Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

18.02.2015 15:03 Среда
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

22 мянган түхэриг - Абарга бүхэдэ

Автор: Светлана ХАХАНСАКОВА

Февралиин 16-да аймагай соёлой байшан соо хүлгөөтэй байба. Ушар юун бэ гэхэдэ, Сагаалгандаа дашарамдуулан, буряад зоной тон hонирхолтой мүрысөөн  "hэер шаалган" хоер час хорин минутын болзорто үнгэрбэ.

Аймагай соёлой байшанай газаа түмэр жороо олон. Газаагуур эрэшүүл олон, эндэ тэндэ бүлэг бүлэгөөрөө сугларhан, hонирхолтой  мүрысөөе хүлеэн, шамбай-шамбай хүбүүдэй али нэгэн шалгарха ааб гэжэ, аятай зугаа дэлгэнэ хаш. Саг дүтэлжэ, зон дулаан байшанай танхим соо hубарин орожо, hуурияа эзэлэн hууна. Аятай буряад дуунууд зэдэлнэ. Харахада, заал соо ехэнхидээ эрэшүүл, эдир хүбүүдшье олоор  харагдана. Сүлөө hуури үгы, хаяа түшэhэн хүнүүд олон.  Үнишье болонгүй, соёлой ажалшад энэ удхата найраа нээбэ. Ажалай ветеран хүндэтэ Алексей Намсараевич Габанов хуур дээрэ уянгата арадай дуунуудые гүйсэдхэбэ. hүүлээрнь уран hайханиие ябуулагшад тайзан дээрэ амаршалгын үгэ  хэлэхэлээр, Ахын аймагай захиргаанай гулваа  Баир Дашеевич Балдановые, хүдөөгэй зүблэлэй гулваанарые урибад. Ендэр дээрэ уригдаhан зон ахаархинаа, айлшадаа дүтэлжэ байhан Сагаалганаар амаршалаад, тамиршадта аза талааниие хүсөө. Аймагай гулваа Баир Дашеевич республика соогоо  «hэер шаалган» гэhэн мүрысөөндэ шалгарhан нютагайнгаа хүбүүдтэ баярай бэшэгүүдые гартань барюулба. Баярай бэшэгүүдые абаhан хэд бэ гэхэдэ, 2012 оной абарга баатар Батор Болотов, 2013 ондо шалгарhан Бимба Арабжаев, 2014 ондо олон сооhоо илгарhан Зоригто Габанов. Нютагайм зон hанана ёhотойт, заха холын Захааминай Санага нютагта манай хүбүүд командаараа түрүү hуури эзэлэгшэ бэлэй. Тэндэ өөрынгөө хубида Зоригто Габанов 2-хи hуури эзэлээ.

Ахадамнай анха түрүүшынхиеэ «hэер шаалган» гэhэн мүрысөөн  2014 ондо Сагаалгандаа бологшо бэлэй, тэндэ Борис Цыремпилов шалгарhан юм. Тиихэдэшье хабаадагша зон олон байгаа. Энэ жэлдэшье хабаадагша зон үсөөн гэжэ хэлэхэгүйш. 34 абарганууд 108 hэер шаажа мүрысэбэ. Урда дурдагдаhан бүхэшүүл барандаа хабаадаа. Энэ мүрысөөндэ аймагай бюджедhээ 35 мянган түхэриг hомологдоо, мүрысэгшэд хабаадаhанай мүнгэ оруулаа. «Арадайнгаа дуратай заншал алдангүй, дэмжэхэ, хүгжөөхэ гэhэн зорилготойбди», — гэжэ Баир Дашеевич амаршалгынгаа үгэнүүд соо хэлэhэн байна.

Буряад хубсаhатай эрэшүүл тайзан дээрэ гурба-гурбааhаар гаража, нэгэ дахин hэерээ шаа- ха ёhотой байгаа. Хоёр дахин алдаhан хүн мүрысөөнhөө гараха эрилтэтэй болоно. Эгээ түрүүн Улаан-Малшанай Борис Цыбденов, Хужарhаа Жаргал Урбаев hэерээ хухалжа, арад зоноо баярлуулбад. Олон лэ hэернүүд хухараа. Хүшэтэй хүбүүд hэерэй яhа тайзан дээгүүр хайша яашань бутартар шаагаа. Мүрысөөнэй судья Роберт Доржиевич Базаров олохон лэ яhанай бутархай түүжэ мэдээ. Нүгөө судья Бадма Хорлуевич Дондоков hэернүүдни мүрысөөнөө дууhатар хүрэхэнь гү гэhэндэл, ехэтэ hанаагаа зобоhондол харагдаха юм. hүүлэй hүүлдэ Захааминда командаараа түрүү hуури эзэлhэн зон үлэбэд: «Бурунгольское» гэhэн хүдөөгэй зүблэлэй гулваагай орлогшо Александр Ошоров, энэл эмхиин тамирай талаар  ажал ябуулагша Андрей Шагдуров, Орлигой Булат Ошоров, Санагада өөрынгөө хубида 2-хи hуури эзэлhэн  Зоригто Габанов. Эдэ зондо шаагаад  алдабал,  мүрысөөнhөө гараха ёhотой гэhэн эрилтэ табигдаба. 3-дахи  hуури эзэлхээр Андрей Шагдуров Булат Ошоров хоёр мүрысэбэ. Түрүүшээр эдэ хоёрто хатуу шанга hэер ушаржа, хоюулан хухалжа шадаагүй, хоёрдохиёо гарахадаа, аза талаан Булат Ошоровто тохёолдоо. Булат  гурбадахи hуури эзэлжэ, 5 мянган мүнгэн шанда, баhа мүрысэгшэдэй хабаадаhанай мүнгэнhөө 2 мянган түхэригтэ хүртэбэ. 1-хи, 2-хи hууринуудые Александр Ошоров Зоригто Габанов хоер буляалдаба. Эндэ Зоригто Габанов шадалаа харуулжа,  «Абарга» гэhэн нэрэ зэргэдэ хүртэбэ, 20 мянга призэй, мүрысэгшэдэй хабаадаhанай мүнгэнhөө 2 мянган түхэригтэйгээр гартаа лаб бажууба. Александр 12 мянган түхэригтэ хүртэбэ. 4-дэхи  hуурида гараhан, илалтада эрмэлзэhэн Андрей Шагдуровта  аймагай гулваа наhанайнгаа нүхэртэйгээ 2 мянган түхэриг, аймагай депутадуудай Соведэй дарга 1 мянган мүнгэ барюулба.  Энэ найр дээрэ аймагай тамиршан Р.Д. Базаровта  тамирай ажалда амжалтатай ажаллаhанай түлөө Россиин хоккейнэ федерациин зүгhөө баярай бэшэг барюулагдаа.

Энэ найрай хоёрдохи хубида hэер шаалганаар коммерческэ мүрысөөн нэгэ часай хугасаа соо болобо. Эндэ зомнай                        одоол бүхэ бүдүүн hэернүүдээ мянган түхэригтэйгээр табиба. Мүрысөөндэ хабаадагшад hэер шааха бүридөө 50 түхэриг табижа хабаадабад. Арбаад гаран hэернүүдhээ хоёрхон лэ hэерыень Забанов Леонид, Цыремпилов Борис хухалжа шадаа.

Аймагай гулваа Баир Дашеевич, аймагай депутадуудай Соведэй дарга Мунко-Жаргал Николаевич мүрысөөнэй хабаадагшадые, арад зоноо амаршалаад, хүхэ модон Хонин жэлдээ амжалта, элүүр энхые, зол жаргалые хүсэбэд.

Энэ үнгэрhэн "hэер шаалган" гэhэн мүрысөөн ехэ удха шанартай. hургуулиин hурагшад, хаража hуухада, ехэтэ hонирхожо харанад. Жэл ошохо бүри энэ мүрысөөндэ хабаадагшад олошорхо гэжэ бата найдалтай.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.