Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

27.01.2023 15:08 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

«Баатар-Дангина - 2023»

Автор: О.Дашеева

Гарахаяа байhан хара уhан туулай жэлэй Сагаалганда, Буряад Уласай тогтоһоор 100 жэлдэ зорюулhан Сагаан hарын заншалта болохо «Баатар- Дангина» гэhэн мүрысөөн январиин 25-да түбэй танхимай тайзан дээрэ хүн зоной анхаралда табигдаба. Энэ нааданда сэдьхэлэй сэнэг, дуу хатар гүйсэдхэхэ шадабари, тайзан дээрэ зохидоор ,зүжэгшын түхэлтэй байлга — нэгэ үгөөр хэлэбэл, 14 хабаадагшад бэлиг талаанаа зоной урда харуулжа шадаа.

«Дангина», «Баатар» гэhэн мүрысөөндэ үхибүүдые бэлдэхэ гээшэ нангин хэрэг.

Эдэ үхибүүднай үлгэн hайхан Аха нютагаа үндэр дээрэ үргэжэ, республика соогоо нютаг нугаяа, түрэл һургуулияа суурхуулжа байхадань ямар гоё гээшэб!

«Угаа хүндэлэн залгуулая» гэhэн шата

Эжы абынгаа, элинсэг хулинсагайнгаа нангин захяа сахижа, ёhо заншалыень уудалан үргэлжэлүүлхэдэ хэды дэмбэрэлтэй гээшэб. Хабаадагшад ямар угай хүмби, уг удамаа нэрлэжэ тоолохоһоо гадна, ямар угай, отогой, яһанай байhанаа нютагайнгаа диалектнэ хэлэн дээрэ харуулаа.

Дуунтай нүхэсэhэн хүн хододоо жаргалтай, омог хүхюун, залуу ябадаг. Түрэл буряад хэлэеэ мэдэхэhээ гадна, үшөө ирагуу гоё буряад арадай дуунуудай үндэhэн маягуудтайнь холбоотойгоор харуулжа, эрхим hайнаар гүйсэдхэбэд.

«Энеэлдэе…!» гэhэн шатада мүрысөөшэднай хүхюун дорюун үгэнүүдээр шог, энеэдэ зугаа гаргажа, маанадаа ехэ гэгшээр хүхеэбэ.

«Би бэрхэб» гэhэн шатада хүүгэн, эдир баатарнууд хабаадажа, юу хэжэ шададагаа харуулаа.

«Сэдьхэлэй баярта» урин зулгы, уян бэетэй дангинанар шадалаа харуулба.

Тэбэг сохилго

Хүлөөрөө сохижо, газарта унагаахагүй гэжэ оролдоно. Хэниинь оло дахин сохиноб, тэрэнь шүүнэ.

Мүрысөөн — викторина «Минии Буряад — Моя Бурятия», «Һаргама толон» шатанууд баhа гоёор үнгэрбэ.

«Баатар-Дангина» мүрысөөмнай түгэсэбэ, үхибүүднай бүхы шадалаа гаргажа, өөр өөрынгөө талаан бэлиг, шадаха шадабарияа харуулба.

Мүрысөөнэй дүнгүүд:

Хүүгэн Дангина

2-хи hуури — Гергенова Дыжидма, 8 наhатай, Хара-Хужарай эхин hургуули.

Хүүгэн Баатар

1-хи hуури — Мункоев Ананда, 9 наhатай, Саяанай hургуули;

2-хи hуури — Лопсонов Батор, 9 наhатай, Орлигой hургуули;

3-хи hуури — Цыбиков Номто, 6 наhатай, Бурэнголой hургуули.

Эдир Дангина

1-хи hуури — Зандеева Эржена, 11 наhатай, Орлигой hургуули;

2-хи hуури — Хандакова Дарина, 11 наhатай, Орлигой hургуули;

3-хи hуури — Урбаева Бэлигма, 14 наhатай, Бурэнголой hургуули;

Эдир Баатар

1-хи hуури — Цыбденов Түмэн, 13 наhатай, Орлигой hургуули;

2-хи hуури — Патархеев Аюржан, 12 наhатай, Орлигой hургуули;

3-хи hуури — Пронтеев Дамдин, 11 наhатай, Балагтын эхин hургуули.

Баатар

1-хи hуури — Шарастепанов Чимит, 20 наhатай, оюутан, Бүрэнгол.

Үхибүүдые дүрбэн тэгшээр хүгжөөхэ зорилго багшанарай, түрэлхидэй, хамтын хүсөөр бэелүүлэгдэхэ ехэ хэрэг болоно. Энэ жэл Сорогой hургуулиин үхибүүд хабаадабагүй. Хаража hуухада, үхибүүдые бэлдээд жэл бүхэндэ ерэдэг Балагтын клубай ажалшад Г.К. Машаевае, Д.Э-Б. Путункеевае, Хара-Хужарай клубай ажалшад Ж.М. Гергеновае, Ж.Д. Хумаевае, Орлигой багшанар Р.А. Зандеевае, О.Ж. Ошоровае, Т.В. Шарастепановае, Ж.В. Хаптагаевае (Бурэнгол), В.Б. Хаптагаевае (Саян) онсо тэмдэглэмээр байна.

Түрэл буряад хэлэеэ мэдэхэhээ гадна, үшөө ирагуу hайхан дуунуудые түрэл хэлэн дээрээ гүйсэдхэжэ, уян нугархай хатар хатаржа байхадань бүришье нюдэ баясамаар. Алдар сууда гараhан Аха тоонто нютагтамнай hүүлшын арбаад жэлнүүдтэ Сагаан hарын «Дангина», «Баатар», «Эдир дангина», «Эдир Баатар» гэһэн мүрысөөндэ гансал аймаг соогооо бэшэ, харин республиканска тайзан дээрэ жэлһээ жэл бүри hургуулиимнай hурагшад үндэр нэрэ зэргэдэ нэгэтэшье бэшэ хүртэнэ. Эдэмнай үлгэн hайхан Аха нютагаа үндэр дээрэ үргэжэ, республика соогоо нютаг нугаяа, түрэл hургуулияа суурхуулжа, үндэhэн буряад хэлэн дээрээ амаршалжа, ёhо заншалаа, хубсаһа хунараа мартангүй, арадайнгаа дуунуудые дуулан, хатараа хатаржа, арад зоноо баясуулна. Дээдэ ба дунда һургуулиин оюутадшье болоод, дуу хатарай ансамбльнуудта бэлиг шадабарияа үргэлжэлүүлһээр…

Сагаалганда зорюулhан найрта наhан дээрээ наhа нэмэжэ байхадаа, гараhан энэ жэлдээ булта бүгэдэ амгалан тайбан hууял даа. Арюун Гоохонууд ба Абай Гэсэрнүүд hургуули соомнай үшөө олон боложо, алас холуур нютаг нугаяа суурхуулжа байхань болтогой!

Алтан наранай туяа доро амар мэндэ ябахамнай болтогой!

Гэсэр, Дангинын конкурсда хабаадаhан үхибүүд ганса тайзан дээрэ гарахадаа бэшэ, харин эрдэм номоо hайнаар шудална, ургажа ябаhан багашуулда жэшээ болоно гэжэ хэлэлтэй.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.