Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

10.07.2018 13:50 Вторник
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

«АМИ НАhАНДАА ДУРАТАЙБ»

Автор: Октябрина ДАШЕЕВА

Хада уулата, хүбшэ тайгата аяар холын Аха нютагтамнай ород, буряад, монгол ба бэшэшье хэлэн дээрэ дуунууд уян гоёор зэдэлбэ.

Буряадай гүрэнэй CCCР-эй арадай артист Г. Цыренжаповай нэрэмжэтэ Академическэ оперо болон баледэй театр хоёрдохиео айлшалба. Оперын дуушад, баледэй артистнар Буряад республикын 95 жэлэй ойдо зорюулагдаhан «Я люблю тебя жизнь» гэhэн концерт-нааданай программатай ерэжэ, хүн зоной зүрхэ сэдьхэл дайраба. Эдэ хэд бэ гэбэл, Россин габъяата артистнар Татьяна Шойдагбаева, Оксана Хингеева, Буряад арадай артист Намхайн Мунхзул, Буряад арадай габъяата артистнар Михаил Пирогов, Лариса Соковикова, Бүхэдэлхэйн конкурсын лауреадууд – залуу артистнар Эдуард Жагбаев, Елена Мохосова, Оюна Дарижапова, баледэй залуу артистнар Юлия Банзаракцаева, Валерий Видманкин. Мүншье баhа директорэй орлогшо Давид Дондупов, администратор Раиса Гармаева ерэлсээ.

Концерт – наадаяа манай нютагай басаган Оюна Дарижапова Ахын аймагай хүндэтэ эрхэтэн Андрей Цыренович Галсановай түрэhөөр 80-жэлэйнь ойдо зорюулжа, «Алтан дэлхэйн жама ёhоор» гэhэн дуугаар эхилээ.

Мүнөө үедэ соёл культурын үүргэ ехэ болонхой. Арад зоной улам дээшэлhэн эрилтэнүүдые хүсэд дүүрэн хангахын тула соёлой ажалшадай үүргэ ба харюусалга үдэр бүри дээшэлнэ. Артистнар ехэ баян репертуартай ерэжэ, хүн зониие ехэтэ хүлгүүлээ, баясуулаа.

Артист бүхэниие дахин дахин дуулуулжа, шанга гэгшын альга ташалган нэрьеэ.

үнэн зүрхэнhөө, урин сэдьхэлhээ гараhан хүгжэмынь хүнэй дуулахада өөрөө адхаржа байhан шэнги болоно.

Олон конкурснуудай лауреат Оюна Дарижапова, манай нютагай басаган намтай хөөрэлдэхэдөө иигэжэ хэлэбэ: «Минии эжы Базарова Сталина Дулмаевна Аха нютагай юм, абамни Зэдын аймагай. Эжынгээ нютагта ерэжэ нютагаархидаа баярлуулха гэhэн ехэ hанаан байгаа. Энэ зорилгомни бэелүүлэгдэhэндэнь, Аха нютагтаа ахадүүнэрээрээ уулзажа хүхиhэндөө, баярни билтаржа байна.

Би хүгжэмэй колледж Улаан-Удэ хотодо дүүргээд, Красноярскда 5 жэл соо хүгжэм ба театрай академидэ hуража гарааб. 2013 онhоо театрта хүдэлнэб.

Хүгжэмэй колледждо багшалхадаа, нютагайнгаа хүбүүн Жамса Бамбагаевта заааhан байхаб. Хонгёо хоолойтой энэ хүбүүн ехэ бэрхэ, оролдосотой. Мүнөө Новосибирск хотын консерваторидо шалгалта барихаяа зоринхой. Хэн мэдэбэ, сагай ошоходо энэ хүбүүмнай мэдээжэ артист боложо магадгүй», – гэжэ Оюна хөөрөөгөө түгэсэбэ.

Театрта шухала партинуудые (ари, романс, мүнөө үеын ород, буряад, монгол дуунуудые) гүйсэдхэдэг шухаг гоё баритон хоолойтой Намхайн Мүнхзул «Эжийн чансан цай», «Я люблю тебя жизнь», «Бэе бэеэ гамная» гэhэн дуунуудые, Эдуард Жагбаев «Ёохороо хатарая», Елена Мохосова «Дуран тухай дуун», мүншье Михаил Пироговой, Лариса Соковиковагай, Оксана Хингеевагай, Татьяна Шойдагдаевагай дуунууд хүнүүдэй зүрхэ доhолгоо.

Дэлхэйн элитэ хүгжэмшэдэй зохёолнуудые артистнарай наадахые хаража, шагнажа, дуулалсажа hуухада аятай гээшэнь!

Юлия Банзаракцаева, Валерий Видманкинай баледhээ хэhэгүүд хүн зоной нюдэнэй хужар болобо.

Концерт-нааданай hүүлдэ соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Валентина Алексеевна Галсанова ажал хүдэлмэринь үшөө урагшатай байхыень, маанадаа мартангүй ерэжэ баясуулжа байхыень уряалаа, түбэй соёлой байшангай методист Вера Николаевна Борбуева, нютагаймнай басаган Оюна Дарижаповагай ахадүүнэр үгэнүүдые хэлэбэ.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.