Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

19.06.2015 10:31 Пятница
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Дуун, наадан, хатар зэдэлбэ

Автор: Манай корр.

Х.Н. Намсараевай нэрэмжэтэ драмын театрай бүлэг артистнар манай нютагай басаган Россиин габьяата артистка Людмила Лопсоновна Дугаровагай түрэhөөр 70 жэлэйнь ойн баярта зорюулhан гастролёо июниин 8-hаа июниин 13 болотор Түнхэнэй аймагай Хойтогол, Туран, Толтой, Далахай, Аршаан, Тооро, Хужар, Хэрэн, Шулуута, Зуун Морин, Жэмhэг тосхонуудаар концерт-наадаар эхилбэ.

Харин июниин 13-hаа 16-хи болотор Аха нютагаар ябажа байна. Артистнар концертэеэ Сорогhоо эхилээ. hүүлээрнь Орлигой соелой байшан соо болобо. Хүн зон клуб соо ехэ олон.

Россиин арадай артистнар Людмила Дугарова, Марта Зоригтуева, Россиин габъяата артистнар Дамбадугар Бочиктоев, Олег Бабуев, Буряад республикын габъяата артист Солбон Субботин ба залуу артистнар Оюна Тудупова, Алексей Михайлов, Виктор Жалсанов гэгшэд дуу, хатар, наадаяа зэдэлүүлжэ, хүн зоной сэдьхэл зүрхэ доhолгобо.

Л.Л. Дугарова ба М.Ц. Зоригтуева 70 наhандаа дүхэбэшье, нэгэ бишыхан хэhэг соо шпагаад hуужа үшөөшье шадалтайбди гэжэ харуулаа.

Аймагай гулваа Б.Д. Балданов дэлхэй дээрэ гансахан буряад театрай артистнарта ехэ гэгшын баяр баясхалан хүргөөд, баярай бэшэгүүдые барюулаа. Мүншье Людмила Лопсоновнада «Ахын аймагай хүндэтэ эрхэтэн» гэhэн нэрэ зэргэ тайзан дээрэ зүүлгэбэ. Саашадаа түрэлхи hайхан буряад хэлэеэ хүгжөөхэ, арад зоной дунда нэбтэрүүлхэ ажалаа ябуулжал байхабди гэжэ найдуулаа.

Дамбадугар Бочиктоев – Россиин габъяата артист: 

«ЛюдмилаЛопсоновнаДугаровазалуунаhанhааньэхилээд, мүнөөболоторооРоссиинарадайартистболонхой. Түрэлбуряадтеатртааүнэнсэхээралбахэжэябана. АнхатүрүүшээрерэhэнартистнарАханютагехэгоешоожоябана. Ахын   аймаг  бэшэаймагуудтаороходоо, онсохонондообайдаг. Ехэхүндэмүүшэ, аймагайсоёлкультурындаргатүрүүтэйугтажабайхадань, ехэурматай.»

Марта Зоригтуева – Россиин габъяата артист: 

«БиЛюдмилаЛопсоновнатайзалууhааньсуголонзүжэгүүдтэнааданабди, гастрольдояhалаябаабди. Труппасооэгээахазаханьябанабди. БиАханютаганхатүрүүшынхиеэерэжэ, үзэсхэлэнгоёбайгаалииень, хүндэмүүшэхүнзонииеньхаража, ехэтэбаярлабагээшэб.»

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.