Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

30.05.2024 15:12 Четверг
Категории (2):
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Нангин бүтээл үйлэдэгты!

Автор: Баярма Баторова, «Буряад Yнэн» сонинhоо абтаба

Эрдэмтэдэй онсо тэмдэглэhээр, шоргоолзонууд дэлхэй дээрэ эгээл гайхамшагта шумуулнууд. Тэдэнэр өөрын хүсөөр уураг тархияа бага ба томо болгожо хубилгаха аргатай, «мал үдхэдэг» — хорхой шумуулнуудые тэжээжэ хооллодог, элдэб халдабарита үбшэнгүүдтэй эрхимээр тэмсэдэг, бэе бэеынгээ шархануудые аргалжа эдэгээдэг.

Тэрээнhээ гадуур үшөө элдэб олон орёо арга шадабаринуудаараа дэлхэйн шэнжэлэгшэдые гайхуулдаг. Эрдэмтэдэй нээлтээр, нэгэ бутын шоргоолзонууд хамтын матрицын нэгэ уураг тархитай. Томо бутын шоргоолзонуудай уураг тархи нэгэ хүнэй уураг тархиин зэргэтэй гэжэ тодорхойлогдоhон! Юрэнхыгөөр хэлэбэл, томо бутын шоргоолзонууд хүн мэтэ ухаатайнууд, бүхы юумэ ойлгодог.

Болотов Эрдэни лама шоргоолзонуудые хооллуулха ёhолол бүтээл тухай нангин номуудhаа оршуулаад, тодорхойгоор бэшэhэн. Тэрэ гуримаар, хабарай, зунай дулаахан налгай сагта шоргоолзоной бутын (уурхайн) нээгдэхэ үедэ тус шумуулнуудые хооллуулха хүсэлтэй хүнүүд тусхай бүтээл үйлэдэхэ ёhотой.

Нэн түрүүн гарнуудаа сэбэрээр угаахань шухала. Ямаршье үнэртэй байха ёhогүй. Удаань адистай үрилөөр арюудхагдаhан али гэбэл, оло дахин тарнидажа үлеэлгэhэн сэбэр уhа бэлдэхэ хэрэгтэй. Ядахын сагта юрын сэбэр уhа хэрэглэхэдэ болохо.

Саашадаа шара тоhондо хуураhан хара талхан-замбаагаа тэрэ аршаантай уhаараа сасажа арюудхаад, бага сага дэбтээдэг.

Тэрэ аршаантай замбаагаа абажа, шоргоолзоной бутын хажууда хүрэжэ ерээд, зүрхэ сэдьхэлдээ этигэл ябуулжа уншаха:

Санжей шойдан цогжи шагнам-ла

Жаншуб барду дагни жабсуши

Догги жинсог жипи цогнамжи

Дола пеншир санжэй дублар-щог.

(3 дахин дабтаха)

Бурхан Ном ба Суглаанай Дээдэнүүдтэ

Бодhи хүрэтэр этигэнэб,

Минии гэлигэ гэхэ мэтэ үйлэдэhэн буянаар

Амитанай туhын тула

Бурхан болохо болтогой!

(3 дахин дабтаха)

Удаань Арьяабаала бурханиие бисалгажа, зургаан үзэгтэй тарни тоолохо: «Ом мани падме хум». Эдэ тарнинуудые тоолоhоор, асархы (доброта) ба энэрхы сэдьхэлэй элшэнүүдые бадараажа, замбаагаа багахан хэhэгүүдээр тараажа, шоргоолзоной бутын үүдэндэ табиха.

Тиигээд шоргоолзонуудай эдеэлжэ эхилхэдэ, иимэ зорюулга үйлэдэхэ: «Лама Гурбан Эрдэниин адисаар, энэ үгэлигын буянаар, минии ба үгэлигын эзэдэй, үбшэн ада хүнөөдэлые амарлюулан болтогой! Заяа табилангай муу үйлэнүүд, үйлын үриин муу хойшолонгууд энэ буянай хүсөөр арилгагдажа, ута наhатай, элүүр энхэ бэетэй, амгалан тайбан байдалтай, хододоо Гурбан Эрдэниин аршалалта доро нангин Номтой ябаха болтогой!»

Эрдэни ламын онсо тэмдэглэhээр, шоргоолзонуудые саахартай эдеэгээр хооллуулхань огто хорюултай. Тиигэбэл саахартай хоол шоргоолзонуудай бэедэ нэбтэрэн шэнгээд, тэрэнэйнь амтаар шумуулнууд бэе бэеэ мэрээд эдижэ эхилдэг. Тэрэ хадаа ехэ нүгэлтэй, орёо хату хойшолонгуудтай үйлэ хэрэг болоно.

Олон арадуудай этигэлээр, шоргоолзоной бута баялиг үршөөдэг эди шэдитэй гээд шүтэгдэдэг түүхэтэй юм.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.