Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

16.05.2019 09:14 Четверг
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

АХЫН ҮХИБҮҮД «ХҮХЮУ БУРЯАДТА» ХАБААДАБА

«Хүхюу буряад» гэжэ ехэ наадан Буряад Уласта нэгэтэ эмхидхэгдэһээр таһалгаряагүй ябажа, долоодохиёо үнгэрбэ.

Анханһаа уласай хэмжээндэ жэлдээ нэгэ сугларжа үнгэргэгдэжэ эхилһэн энэ наадан ябан ошон можо, нютагууд хоорондын болоод, мүнөө жэлһээ Монгол Уласай, Хитадай Арадай Уласай буряадуудай хабаадалгаар уласхоорондын хэмжээндэ гаража, Улаан-Үдэ хотодо үнгэрбэ гээшэ. Майн 12-то шэлэн абалгын шатада 72 хабаадагшад бүридхэлдэ абтажа, үдэрөө дүүрэн үнгэрһэн наадануудай эсэстэ 19 хабаадагшад шэлэгдээд, майн 13-най үдэшэ Буряадаймнай гол тайзан болохо Дуури бүжэгэй ордон соо ехэ наадан дэлгэрээ.

Шэлэн абалгын шата хараад байхадаа шүүлгын бүлэг бүхы нааданда тобшолол хэхэдээ, энэ жэлэй наадан урда жэлнүүдэйхидэ хүрэбэгүй гэгдээ. Үнэндөө тиимэ тобшолол хэмээр байгаа, юуб гэхэдэ хабаадагша бүхэнэй наадан соо үнгэрһэн зургаан наадануудай юум даа, нэгэл зүйл оролсоод байха шэнги харагдаад байгаа. Энэ шэлэн абалгын шатада харагшаднайшье, өөһэдөө мүрысэгшэд наадажа байһан «нүхэрөө» тиимэ ехээр дэмжэжэ байгаагүйнь эли ха юм даа. Эдэ бүгэдын нүлөөн дороһоо мултаржа, хоёрдохи шатада орожо шадаһан хабаадагшадай хоёрдохи үдэрэй нааданууд гансахан һүни соо эрид хубилшаба гэжэ харагдаа. Дуугарха, хүдэлхэнь ондоо, дээрэһээнь үшөө театрай танхим дүүрэн харагшадай альгаа ташажа эдэбхитэй дэмжэлгэ өөрын дүн харуулаал даа. Наада табигшад, найруулагшад оролдоо гэжэ эли. Мүнөө жэлэй наадануудые шүүхэ гэжэ дүршэлтэй, иимэ хэрэгтэ ойлгосо һайнтай шүүлгын бүлэг байгуулагдаа гэбэл:

Жамбалов Саян Цыдыпович – Буряадай гүрэнэй Хуса Намсараевай нэрэмжэтэ академическэ драмын театрай уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ, Оросой Холбооной соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, шүүлгын бүлэгэй түрүүлэгшэ;

Шүүлгын бүлэгэй гэшүүд:

Дылыков Дмитрий Артамонович – Буряад Уласай Соёлой яаманай урлалай, арадай уран бэлигэй ба һуралсалай таһагай дарга;

Доржиев Сергей Доржиевич – Арадай уран бэлигэй улас түрын түбэй орлогшо захирал, Буряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ;

Ломбоева Ольга Анатольевна – Буряадай гүрэнэй Хуса Намсараевай нэрэмжэтэ академическэ драмын театрай зүжэгшэн;

Шабаев Николай Чимитович – Буряад Уласай Соёлой яаманай мэдээсэлэй түбэй хинагша, Оросой Холбооной соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ;

Дымчиков Эрдэни Чимитович – «БайгалБуддаАян» түбэй хүтэлбэрилэгшэ;

«Эрхим хөөрэгшэд»: 4-hоо 7 наhан хүрэтэр нэрлэгдэhэн заабаряар гурбадахи hуури манай нютагай «Хараасгай» сэсэрлигэй «Наранай туяа» гэhэн ахамад бүлэгэй Дарюна Хумаева эзэлбэ.

Дарюна «Борсо» гэhэн нютагайнга уран бэшээшэ, поэтэсса Дина Доржиевна Цыбиковагай бэшэhэн шог ёгто рассказ хөөрөө.

«Дарюна юумэ бүхэндэ дүйтэй, бүхы юумэндэ хабаададаг: дуулаадшье, хөөрөөдшье, хатараадшье шадаха. Зуража шадаха, шагай, шашка наадануудые бэрхээр наададаг. Ерэхэ жэл hургуулида ошохонь», – гэжэ Оюна Нимаевна Нахансакова, багшань, омогорхоно.

Мүншье «Хүхюу буряадта» «Солнышко» сэсэрлигэй Манханов Соёл (монолог), 6 наhатай Данцаранова Дарина, 5 наhатай Бамбалаева Кира хабаадаа.

«Байрлахамнай гү?» гэhэн зүжэгэй удхаар багахан сценкэ «Хараасгайн» хүмүүжүүлэгшэд О.Н. Нахансакова, Н.Д. Ошорова, миин ажалшад Соня Тарханова ба Баярма Аюшеева гэгшэд табяа.

8-hаа 11 наhан хүрэтэр нэрлэгдэhэн заабаряар 2-хи hуурида Адиса Цыренова, Сорогой соедой интернат-hургуулиин 1-хи классай hурагша, гараба.

Эндэ Николай Шабаевай статья хэрэглэгдээ.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.