Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

30.04.2019 12:05 Вторник
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Энеэдэтэй зүжэг – эм дом

Автор: О. Дашеева

Россиин Федерациин президент В.В. Путинай 181-хи указай ёhоор 2019 он – театрай жэл гэжэ соносхогдоhон байна. Бүхы гүрэн доторнай энэ найр үргэн дэлисэтэйгээр үнгэрхөөр хараалагдана. Мүн манайшье аймагай хүдөөгэй зон гол ажалайнгаа хажуугаар театрта дурлажа, hайн дураараа тайзан дээрэ гаража, шэдитэ искусствын дали доро хүгжэжэ байна гэхэдэ буруу бэшэ. Манай зон зүжэг нааданда ехэ дуратай бэшэ гү?

Аймагай түбэй танхим соо апрелиин 19-дэ театрай жэлдэ зорюулагдаhан зүжэгүүдэй харалганда 3 поселениин бүлгэмүүд хабаадаба.

«Давай ниилэе»

Балагта hууринай артистнар үнэншэмэ бэрхээр наадажа, жюриин шиидхэбэреэр I-хи hуурида гараба. Жюриие Россиин Федерациин арадай артист, Буряад республикын габьяата артист, Буряад республикын арадай артист, Буряад республикын гүрэнэй шангай лауреат, Монголой соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Нина Гармаевна Токуренова хүтэлбэрилөө.

Зужэгэй гол удхань иимэ: 45 наhатай айлай ори ганса хүбүүн Галсан Гасанов hамга абахаяа эжытэеэ «Давай ниилэе» гэhэн дамжуулгада ерэнэ. Хүбүүнэй дура буляалдахаяа 3 hайхан басагад оролдоно. Нэгэниинь Энэдхэг ороной, хоёрдохинь — Яруунаhаа, гурбадахинь — Аха нютагай Улаан-Ахаhаа. Галсан нютагайнгаа басага шэлэнэ. Хүн зон 20-25 минутын хугасаа соо гоё hайхан спектакль сэдьхэлээ хүдэлгэн харабад. Артистнар хуу баран өөhэдынгөө образуудые бэелүүлжэ шадаа.

Индиhээ ерэhэн Мелигзита Чакробортаевнагай роль Жимбэ Маланов, Яруунын Янжима Ямпиловнагай роль Должид Базарова, Улаан-Ахын Маргарита Робертовнагай роль Дугар Пронтеев, сваха Роза Самбуевнагай роль Гэрэлма Манханова, Астролог – монгол зурхайшан Баяр Сайхан Гэрэлтэ Зутаран Сэсэгэй роль Баярма Дамшаева, Галсанай роль – Жаргал Габанов, эжынь боложо Энгельсина Ошоровна Маланова наадабад.

Балагтын артистнарай концерт, зүжэгүүдые яhала харагшаднай хараhан байха. Ходо түрүү hууринуудые эзэлдэг, олоороо хабаададаг. Эндэ соёлой клубые даагша Машаева Гэрэлма Кимовнагай үүргэ ехэ. Эдэ зомнай өөрын онсо шэнжэтэй, бултадаа бүхы шадалаа, талаан бэлигээ элсүүлэн оролдожо эндэ хабаадаhыень харагша бүхэн мэдэрнэ ёhотой. Хүндэтэ ажалай ветеран Энгельсина Маланова өөрынгөө эжын дурые тобойсо харуулаа.

«Эжын эрхэ хүбүүн»

гэhэн зүжэг Соёдой поселени харуулба. Соёдой интернат-hургуулиин багша Светлана Сырен-Доржиевна Хаптагаевагай хүбүүнэй эжы боложо наадаhан роль харагшадта ехэ hайшаагдаа. Ёhотой актриса!

«Театр гээшэ эди шэдитэй үйлэ гээшэ. Би түрүүшынхиеэ наадажа байнаб. Эжын дурые шэнээр бэелүүлхэ гэжэ ехэ оролдобо гээшэб. Хүдөөгэйхидтэ энеэдэтэй зүжэг эм дом мэтэ хэрэгтэй. Харагшадаа хүхеэхэ, баярлуулха, энеэлгэхэ, hайхан үйлэ харуулха баhа шухала болоно» – гэжэ Светлана Сырен-Доржиевна hанал бодолоороо хубаалдана.

Эжын эрхэ хүбүүнэй роль Самаев Жамбал, бэреэхэй болохо басагые Альбина Балданова, нүхэр басаганайнь роль Баярма Дашижамсуева гэгшэд шадамараар наадажа, II-хи hуурида гарабад.

Бурунголой ба Хара-Хужарай артистнар түрэл хэлэеэ алдажа байhан энэ мүнөө сагта буряадаар юрын байдал харуулhан зүжэгүүд хэрэгтэйл даа гэжэ табиhан «Врач ба пациентка», «К доктору» гэhэн зүжэгүүд соогоо бултандаа бүхы шадалаа харуулжа, Бурунгол III-хи hуури, Хара-Хужар – 4-хи hуурида гарабад.

Баhа харалганhаа гадуур «Выйти замуж за миллионера» али «Халуухан хүнжэл» (автор Цырегма Сампилова, режиссер Н. Токуренова) гэhэн зүжэгhөө хэhэг харагшадай анхаралда арадай театр табиба. hая театрнай Иркутск хото ошожо, 2-хи шатын дипломой лауреадууд болоо гэжэ hануулая.

А.И. Ринчинов, «Ахын аймаг» гэhэн нютагай засагай байгууламжын Засаг даргын орлогшо, нютагай эмхинүүдэй түрүүлэгшэд С.Б. Балданова, Д.Э. Гармаева, Россиин Федерациин арадай артистка Н.Г. Токуренова, Буряад республикын габьяата багша З.С. Сыренова ба бусад үгэнүүдые хэлэжэ, баярай бэшэг ба бэлэгүүд артистнарта ба үри дүн ехэтэй хүдэлhэнэйнь түлөө В.Н. Борбуевада барюулагдаба.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.