Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

01.02.2016 16:08 Понедельник
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

АХЫН АЙМАГАЙ ШАБИНАР АРГА ШАДАЛАА ХАРУУЛАА

Буддын шажантанай заншалта Сангхын дурадхалаар Ивалгын дасанда эмхидхэгдэдэг «Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэһэн hургуулинууд хоорондын буряад хэлэнэй заншалта мүрысоон үсэгэлдэр болон мүнөөдэр үнгэрбэ.

Энэ урилдаанда манай Аха нютагhаа Бүрэнголой, Саяанай  болон Орлигой дунда hургуулинуудай бүлгэмүүд эдэбхитэйгээр хабаадаhан байна. Орлигой дунда hургуулиин бүлгэм хабаадаhан 84 hургуулинууд сооhоо шалгаржа, 6-дахи hуури эзэлээ, Бүрэнголой дунда  hургуулиинхид — 12 –хи , түрүүшынхиеэ хабаадагша Саяанай hургашад 19-хи  hуурида гараа.

Хүүгэд, залуушуулые буряад хэлэ үзэхэдэнь урмашуулан дэмжэжэ, түрэл арадайнгаа хэлэ, соёл, урлаг, түүхые саашань арьбадхан болбосоруулха хүсэл түрүүлхэ гэшэ — мүрысөөнэй зорилго болоно.

Түрэл нютагайнгаа нэрэ hүлдые дээрэ үргэжэ, бэлиг шадабарияа харуулжа ябаhан шабинартаа, багшанартаа халуун баяр баясхалан хүргэнэбди.

Ахын аймагай захиргаанай хэблэлэй албан

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.