Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

23.10.2023 15:08 Понедельник
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Тγрэл хэлэмнай — тγшэг хэшэгнай

Автор: Баярма Даниловна Галсанова, буряад хэлэнэй багша

Буддын шажантанай заншалта Сангха «Даши Чойнхорлин» Буддын шажанай ехэ сургуули «Эхэ хэлэн — манай баялиг» бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 52-хи наадам 2023 оной октябриин 20 үдэр үнгэргэгдэхэнь. Энэ мүрысѳѳндэ манай һургуулиин 10 һурагшад хабаадахаяа бэлдэжэ байна.

Түрэл хэлэндээ зорюулһан наадамай шатанууд үндэһэн шагай нааданай буудалнуудай нэрээр нэрлэгдэнхэй: хонин, ямаан, морин, үхэр, тэмээн. Шагай хонин талын хоёрдохи тэмсээн «БАЯН ХЭЛЭТЭЙ АРАД — ЕРЭЭДҮЙТЭЙ» гэһэн номинаци гурбан даабариһаа бүридэнэ:

а) бүлэгэй нэгэ гэшүүн монгол хэлэн дээрэ бэшэгдэһэн 6 шүлэг сээжэлдэжэ, биледэй гуримаар хөөрэхэ. Шүлэгэй үгэнүүдээр толи тааруулан бэлдэхэ, монгол үгэнүүдэй бэшэлгэ, удха хадуужа абан, хэды монгол үгэнүүдые мэдэхэ болоһыень шүүгшэд шалгаха;

б) бүлэгэй нэгэ гэшүүн сайт дээрэ дурадхаһан тестово даабари «Даян дэлхэй», «Хүнэй бэе» гэһэн сэдэбтэ зорюулһан асуудалнуудта харюусана;

в) доро хабсаргаһан ород текст оршуулаад, һонин ушар, ябаган хөөрөө хэрэглэжэ, асуудалнуудта харюусан, һанамжа — комментари нютаг хэлэ ба таараха эмодзи-смайлигуудые хэрэглэн бэшэхэ. ВКонтакте табихаһаа гадна ворд вариант болон олоной һонорто табиһанаа гэршэлһэн скриншодуудые октябриин 17 болотор наадамай хаягаар ябуулха.

«Гар утаhан» тухай hанамжа — комментари танай анхаралда дурадханабди.

«Сайн байна, хүндэтэ нүхэд! Би Николаев Денис гэжэ нэрэтэйб, арбан нэгэдэхи ангиин һурагшаб. Хаан–Уула бүлэгэй гэшүүнби. Гар утаһан тухай һанамжаяа хэлтьхэм. Мүнөө сагта эгээл хэрэгтэй юумэн, ехэшье, багашье зондо. Гар утаһагүй хүн, хүншье бэшэ тоотой. Холо ойрыншье зонтоёо зугаалдаха, нюур шарайгаа харуулха гэхэһээ абаад лэ. Һонин компьютерна нааданууд бии боложо, эгээ наадан соогоо үсибүүд оршоод байдаг болоо. Энэ муу гэжэ һананаб. Үни саг соо баряад һуухада нюдэн муудаха, остехондроз үбшэн, нюрган хэлтэгы болохо . Сагай хэмжээ баримталбал бараг даа. Би Soccer Star наададаг байгааб, мүнөө PUBG нааданаб. Энэ хүбүүдэй хоорондо эгээ мэдээжэ наадан болоод байна. Иимэ нааданууд анхарал, түргэн бодолго задална, тарситай, ухаатай болгоно гэжэ һананаб. Һонин ушарнууд тушаалдадаг. Pubg наадажа байхадам гэнтэ арабууд хоорондоо зугаалдахыень шагнаад, үхэсэрээ элихатааб. Компьютерна нааданай муу талань гэхэдэ, зарим үсибүүд үдэрөө хуга наададаг. Һургуулиидаашье, перемена соо амархынгаа орондо гарай утаһан соо наадажа һуудаг. «Амарагты!» гэжэ багшын хэлэхэдэ, шагнаашагүй болодог.

Үсибүүдэй сүлөө сагаа үнгэргэхэдэ һайнгэлдаа теэ. Тиигэбэшье аха заха хүнэй хүүр дуулаха хэрэгтэй.

Наада эхилэн наадагшадта сагай хэмжүүр баригты гэжэ хэлэнэб. Зургаан наһа хүрэтэрөө хүүгэд 30 минута соо, 7-12 наһатайшуул 1 час, 12-16 наһатайшуул 2 час соо, амаралтын забһар 10–15 минута байха. Сэбэр агаарта нүхэдтэеэ наадагты, бэе бэетэеэ зугаалдагты, амарха хэрэгтэй. Тиихэдэ ухаантнай, бэетнай элүүр байха.

Эжы абынгаа, багшанарай, аха хүнүүдэй хүүр дуулагты!»

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.