Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

31.03.2017 13:49 Пятница
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

«Сагаан hарын наадам – сэсэн арадаймнай hургаал»

Автор: САМБЯЛОВА М.Н., ПАСТЫКОВА С.С.

Аша ехэтэ арадаймнай hайхан найр  Сагаалган  бүхы Будда шажантанай орон нютагуудаар үргэнөөр тэмдэглэгдэжэ, удхатай баян ёhо заншалаа hэргээн дэгжээhээр, шэнэ жэлэй шэнэ жаргал үршөөhөөр дэлгэрбэл даа.

Хэзээ хэзээнэйхиhээ эртэ дулаарhан hаруул сэлмэг үдэрнүүдые бэлэглэн урихан хабарнай hэбшээлhээр, олоной зүрхэ сэдьхэл хүлгэтүүлбэ гээшэл. Иимэ нэгэ буянтай үдэр, мартын 16-да, манай Орлигой юрэнхы дунда hургуули соо «Сагаан hарын наадам – 2017» гэhэн  удхатай мүрысөөн үнгэрөө. Мүрысөөнэй даабаринууд «Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэhэн Ивалгын дасанда үнгэргэгдэдэг ехэ урилдаанай шатануудhаа абтаа: 1) «Уран бэлигтэй, ульгам хэлэтэй» (мультфильм амидыруулгын мүрысөөн), 2) «Хоёр хэлэ тэгшэ мэдэе!» (оршуулга), 3) «Блиц – урилдаан» (тест) – Байгал далай тухай асуудалнуудта харюу бэшэлгэ, 4) «Оньhон үгэ оностой, олоной үгэ тудастай» (оньhон үгэнүүдые сээжээр хөөрэлгын мүрысөөн), 5) «Хэнэй хэлэн баян бэ?» (тахяа жэл тухай hонирхолтой хөөрөөн), 6) Уянгын шүрэ үлхэе» — ёохор нааданай ба дуунай мүрысөөн (концерт).

Yдэрэй 3 сагта анги бүхэнhөө 7 хүнhөө бүридэhэн команданууд сугларжа, наадамай нээлгын линейкэ боложо, амаршалгын үгэнүүд, амжалта хүсэлгэ зэдэлбэ. Тэрэнэй hүүлээр командын гэшүүд өөhэд өөhэдынгөө шатын үрөөнүүдээр (кабинедүүдээр) хубааран оробод. Тиигэжэ эгээ харюусалгата, хүлгөөтэй хаhа ерэжэ, бүхы хүсэ шадалаа, бэлдэhэн ажалаа харуулха саг ерэбэ. hургуулиин коридор соо олон тоото мүрысөөндэ хабаадагшадай түрисэлдөөн боложо, харахада ехэ hонирхолтойшье, баяртайшье байба. Иимэ олон Yхибүүдэй түрэл хэлэн дээрээ олон удхатай даабаринуудые бэлдээд, эхэ  хэлэн дээрэ мүрысэхэеэ зэhэшөөд байхадань hүрөөтэйшье, омогорхолтойшье байбал даа. Мүрысөөнэй шата бүхэндэ жюриин гэшүүд болон эхин ангиин буряад хэлэ заадаг бэлигтэй багшанар ба  “Эхэ хэлэнэй» мүрысөөндэ оло дахин хабаадалсаhан дүй дүршэлтэй болоhон үхибүүд hуубад.

Жюриин гэшүүд:

1. «Уран бэлигтэй, ульгам хэлэтэй» — Цыбикова Л.П., Ошоров Даши, 7 «б» ангиин hурагша;

2. «Хэнэй хэлэн баян бэ?» — Унжуева Б. Б., Гомбоев Баир, 6 «а» ангиин hурагша;

3. «Оньhон үгэ оностой, олоной үгэ тудастай» — Шагдурова А.П., Гармаева Арюна, 8 «а» ангиин hурагша;

4. «Блиц – урилдаан» — Пастыкова С.С., Бартаева Бэлигма, 8 «б» ангиин hурагша;

5. «Хоёр хэлэ тэгшэ мэдэе!» — Арзухаева Т.М., Самбялова Эржена, 7 «а» ангиин hурагша;

Эндэ шэнэ иимэ урилдаа үүсхэжэ байһан буряад хэлэнэй багшанарта эхин ангиин эдэбхи эршэ ехэтэй багшанарай  туһалһандань ехэ баяр баясхалан хүргэнэбди.

Мүрысөөнэй үедэ hургуулиин даргын орлогшо Л.Я. Молорова, ангиин хүтэлбэрилэгшэд зарим шатануудта орожо, hонирхон шагнабад.

Тииhээр удангүй бүхы шатануудай урилдаанууд дээрэ дээрэhээнь  дүүрэжэ, жюриин баллнуудаа тоолохо халуун хаhа эхилээ. Удангүй тэдэнэр ехэ эдэбхитэйгээр ажаллажа, шата бүхэндэ хабаадагшадай дүн гаргагдажа, олон баталамжа (грамота) дээгүүр мүрысөөндэ илаһан hурагшадай нэрэнүүд бэшэгдэбэ.

1. “Хэнэй хэлэн баян бэ?”

1 һуури – Хумаев Дамба 9 “а” анги (10 балл) багша – Борокшонова З.С.

2 һуури – Дамшаев Андрей 7 “б” анги (9 балл) — Зандеева Р.А.

3 һуури – Готова Алима 9 “б” анги (8 балл) — Борбуева С.А.

2. “Уран бэлигтэй, ульгам хэлэтэй

1 һуури – 7 “а” анги (10 балл) — Осохеева Ж.С.

2 һуури – 7 “б” анги (9 балл) –Зандеева Р.А.

3 Һуури – 6 “б” анги (8 балл) – Шарастепанова Т.В.

3. “Блиц – урилдаан»

1 һуури – Дамбаева Александра 8 “б” класс ( 14 балл) – Самбялова М.Н.

2 һуури – Гомбоева  Софья 7 “а” анги (13 балл) – Осохеева Ж.С.

3 һуури – Бакшаханова Эржена, 9 “а” анги (12 балл) – Борокшонова З.С.

Самсонова Сарюна, 8 “в” анги (12 балл) – Ангархаева Э.Д.

4. “Хоёр хэлэ тэгшэ мэдэе!”

1 һуури — Галсанов Рэгзэн 9 “б” анги ( 10 балл) — Борбуева С.А.

2 һуури – Хумаева Баярма 7 “а” анги ( 9 балл)  — Осохеева С.А.

3 һуури – Хулуева Зоригма 6 “а” анги ( 8 балл) – Дырженова Е.З.

5. “Оньһон үгэ оностой, олоной үгэ тудастай”

1 һуури – Галсанова Баярма 9 “б” анги (10 балл) – Борбуева С.А.

2 һуури – Гергенова Чимита 7 “б” анги (9 балл) – Зандеева Р.А.

3 һуури – Гармаева Амгалана 6 “б” анги (8 балл) – Шарастепанова Т.В.

Энээнэй hүүлээр hургуулиин бүхы ангинар эгээ шухала  «Уянгын шүрэ үлхэе» гэhэн мүрысөөндэ hургуулиин hаруул актова зал соо сугларбад. Энэ мүрысөе Мария Николаевна Самбялова ба 6 «а» ангиин hурагша Баир Гомбоев  хоёр хүхэ хадагаар золгон, концерт наадаяа эхилбэ. «Уулын сууряан» гэhэн мэдээжэ хатарай бүлгэмэй бэлигтэй басагад «Амаршалгын хатар» бэлэглэжэ, олоной дура буляаба. Тиигэhээр тайзан дээрэ хойно хойноhоонь анги бүхэн уригдажа, хүгжэмгүйгөөр ёохор наада өөhэдөө дуулан хатарха мүрысөөмнай эхилбэ. Энэ мүрысөөе хүндэтэ жюри: Молорова Л.Я. жюриин ахалагша; Шарастепанова Ж.Ф., Гергенова Л.К., Ринчинова С.Д. гэгшэд сэгнэбэд.

Энэ мүрысөөндэ олон ангинууд яhала бэрхээр бэлдээ гэжэ хэлэлтэй. Арадай олон ёохорой дуунуудые хонгёо гоё хоолойгоороо хангюурдан, уран нугархайгаар хатаралдан байхыень харахада ехэл гоё, баяртай байгаа гээшэ. Тиигэбэшье баhа муугааршье бэлдэhэн, үнэн сэдьхэлhээ оролдолго гаргаагүй ангинар тушаалдаhаниинь харамтай байгаа. “Эндэ анги бүхэнэй хүтэлбэрилэгшэдэй ажал эли гараад ерэнэ” – гэжэ жюриин түрүүлэгшэ Л.Я. Молорова зүб тэмдэглээ гээшэ. Удангүй концерт түгэсэжэ, hүүлшын мүрысөөнэй дүн зэдэлбэ.

Лина Кимовна Гергенова, аймагай эрдэм мэдэсын захиргаанай методист, удхатай hайхан үгэнүүдээр бүхы мүрысөөндэ хабаадагшадые амаршалаад, эрхим ангинуудта баталамжануудые баряа:

5-6 – хи ангиин дунда: 1 hуури 5 «б» анги (Мандагаева Б.Д.), 2 hуури – 5 «а» анги (Очирова Н.Ш.), 3 hуури – 6 «а» анги (Дырженова Е.З.)

7-8 – хи ангиин дунда: 1 hуури – 8 «б» анги (Самбялова М.Н.), 2 hуури – 7 «б» анги (Зандеева Р.А.), 3 hуури – 8 «а» анги (Дарбакова И.Н.)

 9-11 – хи ангиин дунда: 1 hуури – 9 «б» анги (Борбуева С.А.)

Тиин жюриин эгээл харюусалгатай ажал – анги бүхэнэй олоhон бүхы баллнуудые нэмэжэ, hургуули сооhоо 3 эрхим  бэрхээр  шалгарhан ангинуудые элирүүлжэ, баяр баясхаланай халуун альга ташалган зэдэлжэ, мүнгэн бэлэг ба амтатай торт барюулагдаба.

1-хи hуури – 9 «б» анги – 81 балл (Борбуева С.А.) – 3000 түх. ба торт

2-хи hуури – 7 «б» анги – 79 балл (Зандеева Р.А.) – 2000 түх. ба торт

3-хи hуури – 7 «а» анги – 69 балл (Осохеева С.А.) – 1000 түх. ба торт

Гадна бэшэшье ангинарта баһа мүнгэн шан ба гарай бэлэг барюулагдаба.

 Энэ ехэ hуургуулиимнай наадамые дэмжэhэн, спонсор болоhон нютагайнгаа түрүү хүнүүдтэ – Ошоров Ж.Н., аймагай арадай hунгамалнуудай дарга – 3000 түх., ИП Гергенов О.Э. — 2000 түх., ИП Сыренов С.А. – 2000 түх., ИП  “Лыгденов» – 1000 түх., ИП Давыдов А.А. – 5 коробко шоколад 990 түхэригтэ, магазин «Алтаргана» — 500 түх., магазин «Загляника» — 500 түх., Сотникова Татьяна Станиславовна – 3 торт, ИП Дамшаева Б.К. – 2 пирог, магазин «Полином» грамотын саарhа 680 түхэригтэ бэлэглэhэнэйнь түлөө баяр баясхалан хүргөөд, бурханһаа буянтай, тэнгэриһээ тэдхэмжэтэй, үлгэн дайдадаа үргэмжэтэй ябахатнай болтогой! – гэжэ үнэн зүрхэнһөө үреэнэбди.

Иигэжэ иимэ hонирхолтой урилдаа түрүүшынхиеэ үнгэргэжэ, hайн муушье талаяа, дутуу дундаяашье элирүүлэн ехэ шүүмжэлэлгэ үшөө хэгдэхэ юм ааб даа. Харин «Энэ ажалаа саашань үргэлжэлүүлхэбди, намар, hургуулиин эхилхэhээ мүрысэжэ эхилэе!» – гэжэ hургуулиин дарга Б.Д. Шарастепановай суглаан дээрээ тобшолол гаргахадань, үшөө ехэ найдал түрэжэ, түрэл хэлэеэ үшөө дээрэ үргэжэ, ёhо заншалаа нангинаар сахижа, олон тоото hурагшадайнгаа сэдьхэлдэ унтаршагүй зула бадарааха хүсэн үшөө хүсэтэйгөөр түрэнэл даа.

Удхатай һайхан найраа

Удхалан һайнаар шүүмжэлэн ябаял!

Баяртай энэ наадаяа

Буянтай одоор бадаруулан ябаял!

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.