Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

02.11.2020 09:06 Понедельник
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

ЯЛАС ГЭМЭ АМЖАЛТА

Автор: О.Дашеева

Фото из семейного архива Ж. Бамбагаева

Буряад ороной Улаан-Yдэ ниислэл хотымнай гол талмайе үндэhэтэнэй гоё hайхан найруулгатай оперно театр шэмэглэдэг. Уужам гоё фойе соонь ороходо, олон портредүүдэй дундаhаа амгалан тэнюун сэдьхэлтэй хүн урдаhаашни миhэрхэдэл болодог. Энэ хадаа Буряад уласай дундаhаа илгаран гараhан Буряад хүгжэмэй театрай алдар суутай, омогорхол болохо СССР-эй арадай артист Лхасаран Лодоевич Линховоин (1924-1980) болоно.

Хэтэ мүнхэдөө хүнүүдэй сэдьхэлдэ үлэhэн Л.Л. Линховоиной дурасхаал болгон мүнөө жэл 13-хи дуушадай Уласхоорондын конкурс Новосибирск хотодо онлайн гуримаар октябриин 21-hээ 23-хи болотор үнгэргэгдэбэ. Энэ мүрысөөндэ дунда ба дээдэ hургуулинуудай дуушанай мэргэжэлтэй болохо оюутад, урда жэлнүүдтэ колледж дүүргэhэн артистнар, театрай, ансамблиин ба филармониин артистнар 4 бүлэг боложо хабаадаа. Бүлэг бүхэн соо Гран при, мүнгэн шантай лауреадуудай 1, 2, 3 шагналнууд. Буряадай оперын ба баледэй залуу артистнар Мария Балданова – 2-хи, Соел Батуев, Чингис Иванов – 3-хи, Новосибирскэ консерваториин оюутан Мунко Батомункуев 3-хи hуури эзэлээ.

Манай нютагай хүбүүн М.И. Глинкын нэрэмжэтэ гүрэнэй Новосибирскэ консерваториин 3-хи курсын оюутан Жамса Бамбагаев энэ мүрысөөндэ хабаадажа П.И. Чайковскиин «Евгений Онегин» гэжэ опероhоо Ленскиин ари, мүн П.И. Чайковскиин «Хотел бы единое слово» гүйсэдхэжэ, 1-хи hуури эзэлhэн байна. Иимэ зугаа дуулаhаар лэ Жамса Жамбаловичта хонходожо, амаршалбаб. Утаhаар нилээд удаан соо хөөрэлдэбэбди.

Хаан уулын оройдо хамаг буряадуудай хии морин хиидэжэ байдаг. Тэрэнэй хормойдо Саяан тосхон оршодог. Эгээл энэ үзэсхэлэнтэ hайхан нютагта эбтэй эетэй Галина Жалсановна ба Жамбал Спиридонович Бамбагаевтанай 4 үхибүүдтэй гэр бүлэдэ Жамса хүбүүмнай гурбадахи үринь боложо мүндэлөө. Yшөө hургуулида hуража байхадаа hүбэлгэн ухаансар хүбүүн эжы абадаа гэртэхи, газаахи ажалдань туhалха дуратай байhан. Эжы абаhаань hабагша татаhан хүбүүн hургуулидаа дуулаха дуратай, уран hайханай бүлгэмдэ хабаададаг, волейбол, хоккей, барилдаанда hэдэбтэй байhан юм.

«Саяанай дунда hургуули 2013 ондо дүүргээд, П.И. Чайковскиин нэрэмжэтэ колледжын дуунай таhагта ороод, Буряад республикын арадай артист, Россиин Федерациин габьяата ажал ябуулагша Баяр Гомбоевич Базаровай хүтэлбэри доро 3 жэлэй туршада hураа hэмди. Наhанhаань урид хада гэртээ ябаhаниинь хайратай. 3 жэл соо hураад, Уссурийск хотодо агаарай десантна сэрэгэй албанда ябааб. 4-хи курсадамнай ондоо багша Буряадай габьяата артист М.А. Пирогов заажа, 3 хүбүүд 2018 ондо дүүргэжэ гараа hэмди. Мүнөө би Новосибирскэ консерваториин 3-хи курсын оюутамби, багшам Буряад республикын арадай артист Зондуев Шагдар Доржиевич. Антонина нүхэрни Хурумхаанай Алла нютагай, суг колледждо (хорёограф) hураа hэмди. Мэргэн хүбүүмни дүрбэтэй, Аялмаамни hая гараа» – гэжэ Жамса орёо наhанайнгаа орьёл яажа дабажа ябаhанаа омогорхон хөөрэнэ.

Буряадай дуушадай тэнгэриин хаяада үшөө нэгэ хурса, тодо одон ялалзаба. Хүбүүнэймнай бэлиг талаан, арга шадабари үдэр бүри бүхэ боложо, Аха нютагтамнай анха түрүүшынхиеэ мэргэжэлтэй болоhон дуушанайнгаа гоё hайхан тенор хоолойень шагнажа, нэгэтэ бэшэ сэдьхэлээ ханаха байхабди.

«Ханхинадаг hайхан хоолойтнай мохитохые бү мэдэг, хаhатайхан залуу наhантнай хүгшэрхые бү мэдэг», – гэжэ үреэе!

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.