Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

09.11.2016 15:27 Среда
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

«Түрэл Буряад ороноо дуулан, түүрээн магтая!»

Автор: Октябрина ДАШЕЕВА

Хүүгэдэй сэсэрлигтэ ябадаг 5-6 наhатай багашуулай дунда буряад хэлэнэй үдэрнүүдтэ зорюулагдаhан «Түрэл Буряад ороноо дуулан, түүрээн магтанаб!» гэhэн Ахын ба Түнхэнэй  аймагуудай дунда заочно мүрысөө түрүүшынхиеэ «Хараасгай» сэсэрлиг үнгэргэбэ. 

Түнхэнэй аймагhаа 17 хүүгэд, Ахын аймагhаа 22 үхибүүд хабаадаба.

Жюриин гэшүүд Улаан-Удын БРИОП-эй багшанар Карпова Р.И., Цыденова Х.Г., «Ахын аймаг» гэhэн муниципальна байгууламжын захиргаанай мэргэжэлтэн Дондоков Б.Х., РУО-гой мэргэжэлтэн  Гергенова Л.К., «Хараасгай» сэсэрлигэй дарга Лыгденова Б.С. гэгшэд анхаралтайгаар үхибүүдэй шүлэг уншалгые хараба.

Энэ мүрысөөндэ 5 наhатай үхибүүд сооhоо

1 hуури – Эржена Зандеева, «Солнышко» сэсэрлиг (Орлиг),

Арюухан Машаева, «Улыбка» сэсэрлиг (Сорог);

2 hуури – Вера Хамаганова, Толтойн сэсэрлиг (Түнхэн), Настя Сыренова, «Улыбка» сэсэрлиг (Сорог);

3 hуури – Айлана Георгенова, «Улыбка» сэсэрлиг (Сорог); Арьяна Алсыева – Тагархайн эхин hургуули – сэсэрлиг эзэлбэд.

6 наhатай үхибүүдэй дунда:

1 hуури — Арьяна Байполова «Туяа» сэсэрлиг (Саяан); Айгуль Батуева «Туяа» сэсэрлиг (Саяан);

2 hуури – Алена Габанова «Хараасгай» сэсэрлиг (Орлиг), Батожаб Маншеев Хужарай сэсэрлиг (Түнхэн);

3 hуури – Тамир Дармахеев «Солнышко», сэсэрлиг (Орлиг), Адислана Самаева, «Хараасгай» сэсэрлиг (Орлиг) эзэлбэд.

«Ахын аймаг» гэhэн муниципальна байгууламжын захиргаан мүрысөөндэ илан гарагшадта номуудые, баярай бэшэгүүдые бэлэг болгон бариба.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.