Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

15.04.2016 15:30 Пятница
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

"ЭНХЭ БУРЯАД - МАНАЙ НАНГИН ҮЛГЫ..."

Автор: О.Дашеева

Бидэ өөрынгөө арадай баян түүхэ домогые, уран зохёол, аялга дуунуудые мэдэжэ ябаха еhотойбди. Урда сагhаа нүүдэлшэ буряад араднай дуугаа уянгатуулан татадаг байгаа гэжэ мэдэнэбди.

Нээрээшье, дуун гээшэ хүнэй сэдьхэлые заhажа шададаг, хүсэ шадал оруулдаг, саашадаа хүүгэдээ hургахада ехэ туhатай юм.

Энэ үдэрнүүдтэ аймагай соёлой байшан соо манай республикын ба бүхы Росси гүрэн соогоо мэдээжэ болоhон хүгжэмшэн Анатолий Андреевич Андреевэй 75 наhанайнь ойн баярта зорюулhан уран хүгжэмэй үдэшэ үнгэрбэ.

 Хүгжэмшэн тухай фильм

Түрүүн 2001 ондо мэдээжэ режиссер Татьяна Хамаганова, редактор Баярма Раднаева, операторнууд Эрдэни Гомбоев, Вячеслав Колосов ба Александр Хабусовай буулгаhан «Песни о родной земле» гэhэн уран hайханай фильм ахаархин хараба. Анатолий Андреевэй намтар ба зохёохы замда энэ фильм зорюулагданхай.

Түрэл дайда, тоонто нютагаа магтаhан, аба эжын нангин захяа, хани нүхэд тухай дуунуудыень Буряадай суута дуушад Галина Шойдагбаева, Вячеслав Бальжинимаев, Дамба Занданов гүйсэдхэнэ.

Энэ фильм соо суг хүдэлжэ байhан нүхэдынь оперо ба баледэй театрай  композитор – Виктор Усович, Валерий Галсанов – дирижер, Евгений Курохтин – режиссер, Баяр Дондоков – хүгжэмшэдэй Холбооной түрүүлэгшэ, Дугаржап Дашиев – СССР-эй арадай  артист зохёохы зам тухайнь, талаан ехэтэй байhаниинь хөөрэнэ.

 Аглаг номин Ахамнай…

Соёлой байшангай, үхибүүдэй хүгжэмэй hургуулиин хүмүүжүүлэгшэд харагшадтаа олон тоото дуунуудые гүйсэдхэбэд. Пианино дээрэ хүгжэмэй hургуулиин багша Любовь Батуева наадажа, шадамар бэрхэеэ дахин дахин харуулба. Композиторай уянгата hайхан аялга, дууниинь хүн зоной сэдьхэл эзэлэн зэдэлээ. Харагшад поэт Дамба Жалсараевай үгэ дээрэ бэшэгдэhэн Буряад республикын гимн болохо аялгата hайхан «О родной земле» гэжэ дууе Буряад арадай поэт Гунга Чимитовэй үгэ дээрэ бэшэгдэhэн Аха hайхан нютагаймнай «Аглаг номин Ахамнай» гэhэн гимн харагшад булта бодоод дуулажа, соёлой байшан доhолгобо.

«Хүгжэм хүнэй сэдьхэл сэбэр болгодог, хүе залуу болгодог» – гэhэн номой сангай ажалшадай фойе соо дэлгээhэн үзэсхэлэнөөр ехэтэ hонирхобод.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.