Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

24.02.2015 16:25 Вторник
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

ДАНГИНА, БААТАРНУУДЫЕ ХАРАЛГАН

Автор: Светлана ХАХАНСАКОВА

Сагаалганда зорюулагдаhан мероприятинуудай нэгэн хадаа жэлhээ жэлдэ үнгэргэгдэдэг «Баатар-Дангина» болоно. Энэ жэлдэ Сагаалган гэжэ буряад  арадай hайндэр тогтоогдоhоор 25 жэлэйнгээ ойе тэмдэглэнэ. 2015 ондо Сагаалганай үеэр үнгэргэгдээшэ мероприятинууд энэ ойдо дашарамдуулагдана гэжэ тэмдэглэе.

Тус конкурс 2 шатаhаа бүридэдэг. 1-дэхи шата хүдөөгэй зүблэлнүүдтэ үнгэроо. Февралиин 17-до аймагай Соелой байшанда  оройдоол 12 янза бүриин наhанай хүбүүд, басагад мүрысөөндэ хабаадаба. Энэ мүрысөө соёлой ажалда ехэ дүршэлтэй, амжалтатай хүдэлдэг Вера Николаевна Борбуева, Оюна Чингисовна Габанова нээбэд. «Баатар-Дангина» гэhэн конкурсые эрхилэгшэд эгээн түрүүн 2014 ондо «Эдир Баатар» гэhэн номинацида регион хоорондохи энэ ехэ мүрысөөнэй гран-придэ хүртэhэн Баатар Ринчиновые  арад зоноо, мүрысэгшэдые Сагаалганаар амаршалхыень тайзан дээрэ урибад.

Дангинанар, баатарнуудай түрүүшын даабари хадаа 1,5 минутын туршада буряад гоё хубсаhаараа гаража, тоонто нютаг, жэнхэни гое байгаали, ажалша арад зон тухай, hайндэрэй ёhо заншалнуудыень уран гоёор хөөрэжэ, айлшадай hонирхол татан аяншалхаарнь  урилга болгон хэлэхэ еhотой байгаа. Энэ номинацида гурбан жаахан басагад хабаадаа, гурбуулаа түрэл орон, өөр тухайгаа гоёхон презентаци бэлдэhэн байба. Тиихэдэ ехэшүүл нэгэ куплет арадай дуунhаа гүйсэдхэхэ даабари дүүргэбэд. Хоердохи даабаринь хадаа 1 минутын болзор соо хабаадагшад хатар хатарбад. Гурбадахи даабарида 1 минутын туршада  эдир дангинанар амаршалгын үгэ хэлэжэ, наhатай хүндэ бэлэг бариба. Эдир баатарнууд «Энеэлдэе…» гэhэн мүрысөөндэ өөр, нүхэд тухайгаа элдэб  hонирхолтой, энеэдэтэй  ушаралта ябадалнуудые,  шог дуу, шүлэгүүдые хэрэглэн хөөрэбэ. Ехэшүүл hонор ухаа бодолоо гүйлгэжэ, конкурс үнгэргэгшэдэй тусхай асуудалнуудта харюу баряа. hүүлшын   «hаргама толон» гэhэн даабарида үхибүүд буряад үдэшын   найрай одоол гое хубсаhа оюулан үмдэжэ харуулба.

Энэ конкурсдо үхибүүдэй хабаадахада, эхэ эсэгын хара хүлhөөрөө олоhон ямар  ехэ мүнгэн гаргашалагдана гээшэб. Шата бүхэндэ басагад, хүбүүд ондо ондоо энэ жэлдээ оегдоhон hаргама hайхан хубсаhатай ендэр дээрэ эдиршүүл гаража, арад зоноо бэлиг талаанаараа баясуулнад. Хүүгэдэй түрэлхид бэрхэл даа. Үхибүүдээ ходо дэмжэжэ, али олон конкурсдо жэлhээ жэлдэ бэлдэнэ. Энээнэй аша үринь миинтэ ошохогүй, үхибүүднай зоной урда бэеэ hайханаар харуулжа, хатар наадаяа урматайгаар хатаржа, аялгалан удхатай үгэнүүдые олон зоной урда хэлэжэ hураха. Холо харасатай манай нютагаархид тэрэниие ойлгоод ябахадань, хүнэй досоо урма баяртай байна. Энэ жэлдэ үхибүүд үсөөншье hаа, мүрысөөн удхаяа алдахагүй гэжэ hанагдана.

2015 ондо энэ мүрысөөнэй  бүхы номинацинуудта гран-пригээр шагнагдаагүй. «Эдир Дангина» гэhэн номинацида Сорогой 11 наhатай Виктория Гергенова 3-дахи hуури эзэлбэ. Хужарай 1-дэхи классай hурагша хөөрхэн Тунгалаг Шарастепанова 2-дохи hуури эзэлээ. Ерэхэ жэлдэ Тунгалаг түрүүшье  hуури эзэлхэдээ болохо гэжэ hанагдана. 1-дэхи hуурида  Орлигой 11 наhатай Эржена Самбялова гараба. «Эдир Баатар» гэhэн номинацида   Орлигой дунда hургуулиин hурагша 8 наhатай Аюур Гергенов бэрхэ байба, түрүү hуури эзэлбэ. Орлигой дунда hургуулиин 1-дэхи «а» классай hурагша Бадма Жалсараев нэгэл баллаар хойнтожо, 2-дохи hуурида гараба. 3-дахи hууриие Саяанай  дунда hургуулиин 4-дэхи классай hурагша Буда Ошоров, Сорогой дунда hургуули-интернадай 11 наhатай Амар-Жаргал Мунконов хубаагаа. «Дангина» номинацида энэ жэл hургуулияа дүүргэхээ байгша 4 басагад хабаадаа. Эхир басагад Суржана, Сарюна Шорноевтондо тон hайхан хубсаhа город ошожо, эхэ эсэгэнь оюулhан байна. Хоер басагад шадалаа бэрхээр харуулаа гэжэ тэмдэглэе. 1-дэхи hуурида Орлигой дунда hургуулиин Суржана Шорноева гараба. Хоердохи hуури Аддислана Никифорова эзэлээ. Аддисланын эжы ямаршье суута оедолшонhоо дутуугүй хубсаhа басагандаа оежо үгэhэн байна. Сорогой дунда hургуули-интернадай Татьяна Шутукова, Сарюна Шорноева 3-дахи hуури эзэлээ. «Баатар» гэhэн номинацида Орлигой дунда hургуулиин 9-дэхи классай hурагша Баир Марзаев шадалаа бэрхээр харуулжа, 1-дэхи hуури эзэлбэ. Жюри шалгарhан хабаадагшадта мүнгэн призүүдые гартань барюулаа. Жюриин хүтэлбэрилэгшэ, соелой хэлтэсэй дарга, Буряад Республикын соелой габьяата ажалшан Д.Ц. Литвинцева энэ мүрысөө  үнгэргэхэдээ,  мүнгөөр дэмжэhэн зондоо, аймагай гулваагай орлогшо Л.Г. Наханцаковада, МФЦ эмхиин бүлгэмдэ (хүтэлбэрилэгшэ Б.Б. Нимаев), аймагай эрдэм hуралсалай хэлтэсдэ (хүтэлбэрилэгшэ Т.Д. Пронтеева)  баярые хүргөө. 

Түрүү hуури эзэлhэн үхибүүд февралиин 26-да Улаан-үдэ хотодо үнгэрхэ мүрысөөнэй 2-дохи шатада хабаадаха эрхэтэй. Бэлигтэй нютагайнгаа эдиршүүлдэ аза талааниие хүсэе! 

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.