Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

15.02.2019 09:03 Пятница
Категории (2):
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

«ШАГАЙ НААДАН»

Автор: Октябрина ДАШЕЕВА

Байгша оной февралиин 13-да аймагай түбэй танхим соо хүн зон олоороо сугларжа, «Шагай нааданда» хабаадаба.

2015 оной декабриин 23-да ДЮСШ-агай тамирай байшан соо анха түрүүшынхиеэ буряад арадай «Шагай нааданда» зорюулагдаhан нээмэл районно турнир үнгэрhэн түүхэтэй. Тиихэдэ энэ наадан 60-аад хабаадагшадые суглуулаа бэлэй. Олон hургуулиин, сэсэрлигэй, мүншье ехэ хүнүүд хабаадаа.

КМНС-ээр ажал ябуулгын ахамад аналитик Бадма Хорлуевич Дондоков: «Энэ наада жэл бүхэндэ хүгшэн залуу илгаагүй наадажа, ехэ дүй дүршэлтэй болоно. Элинсэг хулинсагайнгаа убэлэй hүниин утаханда, найрнуудта, Сагаалганда ехэ хэрэгтэй, hонирхолтой наада наадажа байhан ёhо заншалынь орхиногүйбди, иигэжэ олоороо хүн зоной хабаадахыень харахада, ехэ урматай, зохид байна», – гэжэ хэлэбэ.

Мүнөө hургуулинууд, сэсэрли-гүүд өөhэдынгөө дунда мүры-сөөнүүдые үнгэргэдэг болонхой.

Клуб соо гоё hайхан буряад хубсаhатай ехэшүүл сугларжа, 6 команда (1 команда соо 5 хүн) ана мана тулалдаба.

Мүрысөөнэй дүнгүүд

Шагай шүүрэлгэ (эрэшүүл)

I-хи hуури – Хумаев Бэлигтэ

II-хи hуури – Будаев Дондип

III-хи hуури – Мандагаев Жаргал

Мори урилдаан

I-хи hуури – Елбаков Леонид

II-хи hуури – Хумаев Бэликтэ

III-хи hуури – Будаев Дондип

Няhалалга

I-хи hуури – Мандагаев Жаргал

II-хи hуури – Хумаев Бэлигтэ

III-хи hуури – Будаев Дондип

Шагай шүүрэлгэ (эхэнэрнүүд)

I-хи hуури – Мандагаева Цыбик

II-хи hуури – Нахансакова Оюна

III-хи hуури Самсонова Баярма

Мори урилдаан

I-хи hуури – Хумаева Светлана

II-хи hуури – Жужаева Татьяна

III-хи hуури – Путункеева Гэрэлма

Няhалалга

I-хи hуури – Путункеева Гэрэлма

II-хи hуури – Сангадеева Марина

III-хи hуури – Осохеева Светлана

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.