанайнгаа нүхэр Сергей Жамсаевич Ангархаевтай уулзажа, хадамда гараа. Залуу Сергей хүбүүн ветфельдшерээр хүдэлжэ байhанаа, өөрынгөө түрэhэн Сорок тосхондо эльгээгдээ. Тэрэ гэhэнhээ хойшо энэ айлнай Сороктоо hуурижаhан. Наhанайнгаа амаралтада гаратараа Вера Аюшеевна Сорогойнгоо hургуулида багшалжа, нэрэтэй солотой болоhон байдаг. Мүнөө Вера Аюшеевна Сергей Жамсаевич хоёр үни далан наhа гаранхайнууд. Тиигэбэ яабашье, үшөөшье хүнгэн зандаа, хүн зоноороо хөөрэлдэжэ, адуу малаа хаража, ашануудаа үргэлсэжэ байдаг.

Вера Аюшеевна 30 гаран жэлэй туршада багшалаа. Мүнөө болохоёо байhан багшанарай hайндэрөөр халуунаар амаршалаад, элүүр энхэ, хүл хүнгэн зандаа, аша гушаяа үргэлсэжэ, амгалан тайбан ажаhуугыт даа гэжэ хэлэхэ байнаб.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.