Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

24.05.2019 10:33 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

СЭДЬХЭЛЭЙНГЭЭ ДУhАЛ ДУУhАН ТАНДАА

Автор: Октябрина ДАШЕЕВА

Майн 21-дэ түбэй танхим соо Ага hайхан нютагтай, Абхан Харгана уг гарбалтай Ким Андреевич Харганаев түрүүтэй «Пятый угол» гэhэн шог бүлгэмэй харалган болобо.

Ким Андреевич: «Бидэнэр ямар зорилготой ябанабибди гэхэдэ, аймагуудаар ябажа, нютагуудаймнай зон хэр зэргэ буряад хэлэеэ мэдэнэ гээшэб гэжэ хараха hанаатайбди. Дамжуулгаяа хэхын урда концерт наадаяа алтан нүхэдөөрөө табижа, танилсажа ябанабди. Бүжэг хатарай дээрэ нэрэтэй залуу бүлгэм «Пятый угол» гэжэ намтай ерээ.

Харалгада хүн зон үсөөн, юрэдөө, хүн зон сэдьхэлгүй болоо юм гү?

Буряад соёлдоо хэрэгтэй байгты, юундэб гэхэдэ, алдаа hаа, хэлэн, соёл үгы боложо болоно.

Түрэл арадтаа үнэн сэхэ ябаха, урбахагүй гэжэ дабтажал байнабди.

Ахын аймагаар ябахадамнай, концертдэ хүн зон үсөөн ябана. үнэн зүрхэнhөөнь Ахын ажалшадта, залуушуулда, наhатайшуулда ерэhэн, ошоhон айлшадые (артистнарые) алдангүйгөөр угтажа байхыень найданаб. Суг ажаллаhан Станислав Константинович – алтанхан найза, соёлой гэрэй дарга эрхэлүүлжэ нүхэдөө угтаа. Эжы, абынгаа нэрые нэрлүүлжэ ябаhан нүхэртөө баярые хүргэе.

Бэе бэеэ гамнаял, буряадууд!»

Р.S. Концерт-наада хараhан хүнүүд ехэ сэдьхэлээ хананги гэртээ тараба. Ким Андреевич эжы, абанар тухай шэнэ шэнэ дуу- нуудые гүйсэдхөө. Мүншье викторинын түхэлтэй асуудалнуудые харагшадта дурадхаа. Заал ба артистын харилсаан ехэ халуун, баярай оршондо үнгэрөө.

Бүлгэмэй залуу хатаршад Алик Санжиев ба Дандар Санданов гоё hайхан шогтой хатарнуудые гүйсэдхэжэ, хүн зониие эгшэтэрнь энеэлгээ.

Юун муу байгааб гэхэдэ, хүн зон үсөөн. Хайшан гэхэдээ хүн зомнай, залуушуул культурна газарта ябанагүйб?

Хаа яаниинь «культурный выход» хэхэдэ ямар юм? Хүнэй hанаанда муу байна. Иимэ бэрхэ залуушуулай ерэхэдэ дэбжэхэ ёhотойбди.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.