Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

25.12.2015 09:21 Пятница
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Эхэ хэлэн- манай баялиг

Автор: Октябрина ОШОРОВА, буряад хэлэнэй ба уран зохеолой багша

Декабриин 18-19-дэ Буддын Заншалта Сангхын Хамба лама Дамба Аюшеевэй ударидалга доро, Ивалгын дасанда «Эхэ хэлэн — манай баялиг» гэhэн буряад хэлэндэ зорюулагдаhан, 8-дахи наадам үнгэрөө.

Энэ ехэ наадамда манай Аха нютагhаа Бүрэнголой ба Орлигой дунда hургуулинууд эдэбхитэйгээр хабаадаhан байна. Тиихэдэ Орлигой дунда юрэнхы эрдэмэй hургуулиин бүлгэм, бүхы республикын 85 hургуулинууд сооhоо шалгаржа, 3-дахи шатын дипломдо хүртэжэ, түрэл hургуулиингаа нэрэ дээрэ үргэжэ, олоной сэдьхэл баярлуулба. Энэ мүрысөөн  хадаа 10 шатануудhаа бүридэжэ, шата бүхэндэ hурагшад бэлиг шадабарияа харуулаа. «Блиц – урилдаан» гэhэн шатада Бэлигма Бартаева (7 «б» ангиин) hурагша, «Хэнэй хэлэн баян бэ»? — Дмитрий Дарбаков (7 «а» ангиин), «Уран гартан» — Арюна Гармаева (7 «а» ангиин), «Хоер хэлэ тэгшэ мэдэе», «Буддын шажанай сахюусанууд», «Уянгын шүрэ (арадай дуунай мүрысөөн)» — Эржена Самбялова (6 «а» ангиин), «Уран баримал» — Мунко-Жаргал Сабанов (8 «а» ангиин), «Оньhон үгэ оностой» — Сэсэгма Самбялова (9 «а» ангиин), мультфильмда ами оруулалга — Дмитрий Дарбаков, Баир Гомбоев (5 «а» ангиин), Эржена Самбялова гэгшэд  талаан бэлигээ, шадабарияа харуулжа, үндэр амжалта туйлаба. Наадамай хоердохи үдэр (декабриин 19-дэ) эрхим бэрхээр хониной арhаар оедол хэhэн, Арюна Гармаева БГТРК-гай студида уригдажа, эдэбхитэйгээр мүрысөөндэ хабаадалсаа. Иимэ удхатай, дэмбэрэлтэй наадамда хабаадалсахыемнай дэмжэжэ, мүнгөөр ханажа байдаг аймагай захиргаанай толгойлогшо, хүндэтэ Б.Д. Балдановта, hургуулиингаа директор Б.Д. Шарастепановта, директорэй орлогшонууд Л.Я. Молоровада, Ж.Ф. Шарастепановада, багшанарта А.П. Шагдуровада («Минии нютаг ерээдүйдэ» — зохеолго), Т. М. Арзухаевада (Нютагайм аялгын толи (словарь),  уран гартай Б.Д. Мандагаева, М.В. Хайдакова хоер хүүхэлдэйн наадамда хэрэгсэлнүүдые бүтээжэ, онсо хубитаяа оруулhандань, хабаадаhан үхибүүдтээ мүншье баhа эндэ бүхы hаналаа табиhан гэртэхиндэнь халуун баяр баясхалан хүргэнэбди.

Ая гангаар гэрээ арюудхажа,

Арбан сагаан буян үйлэдэжэ,

Таатай hайхан наhандаа,

Туhатай зондоо ябыт даа хододоо гэжэ үнэн зүрхэнhөөнь хүсэнэбди.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.