Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

12.07.2019 09:38 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

«ИВАЛГА НҮХЭДТӨӨ ЗОРЮУЛНА»

Автор: О. Дашеева

Гэhэн ехэ баян программатайгаар, олон мэдээжэ авторнуудай, хүгжэмшэдэй дуунуудтай, үшөө багашуулда зорюулhан «Алиса в стране чудес» гэhэн театрализованна харалгатайгаар Аха нютагтамнай Ивалгын аймагай соёл культурын ба туризмын албатан – залуу хүбүүд, басагад ерэжэ, хүн зоной халуун анхарал татаhан байна.

Ямар бэ даа нэгэ өөhэдын онсо шэнжэ оруулжа, бага хүүгэдэй ойлгохоор «Алиса в стране чудес» гэhэн харалга табихадань, үхибүүд ехэ анхаралтайгаар хараад шагнаба.

Концерт-наадаяа поэт Гунга Чимитовэй үгэ дээрэ Анатолий Андреевэй бэшэhэн хүгжэмтэй «Ивалгамни» гэhэн дуугаар Виктор Лубсанов нээбэ.

Галина Томитова урданай буряад дуунуудые мүнөөнэй аялгатайгаар, баhа «Бурхадтаа мүргэнэб» – дуу гүйсэдхэбэ.

Эжыдээ зорюулhан өөрынгөө зохёоhон шүлэг Инга Базарова уншажа, хүнүүдые уяруулаа. Виктор Лубсанов баhал эжы тухай попурри гүйсэдхөө.

Алтай хизаарhаа уг гарбалтай Ивалга нютагай бэри Анна Дабаева хомус дээрэ наадажа, хажуугаарнь бэрхэ хатаршан байhанаа харуулба.

Эрдэм Цыденжапов, Ахын соёл культурада хүдэлжэ байхадаа багашуулда хатар заажа байhан хүбүүн, үшөө дахин ехэ талаантай байhанаа мэдүүлээ. «Байсын шулуун хүндэ юм…» гэhэн дуу мүнөөнэй сэрэгэй албанда ябаhан хүбүүдтэ зорюулаад, үшөө хатараа хатаран харуулаа.

Эржена Жимбиева, Туяна Рабданова дуэт гүйсэдхөө.

Концерт – наада Николай Машанов хүтэлбэрилөө. Абяа буулгагша Анна Жалсараева таhалгаряагүйгөөр өөрынгөө ажал хэбэ.

«Ахын аймаг» гэhэн Нютагай засагай байгууламжын толгойлогшын социальна политикын талаар орлогшо О.Х-Ц. Хулуева, соёл культурые даагша З.С-Д. Цыбиков гэгшэд тайзан дээрэ гаража, хани халуун үгэнүүдые хэлэжэ, «Баярай бэшэг» хүтэлбэрилэгшэ Виктор Лубсановта барюулагдаба. өөhэдынгөө талаhаа баhа холые холо гэнгүй нүхэдтөө зорижо ерэhэн ивалгынхид баяр баясхаланаа мэдүүлээ.

«Тоонто нютаг» дуугаар концерт-наадамнай түгэсхэбэ.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.