Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

15.08.2016 16:08 Понедельник
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Yбhэ хуряалга

Автор: Октябрина ДАШЕЕВА

Манай нютагай ажахын гол hалбаринь-мал ажал юм.Тиимэhээ мал ажалай ашаг шэмыень дээшэлүүлхэ гээшэ хүн бүхэнэй хүндэтэ хэрэг болоно.

Недондо жэл халуун, хура бороогүй нажар боложо, үбhэ тэжээлэй хоморшье байгаа hаань, нютагаархиднай яhала оролдожо, ойн соорхой, модо бургааhан соогуур гарай хажуураар сабшажа, үхэр малаа ондо оруулhан байна.

Yндэр ургаса абахын тула эгээл түрүүн газарай хүрьhэндэ шииг нойто элбэгээр барихын тула шанга ажал хэгдэдэг юм. Бүри хабар эртэ байхада, газарай гэдэхэтэй адли, хүрьhэндэ шииг нойто барин, эртын элдүүрилгые эхилдэг юм: саhа тогтоохо, хотон соохи шэбхэеэ, үбэлдөө сугларhан үхэрэйнгээ шабааhа хаядаг.

Мүнөө жэл июнь, июль hарануудта хура бороон үдэртөө тооной орожо, шииг нойтон ехэ байжа, хүнэй бүhэдэ хүрэмэ ногоон хаа яагуй ургаба.

Мүнөөдэр байхада зомнай барандаа оньhожоруулгын техникэтэй, арга шадалтай, зүрхэтэй хүнүүд хоер жэлэйнгээ нөөсэ үбhэ абамаар гэжэ үбгэд хөөрэлдэнэ. Yнэхөөрөөшье, хэзээ хэзээнэйхиhээнь hайн ногоон ургажа, үхэр малаа баридаг хүнүүдтэ ехэ hайн жэл гараа ха юм.

Тиимэhээ интернет соо хэзээ hайн наратай үдэр болохоб гэжэ хараад hуунгуй, наранай ялагад гэхэдэ «хамсыгаа шамаад», «унаhан малгайгаа абангүй» хүдэлөө hаамнай, 5 хушуута адуу малнай тобир тарган үбэлзэжэ гарахал даа.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.