Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

19.09.2018 16:13 Среда
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

«МИНИИ НЮТАГ…»

Автор: О. Дашеева

Байгша оной улари hарын 18-ай үдэр аймагай соёлой байшан соо урма баяртай, сэдьхэл дүүрэн hанаатай дууша, зүжэгүүдэй, аялгануудай абяа шэмээень тааруулагша Сырен Цыденович Будаевай бэлиг талаание нюдэнэй хужар, шэхэнэй шэмэг болгон Аха нютагаймнай арад зон хараба гээшэ.

Юундэб гэхэдэ, соёл культурын талаар ходо ерэжэ байдаг артистнар, бэшэшье ажалшад энэ хүбүүемнай анжаржа, бэрхэ байхадань, Буряадай гүрэнэй Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ академическэ театрта хүдэлхыень уриhан байна.

Конферансье Вера Николаевна Борбуева тайзан дээрэ дулаан үгэнүүдые хэлэхэдээ, иигэжэ хэлэбэ:

- Манай Сырен Цыденович арад зондоо хүндэтэй, нүхэдөөр олон, урданай оньhон үгын ёhоор «Зуун түхэригтэй байнхаар, зуун нүхэртэй байhан дээрэ» гэдэгтэл тааруухан, ажалдаа урагшатай байhаниинь бидэнэр гэршэлнэбди.

Сырен Цыденович ажалайнгаа намтар 2004 ондо Бүрэнголой дунда hургуулида лаборантаар эхилhэн байна. 2006 ондо Хужарай клубта хүдэлжэ эхилээд, П.И. Чайковскиин нэрэмжэтэ хүгжэмэй колледждо «Звукооператор музыкальных программ» гэhэн мэргэжэлтэй болоод, Орлигой клубта зүжэгэй, аялгануудай абяа шэмээень тааруулагшаар мүноо болотороо хүдэлөө.

Концерт-наадан «Уулын сууряан» гэhэн жэшээтэ хатарай ансамблиин уян нугархай урихан басагадай «Амаршалгын хатараар» эхилжэ, харагшадай урма сэдьхэл татаба. «Уулын сууряан» (хүтэлбэрилэгшэнь А. Самаева) «Басагадай хатар», «Небесные всадницы» гэhэн хатарнуудые хатараа.

«Эдельвейс» гэhэн хатарай ансамблиин (хүтэлбэрилэгшэ О. Самбаева) «ургажа ябаhан улаан бургааhадай» «Басагадай бүжэг», «Мүнгэн хонхо», «Грация» хатарнууд баhал хүнүүдэй сэдьхэл доhолгоо.

Соёлой байшан соо дүүрэн хүн сугларжа, үдэшын орой болотор концертдэ хабаадаhан Оюна Будажаповагай (хүгжэмэй hургуулиин вокалай багша) «Музыка нас связала», «Минии хусэл», «Под окном широким», Анжела Базаровагай «Баясан даа эжи», «Абадаа», Намсалма Бамбагаевагай «Степная», «С первой улыбки», дуэдээр дуулаhан дуунууд «Эжымни», «Эгэшэ аха хоёр» ба олон дуунууд харагшадта hайшаагдаа.

Cырен Цыденович өөрөө дуу зохеодог, мүншье hургуулидаа, студент байхадаа дуулаhан дуунуудаа, мүнөөнэй дуунуудые «Букет», «Нарата шарай», «Минии аба», «Белые розы», «Хани нүхэдни», «Аха нютаг» гэхэ мэтэ ехэ баян дуунуудай репертуартай байhанаа дуулажа харуулба.

Юундэ энэ хүбүүндэ гоё хоолой байхагүй hэм даа. Эхэ эсэгэнь жэл бүри аймагтамнай үнгэргэгдэдэг уран hайханай харалганай эдэбхитэй гэшүүд ябаhан. Эсэгэнь Цыден Ринчинович баяан, хуур дээрэ наададаг, дуугаа дууладаг, эжынь Валентина Сыреновна «Бурэнгольские бабушки» гэhэн ансамблиин гэшүүн байhан юм.

Энэ айл 8 үхибүүдые үргэжэ табяа.

Сырен Цыденович Туяна Владимировна нүхэртэеэ 3 хөөрхэн үхибүүдые үргэнэ.

Аймагай соёлой хүгжэмшөөр хүдэлжэ байха үедөө hайн ажаллаhанай тэмдэгүүд ба Буряадай гүрэнэй соёлой министерствын, Буряадай гүрэнэй ба аймагай зүгhөө шагнагдаhан грамотануудтай.

hүүлээрнь «Минии нютаг» гэhэн клип зоной анхарал ехээр татаба.

Эсэстээ Соёлой байшангай директор Станислав Борбуев, эрдэм гэгээрэлэй захирал Баясхалан Цыбденов, эмшэнэй байшангай юрэнхы эмшэнэй орлогшо Баир Хабинов, хүгжэмэй hургуулиин директор Туяна Ошорова, саадай зүгhөө Туяна Тулуева, танил тала, ахадүүнэрэйнь зүгhөө Любовь Ходоева, Оюна Будажапова хани халуун үгэнүүдые хэлэжэ, мүнгэн бэлэгүүдые бариба. Энэ концертдэ нютагайнь басаган ехэ эдэбхитэйгээр хабаадажа, гоё шэнэ дуунуудые маанадтаа дуулажа, хонгёо хоолойтой, дууша байhанаа мандаа мэдүүлhэн Анжела Базаровагай хэлэhэн ехэ тааруу үгэнүүдээр энэ статьягаа түгэсхэе:

Зэргэ нэрэеэ дээшэлхэ бүри

Олон hайхан уянгата дуунуудые бэшэжэ,

Арюухан булаг мэтэ ажалшни

Арадай баялиг болуужа.

Удаан нарата жэлнүүдтэ

Уран талааншни hалбаржа,

Улад зоноо баясуулжа

Урагшатай, урматай

ябахашни болтогой!

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.