Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

13.02.2019 09:57 Среда
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

«БААТАР, ДАНГИНА – 2019»

Автор: Октябрина ДАШЕЕВА

Баатар, Дангина – 2019 гэhэн буряад зоной дунда гуримшаhан мүрысөөн февралиин 3-да түбэй танхим соо үнгэрбэ. 

Конкурсын номинацинуудта «Эдир Баатар» – 7-13 наhатай, «Эдир Дангина» – 7-13 наhатай, «Баатар» – 16-25 наhа хүрэтэр, «Дангина» – 16-22 наhа хүрэтэр 19 үхибүүд хабаадаба.

Эгээ түрүүшын даабари «Угаа хүндэлэн, залгуулая».

Урданаймнай эхэ эсэгэнэр угаа таhалхагүйн тула ехэл оролдодог, үриин hүлдэ гуйжа үргэдэг, мүргэдэг, хүнhөө хүүгэдые үргэжэ абадаг байгаа. Урдандаа газар газарта уг угаараа hуудаг байhан, үе унгинарайнгаа ажаhууhан орон нютаг, бууса аргагүйгөөр сахидаг, тахидаг байгаа. Иигэжэ уг омогоороо, айл хотоороо нютаг нютагта түбхинэжэ hуухадаа, үбэлэй hүниин утада үльгэр таабарияа хэлсэжэ байха үедөөл, ямар угай зон ямар абари зантайб, шанар шэнжэтэйб гэжэ бэе бэеэ ажаглан хараад, хошон зугаа болгон, шүлэглэмэл мүрнүүдые зохёоhон байдаг.

үхибүүд ямар угай хүмби, уг удамаа нэрлэжэ тоолохоhоо гадна, ямар угай, отогой, яhанай байhанаа мэдэхэ хэрэгтэй.

Угаа тоолохо гурим аха дүү Алексей ба Николай Гармаевтан эрэ хүнэй талаар дээшэнь уг удамаа нэрээрнь нэрлэжэ, 7 үе хүрэтэр тооложо, Ургата – Хабшуу баряашан – Сэгмэ сэржэмтэй – Дошлог – Амчин нагаса мэргэн – Жигжид боо – Сурма – Вася – Алексей гээд, баян угтай байhанаа уран гоёор диалектнэ хэлэн дээрээ харуулжа шадаба.

Эдир Дангинанууд яhала бэрхэ бэлэдхэлтэй байhанаа харуулба. Гоё hайхан хубсаhатай, сэбэр залуу зулгы хүүхэнүүд тордиhогүйгөөр даабаринуудаа дүүргэбэ.

Мүнөө жэл hоёдой hургуули-интернадай үхибүүд олоороо хабаадаба. Хэниишье хэн гэхын аргагүй бэрхэнүүд Георгинова Виктория, Георгинова Айлана, Путункеева Елена, Огзонова Сарана, Ошорова Адиса, Сыренова Суржана, Сыренова Анастасия, Гармаев Алексей, Самсонов Аламжи, Гармаев Николай болоно.

Орлигой дунда hургуулиин Хайдаков Баясхалан, Дамшаева Света, Осорова Арьяна, Степанова Александра, дангинар Бакшаханова Арюна, Самбаева Юлия, Балакта hууринhаа Мунконова Альбина, Цыбденов Тумэн, Саяан нютагhаа Биданова Баира хабаадаа.

Хүндэтэ жюриин гэшүүд О.Х. Хулуева, В.Н. Борбуева, Е.П. Путункеева, Е.Б. Самбялова, З.Г. Дугарова нэгэ hанал бодолтой байжа, I-хи шатын «Эдир Дангина» гэhэн диплом Александра Степановада (Орлигой hургуули, 4-хи анги), II-хи шатын диплом Анастасия Сыреновада (Сорогой hургуули, III-хи шатын диплом, Осорова Арьянада (Орлигой hургуули, I-хи анги) барюулбад. «Эдир баатар» гэhэн нэрэ зэргэдэ Николай Гармаев (Сорогой hоёдой hургуули-интернат, 5-хи анги), 2-хи шатын дипломдо Баясхалан Хайдаков (Орлигой hургуули, 3-хи анги) 3 шатын дипломдо Алексей Гармаев (Сорогой hоёдой hургуули-интернат, 3-хи анги) хүртэбэд.

«Дангина» гэhэн номинацида Орлигой дунда hургуулиин хоер басагад хабаадажа, I-хи hуурида Бакшаханова Арюна (11-хи анги), II hуурида Самбаева Юлия (10-хи анги) гарабад.

«Эдир баатарнуудта» «Тэбэг» гэжэ наадан байба.

Мүншье «hаргама толон» гэhэн даабарида булта гаража, мүнөө үеын эрилтээр оёhон hайхан стилизованна хубсаhатай үхибүүд харагшадай нюдэ хужарлуулаа.

Манай дуушан Сырен Будаев «Дангина», «Инаг дураяа гамнаарай» гэжэ дуунуудые дуулажа, энэ найр наадые шэмэглэбэ.

Оксана Хамацыреновна үхибүүдые бэлдэhэн багшанарта, гэртэхиндэ ехэ гэгшын баяр баясхалан хүргөөд, ургажа ябаhан үхибүүдтэ угаа үшөө hайнаар мэдэхэ, угаа үргэлжэлүүлхэ, түрэл гаралаа мэдэхэ, угайнгаа бэшэг шэнжэлхэ, Буряад хэлэеэ гүнзэгыгөөр шудалжа, дээшэнь үргэжэ, ёhо заншалаа баримталжа ябаха гэжэ уряалба.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.