Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

18.10.2018 16:31 Четверг
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

“САГААН ДАЛИИН ОРОН”

Автор: Мария Гомбоева

Октябриин 17-ой үдэр Орлигой түбэй танхим соо «Сагаан далиин орон» гэhэн сборнигой презентаци үнгэрбэ. Автор Октябрина Шойжаповна Дашеева, багшын ажалай ветеран, журналист, хайшан гэжэ энэ номой нара хараhые, ном соо ороhон нютагайнгаа поэдууд тухай тодорхойгоор хөөрэжэ үгэбэ.

«Сагаан далиин» хуудаhа-нууд дээрэ Аха нютагайнгаа үзэсхэлэн байгаалиие, ашагта баялигые сэгнэжэ, уянгата шүлэгүүдээр, дуунуудаар магтаал солынь үргэжэ байдаг бэлигтэнэй байhандань баясан омогорхомоор. Иимэ үндэр, арюун дайдада, сэбэр сагаан сэдьхэлтэй арадай гүн сооhоо ирагуу найрагша шүлэгшэд зохёолшодой ургаагүйдэ ар-ганьгүй! Манай Ахын үе буриин зохёолшодой бэшэhэн шүлэгүүд, дуунууд уран сэсэн удхаараа хүнэй сэдьхэл бодол дэгжээмэ оньhон хүсэтэй юм.

Энэ сагуудай хугасаа соо суглуулhан, эльгэ зүрхөөрөө hайшаан сэгнэhэн, «Сагаан далиингаа» жэгүүртэ табиhан зүйлнүүдээ согсолжо, ном болгохо гэжэ шиидэбэб. Энэ номни саашадаа арадай дунда таража, багшанарай ажалда, түрэлхидтэ ба бүхы буряад хэлэндэ дуратайшуулда туhатай хэрэгсэл боложо үгэхэ бэзэ гэжэ найданаб, – гэжэ оролто үгэ соогоо Октябрина Шойжаповна хэлэбэ.

Энэ ехэ баяр ёhололой найрта шүлэгүүдэй авторнууд, багшанар, номой сангай ажалшад, нүхэдынь, ахадүүнэрынь хабаадаба.

«Ахын аймаг» гэhэн нютагай засагай байгууламжын засаг даргын орлогшо Баярма Бакшаханова Ахын аймагай Хүндэлэлэй грамота барюулба. «Ахын аймаг» гэhэн муниципальна байгууламжын депутадуудай зүгhөө, соёл урлалай зүгhөө баярай бэшэгүүд барюулагдаба.

Ажалай ветеран, Россин габьяата ажалшан Ольга Балданова, Нима Дабаев, Светлана Хаптагаева, Тамара Дамбаева, Бавуудоржын Баярмаа, Нина Дамшаева уран бэшээшэдые нэгэ ном соо суглуулжа, нэгэ бүлэ болгоhон автортаа саашадаа гуурhаниинь хурса боложо, олон номуудые гаргахыень хүсөө, өөhэдтэмнай үшөө саашаа бэшэхэ урма зориг нэмэбэ гэжэ хэлэбэд. Мүншье албан байгууламжын түлөөлэгшэд талархалай үгэнүүдые хэлэжэ, гарай бэлэгүүдые барюулба.

Ольга Балдановагай зохёоhон «Орлигнай» гэжэ дууе Зоригто ба Сэсэгма Ринчиновтан, ятагын ансамбль, хатарай бүлгэм «Эдельвейс», Леонид Елбаковой соло дуун баярай үдэшын шэмэг болоо.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.