Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

22.11.2017 16:34 Среда
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Захиралтай зохилдуулан…

Автор: hуралсалай хэлтэс

«Байгалай уһандал арюун тунгалаг,

Басаганай миһэрэлдэл урин налгай буряад хэлэмнай.

Эртын манандал үнжэгэн сагаан лэ,

Эхын альгандал энэрхы дулаан лэ буряад хэлэмнай.

Булагай уһандал бузаргүй тунгалаг,

Бугын нюдэндэл буригүй һайхан лэ буряад хэлэмнай».

Буряад Республикын Правительствын 2012 оной августын 8-най 498-дахи захиралай ёhоор Буряад хэлэнэй үдэрэй баяр жэл бγхэндэ октябрь hарада тэмдэглэгдэдэг. Энэ hайндэрэй гол зорилго болбол – буряад хэлэ хүгжөөхэ, дэлгэрүүлхэһээ гадна гүрэнэй хэлэн гээд хуулита ёһоор тоологдодог тэрэнэй үүргэ улам үргэхэ гэһэн удхатай.

Ахын аймагта буряад хэлэнэй баярай үдэртэ зорюулагдаhан хэмжээ ябуулганууд октябриин 2-hоо эмхидхэгдэжэ эхилээ. Нютаг тосхонуудаймнай hургуулинуудта, номой сангуудта нээмэл хэшээлнүүд, найруулга ба диктант бэшэлгээр, оюун ухаанай наада тоглоон, уран шүлэгэй болон уран гоёор уншалгын мүрысөөнүүд үнгэргэгдэhэн байна.

Ноябриин 17-до Орлигой дунда hургуулиин байшан соо буряад хэлэеэ hэргээхэ, хγгжɵɵхэ, γргэхэ гэhэн зорилготойгоор «Мγнгэн баг» гэhэн зγжэг наада табилгын аймагай мγрысɵɵн γнгэрɵɵ.

Ялас гэмэ бэлиг талаангаараа бүгэдэ арад зоной сэдьхэл хүдэлгэхэ, нюдыень хужарлуулха Орлигой «Хараасгай» сэсэрлигэй, Орлигой, Саяанай, Бурэнголой дунда hургуулинуудай 71 γхибүүд суглараа.

«Мγнгэн баг» гэhэн зγжэг наада табилгын аймагай мγрысɵɵ сэгнэхэ жюриин гэшγγд:

Дондоков Бадма Хорлуевич – «Ахын аймаг» гэhэн нютагай засагай байгууламжын захиргаанай хγдэлмэришэн;

Ринчинова Валентина Дынзеновна – хүүгэдэй хүгжэмэй hургуулиин багша;

Гомбоева Валентина Пурбоевна- hуралсалай хэлтэсэй методист.

Хамта дээрээ арбан нэгэн наада хараабди:

1. «hархяаг доро болоhон ушар» – хоердохи багашуулай бγлгэм, хγтэлбэрилэгшэ – Нахансакова О.Н.;

2. «Репкэ» – ахамад бγлгэм, хγтэлбэрилэгшэ – Доржиева Н.В.;

3. «Гэр-гэрхэн» – 2 «в» ангиин hурагшад, хγтэл-бэрилэгшэ – Машаева Т.Б.;

4. «Багша ба шаби» – 2 «а» ангиин hурагшад, хγтэлбэрилэгшэ – Мунконова С.С.;

5. «үhɵɵгɵɵ абаhан γншэн хγбγγн» – 6 «а» ангиин hурагшад, хγтэлбэрилэгшэ – Ошорова О.Ж.;

6. «Зол шор хоёр» – 8 «а» ангиин hурагшад, хγтэлбэрилэгшэ – Осохеева Ж.С.;

7. «Сэсэн Балдан» – 1-2 ангиин hурагшад, хγтэлбэрилэгшэ – Галсанова Б.Д.;

8. «Хоер морид» – 3 ангиин hурагшад, хγтэлбэрилэгшэ – Мункуева С.О.;

9. «Хэрγγлшэ гуталнууд» – 4 ангиин hурагшад, хγтэлбэрилэгшэ – Шагжеева В.А.;

10. «Ангуудай γбэлжɵɵн» – 1-3 ангиин hурагшад, хγтэлбэрилэгшэ – Будаева И.Д.;

11. «Ревизор» – 10 ангиин hурагшад, хγтэлбэрилэгшэ – Цыренова Г.Б.

Хабаадагшад түрэл хэлэеэ шадахаараал үргэжэ, уян нугархай хэлээ хурсадхажа, бэрхээр наадаяа харуулаа!

Жюриин гэшγγд иимэ дγн гаргаа:

Сэсэрлигγγдэй дунда – 1 hуури — «hархяаг доро болоhон ушар»; 2 hуури – «Репкэ».

1-4 ангиин hурагшадай дунда — 1 hуури – «Ангуудай γбэлжɵɵн» – 1-3 ангиин hурагшад, хγтэлбэрилэгшэ – Будаева И.Д.;

2 hуури – «Хоер морид» – 3 ангиин hурагшад, хγтэлбэрилэгшэ – Мункуева С.О.

3 hуури – «Гэр-гэрхэн» – 2 «в» ангиин hурагшад, хγтэлбэрилэгшэ – Машаева Т.Б.;

5-11 ангиин hурагшадай дунда — 1 hуури – «үhɵɵгɵɵ абаhан γншэн хγбγγн» – 6 «а» ангиин hурагшад, хγтэлбэрилэгшэ – Ошорова О.Ж.; 2 hуури – «Зол шор хоёр» – 8 «а» ангиин hурагшад, хγтэлбэрилэгшэ – Осохеева Ж.С.; 3 hуури – «Ревизор» – 10 ангиин hурагшад, хγтэлбэрилэгшэ – Цыренова Г.Б.

Хγндэтэ γхибγγд, багшанар! «Мγнгэн баг» гэжэ мүрысөөндэ эдэбхитэйгээр хабаадажа, бэлиг шадабарияа харуулжа, мэргэжэлтэ дүй дүршэлөө хубаалдажа, эдир залуу хүүгэдээ эрдэмдэ hургажа, холшор залуу үхибүүдээ эхэ хэлэндэ hургажа ябаһанайнгаа түлөө Бγгэдөөрэн ажалдаа амжалтатай, γлгы hайхан дайдаhаа γршөөлтэй, γлзы баян хэшэгтэй, буурашагγй буянтай, сээжэ hонор, сэдьхэл сагаан, ябаhан газартаа ямбатай, ошоhон газартаа олзотой, зон нγхэдтөө, айл аймагтаа хγндэтэй, эбтэй hайхан жаргажа hуухатнай болтогой!

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.