Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

18.05.2015 11:32 Понедельник
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 20 от 15.05.2015 г.

Викторинада хабаадахыетнай уринабди

Автор: Управление образования

Жэлэй эхинhээ аймагай гэгээрэлэй хэлтэс  «Аха» газетын редакци хоер Уран зохеолой жэлдэ зорюулан, Буряадай бэлигтэй поэдүүдэй, уран зохеолшодой   намтараарнь, зохеохы ажалаарнь викторина эмхидхэhэн байна.

 

Эмхидхэгдэhэн  түрүүшын викторинада аймагай дунда (юрэнхы) hургуулинуудай ахамад классуудай, 9-дэхи, 10-дахи, 11-дэхи ангинуудай  hурагшад хабаадаха аргатай байгаа.  Хоердохи викторинаhаа буряад уран зохеолоор hонирходог, сэгнэдэг ямаршье наhатай зон хабаадаха аргатай гэжэ уншагшад мэдэнэ. Хоердохи викторинада хабаадагшад олон байгаа гэжэ хэлэлтэй. Мүнөө Жан Зиминэй намтар, зохеолнууд тушаа асуудалнуудта харюунуудаа  викторинада хабаадагшад «Аха» газетын редакцида гү, али аймагай hуралсалай хэлтэсэй хаягаар 2015 оной июниин 15  болотор бэшэгээр гү, али өөhэдөө оруулжа үгэхэдэ  болоно. 

үшөө 5 поэт, уран зохеолшодоор викторина соносхогдохо. Викторинада  хабаадаhан зоной урмашуулга саашадаа соносхогдохо викторинануудай дүнгөөр харагдаха. Тиимэhээ викторина бүхэндэ түрүү hуури эзэлhэн зон hайн урмашуулгада хүртэхэ гэжэ найдуулая!

 Хүндэтэ уншагшад, викторинада хабаадагшад!   Буряадай элитэ поэт Жан Зиминэй намтараар, уран зохеолоор эдэбхитэй хабаадахыетнай уринабди.   

1. Энэ  шүлэг эй нэрэ нэрлэгты?

Аялгаяа татахадаш,

Анхаралаа табинхайб –

Хүхын дуунhаа

Хэды үлүүб даа!

Булжамуур шубуунhаа

Бүришье үлүүш даа!

Жэшээлээд шамhаа

Жэмбүүрээр наадахам,

Урмашаад шамhаа

Уянгынь гаргахам.                                           

 

2. «үльгэршэн Альфор»  гэжэ  зохеол автор бэшэhэн байна. Альфор гэжэ   хэн гээшэб?                       

3. Поэдэй түрэhэн нютаг нэрлэгты. 

4. Поэт  эгээ түрүүшээр ямар предмедэй багшаар ажаллажа эхилээб?  

5. 1972 ондо амжалтатай багшаар ажаллаhанайнгаа түлөө ямар нэрэ зэргэдэ хүртөөб? 

6. Поэдэй түрүүшын шүлэг нэрлэгты.  

7. Поэт ямар зүжэгүүдые бэшэжэ, Буряадай гүрэнэй академическэ театрай тайзан дээрэ табюулhан байнаб? 

8. Ямар зүжэгынь ород хэлэн дээрэ хаана табигдааб? 

9. Ямар шэнжэлэлгын ажалнуудые бэшээб? 

 

10. Энэ шүлэгэй нэрыень нэрлэгты.

Хабтагай дайда ганташоо,

Хоолой хотонь хаташоо,

Хайратай мүнөө болошоо.

Харыт, үүлэнүүд, доошоо,

Уhалыт даа тала дайдые,

Ундалуулыт хүрьhыень.

Ами наhыень аршалыт,

Аза хубииень абарыт!                        

11. Жан Зимин ехэнхидээ ямар зохеолнуудые бэшэдэг бэ?

12. Жан Зиминэй поэмэнүүдые нэрлэгты

13. Ямар поэмэhээ энэ хэhэг абтааб?

«Арьяатанай сэдьхэлдэ

Амин хайра байха юм байна.

Талын нэгэ hужаагта

Тобойходоно hэеы  гэр.

үншэн ботогые амидыгаар

Айлда шоно асарба,

Араатаниие ажаглаад,

Айлай нохой хусаба» .                          

14. «Ангаахайнууд» гэжэ поэмын гол удхыень хэлэгты.

 

15. Ямар шүлэгэйнь мүрнүүд бэ?

Шүлэг — дуунайм аялга

Ажал, жаргал тухай даа.

Зохеолоймни хухалга

Зунай үдэр тухайл  даа.

Зохеогдоhон шүлэгни,

Зэдэлыш, зэдэлыш лимбэдэл,

Жаргал тухай шүлэгни,

Жэнгирыш хонходол.       

 

16. «Улаалзай»  гэжэ шүлэгэйнь мүрнүүд соо дутуу үгэнүүдыень хүсэлдүүлэгты.

Уб улаан улаалзай

Уужам талын ялаалзай

Улаабхилан …

Угаа халуун …

… уян бэетэй,

Улаа ягаан …

«Наашаа!» — гэжэ найгалзаа,

«Дүтэлыш!» — гэжэ дүнхэлзөө. 

17. «Ямар амитан гээшэб даа?» гэжэ шүлэг соонь юун тухай автор  уран гоеор бэшээб?                                      

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.