Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

03.11.2016 15:19 Четверг
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

«Эхэ хэлэн - манай баялиг»

Автор: Октябрина ДАШЕЕВА

«Эхэ хэлэн — манай баялиг» гэhэн гаршаг доро Ивалгын дасанда үнгэржэ байдаг Бүгэдэ Буряадай hургуулинуудай хоорондын XIII-хи заншалта буряад хэлэнэй наадам 2016 оной 10-хи hарын 28-29-дэ үнгэрбэ.

Энэ наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлөөхэ, түрэл арадай баялиг болохо эжы, абынгаа хэлэ хүндэлэн үргэмжэлүүлжэ hургаха, хүүгэд, залуушуулые буряад хэлэ үзэхэдэнь урмашуулан дэмжэжэ, түрэл арадайнгаа хэлэ, соёл, уралиг арьбадхан болбосоруулха гэhэн хүсэл түрүүлнэ.

Энэ нааданда манай нютагай бүхы hургуулинуудай эхин, дунда, ахамад ангинуудай hурагшад хабаадажа, Орлигой hургуули — 6 hуури, БСОШ — 12-хи, ССШИ — 24-хи, ССОШ — 25-хи hууринуудые эзэлжэ ерэбэ.

Мүнөө жэл 59 hургуули энэ наадамда хабаадаа. Хориин аймагай Аланай дунда hургуули 1-хи hуурида гаража, 30 000 түхэриг шанда хүртөө.

«Блиц-урилдаан» гэжэ шатада Эржена Самбялова 3-хи hууринда гараа, харин Амгалана Гармаева Хамба ламын шан абалгын тэмсээндэ III-хи hуурида гаража, БГТРК-да үнгэрhэн зургаадахи телевизионно шатада хабаадалсаа.

«Блиц-урилдаанда» Буддын шажанай нэрэ томьёонууд, Этигэлэй хамбын hургаалнууд, Буряад орон тухай асуудалнууд байгаа.

үхибүүд «Доншуур маани» уншажа, хүн бүхэн өөрынгөө шатада оролдожо, хамба лама Дамба Аюшеевэй hайшаалда хүртэбэд», — гэжэ үхибүүдэй хүтэлбэрилэгшэ, эхин классай багша Т.М. Арзухаева хөөрэбэ.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.